Aktualizovaný komentár k zrážkam zo mzdy k 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 nastávajú zmeny vo výpočte zrážok zo mzdy. Túto problematiku upravuje nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. Aktualizovaný komentár k tomuto nariadeniu  obsahuje vysvetlenie postupu pri vykonávaní zrážok na príkladoch. 

Autori: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.
Dátum publikácie: 18. 12. 2015


§ 2 nariadenia vlády 268/2006 Z. z.

Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu,2a) z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a

Komentár k § 2:

Ochrana maloletých detí a ich nárok na výživné od povinného rodiča sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 podľa nového ustanovenia § 2 nariadenia vlády v spojení s § 70 ods. 2 Exekučného poriadku mení tak, že táto základná suma sa vypočíta ako 70 % zo základnej sumy, ktorá na účely výpočtu zrážok vykonávaných na vymoženie výživného pre maloleté dieťa predstavuje 60 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. V praxi z uvedeného vyplýva, že základná suma bude 70 % sumy určenej ako 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osou platného v mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú. ...

§ 5b nariadenia vlády č. 268/2006 Z. z. 

V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2016.

Komentár k § 5b:

Nakoľko nariadenie vlády č. 292/2015 Z. z., platné od 6. 11. 2015 mení a dopĺňa toto naridenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, bolo nutné prostredníctvom doplneného ustanovenia § 5b právne ošetriť praktickú aplikáciu novelizovaných ustanovení tohto nariadenia v praxi od 1. januára 2016. Zákonodarca teda jednoducho určil, aby platitelia mzdy aj v konaniach začatých pred 1. januárom 2016, pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy (tzn. 100% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, 198,09 eura), použili od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v tomto zmenenom znení. Platiteľ mzdy teda pri určení rozsahu zrážok zo mzdy zamestnanca, vyplácanej počnúc januárom 2016, už musí vychádzať zo zmeneného znenia citovaného nariadenia a to bez ohľadu, že napr. v januári 2016 vypláca zamestnancovi mzdu za mesiac december 2015.

Celý komentár k nariadeniu vlády č. 268/2006 Z. z.  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia je uvedený v skrátenom znení nájdete v produkte EPI Komentáre.

 Súvisiace odborné články:

Zmeny pri výkone zrážok zo mzdy od 1. 1. 2016.

Autor: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené