Aktuálne zmeny v konkurzoch v prípadoch prepadnutia majetku

 Predmetnom predkladaného článku je analýza prijatých legislatívnych zmien, ktorých cieľom má byť zefektívnenie výkonu trestu prepadnutia majetku, ktorý je realizovaný inštitútmi konkurzného práva.

Autori: Mgr.et Mgr. Pavol Sojka, PhD.
Dátum publikácie: 8. 2. 2021Legislatívne zmeny, ktoré do konkurzného práva s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, majú svoj pôvod vo viacerých skutočnostiach. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prijať právnu úpravu, ktorá v súlade s medzinárodnými štandardmi vyplývajúcimi zo záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti zabezpečí efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. Osobitný dôraz by pritom mal byť venovaný zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní. Záväzky Slovenskej republiky vyplývajú najmä z povinnosti transpozície a implementácie právne záväzných aktov Európskej únie v tejto oblasti.Ide o transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (Ú. v. EÚ L 123, 10. 5. 2019), a implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 303, 28. 11. 2018).

„ZKR s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza osobitnú kategóriu majetku tretej osoby, ktorý podlieha konkurzu pri prepadnutí majetku. Ide o majetok, pri ktorom možno odôvodnene predpokladať, že ho tretia osoba drží alebo spravuje vo vlastnom mene a na účet dlžníka (§ 107aa ZKR). Takúto držbu majetku ZKR označuje termínom „fiduciárna správa“.

Druhou nezanedbateľnou príčinou prijatých zmien sú aktuálne spoločenské udalosti a medializované prípady osôb, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, resp. uloženie takéhoto trestu im hrozí. Kazuistické komplikácie sprevádza najmä aplikácia a interpretácia právneho inštitútu odporovateľnosti, v konkurznom práve osobitne upravená v druhom oddiele piatej hlavy druhej časti (§ 57 a nasl.) ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).

Napokon, explicitnú reflexiu v právnej úprave našlo aj riešenie v súčasnosti už nie výnimočných spoločenských situácií, kedy konkrétna osoba formálne nevlastní určitú vec alebo jej formálne nepatrí určitá majetková hodnota, napriek tomu nad takýmto majetkom vykonáva priamu alebo nepriamu kontrolu. Typicky môže ísť o prípady, keď je ako vlastník nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností zapísaná tretia osoba, napriek tomu, že náklad na obstaranie tohto majetku znášal niekto iný, kto ma záujem benefitovať z vlastníctva takéhoto majetku, t. j. byť „konečným užívateľom“ výhody z tohto vlastníctva plynúceho. Je zrejmé, že v takýchto prípadoch je realizácia odporovacieho práva neúčinná, keďže predmetný majetok formálne nikdy dlžníkovi nepatril.

Aktuálne zmeny

Majetok tretích osôb

V konkurze podľa druhej časti ZKR môže tvoriť konkurznú podstatu aj majetok iných osôb ako dlžníka. Typicky ide o majetok tretej osoby, ktorý zabezpečuje dlžníkove záväzky [§ 67 ods. 1 písm. c) ZKR], majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu (§ 63 ZKR), majetok tretej osoby na základe zriadeného zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, príp. pokuty uložené v konkurznom konaní tretím osobám. Nedá sa vylúčiť ani situácia, ak správca zapíše do súpisu sporný majetok tretej osoby, pričom táto osoba žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu nepodá. Takýto majetok, hoc by inak dlžníkovi nepatril, sa v konkurze speňaží. V prípade, ak tu nebude osoba, ktorá by si uplatňovala nárok z lepšieho práva (napr. právo na vydanie výťažku z takéhoto speňaženia), výťažok zo speňaženia takéhoto majetku sa medzi veriteľov rozvrhne.

ZKR s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza osobitnú kategóriu majetku tretej osoby, ktorý podlieha konkurzu pri prepadnutí majetku. Ide o majetok, pri ktorom možno odôvodnene predpokladať, že ho tretia osoba drží alebo spravuje vo vlastnom mene a na účet dlžníka (§ 107aa ZKR). Takúto držbu majetku ZKR označuje termínom „fiduciárna správa“.Keďže takáto fiduciárna správa majetku je z povahy jej účelu často identifikovateľná len nepriamo, a to vzhľadom na s ňou súvisiace okolnosti, ZKR vychádza z predpokladu jej existencie. Stanovením vyvrátiteľnej právnej domnienky prenáša dôkazné bremeno na tretiu osobu, ak by táto chcela tvrdiť a preukazovať opak.

Fiduciárnu správu možno odôvodnene predpokladať, ak v období piatich rokov pred vyhlásením konkurzu (a) tretia osoba poskytla dlžníkovi výhodu alebo úžitok bez primeraného protiplnenia, pričom na obvyklé darovanie sa neprihliada, alebo (b) spriaznená osoba dlžníka nadobudla majetok, ktorý nezodpovedá príjmom takejto osoby (§ 107aa ods. 2 ZKR). Rovnako sa ďalej predpokladá, že hodnota majetku vo fiduciárnej správe je majetok, z ktorého bola dlžníkovi poskytnutá výhoda alebo úžitok bez primeraného protiplnenia, alebo hodnota takejto výhody. V prípade nadobudnutia majetku spriaznenou osobu dlžníka podľa predchádzajúcej vety je najvyššia hodnota majetku takejto osoby v období piatich rokov pred vyhlásením konkurzu, ktorá nezodpovedá jej príjmom (§ 107aa ods. 3 ZKR).

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Aktuálne zmeny v konkurzoch v prípadoch prepadnutia majetku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
  • 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.