Nová povinnosť zápisu do obchodného registra

Doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod pre všetky právnické osoby.

Autori: JUDr. Ondrej Beracka
Dátum publikácie: 31. 1. 2019tt_vyplnanie-tlaciva_375x250

Už podrobne známy a v praxi zažitý model zapisovaného konečného užívateľa výhod sa prenáša aj do obchodného registra. Pri právnických osobách sa stáva povinnou a zapisovanou skutočnosťou. A to nielen pri nových zápisoch, ale týka sa všetkých už zapísaných právnických osôb v prechodnom období.

Článok je vyjadrením právneho stavu platného a účinného ku dňu jeho publikácie, s upriamením pozornosti na prechodné ustanovenia ukladajúce povinnosť zápisu do 31. decembra 2019.

Doterajšia právna úprava bola už celkom v praxi zažitá a slovné spojenie „konečný užívateľ výhod“ bol prepojený s obchodovaním so štátom alebo skôr s verejným sektorom, keďže sa týka aj obcí, vyšších územných celkov a ďalších subjektov verejnej správy. Existencia registra partnerov verejného sektora bola vytvorená zákonom NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a v podstate do 31. júla 2017 bola povinnosť sa s týmto registrom zosúladiť. A to platilo aj pre tie subjekty, ktoré figurovali ešte v pôvodných registroch konečných užívateľov výhod, ktoré sa viedli na základe zákona o verejnom obstarávaní.

Počnúc 1. novembrom 2018 sa zavádza novinka a presun údajov o konečnom užívateľovi výhod aj do obchodného registra, avšak nie automaticky, ale vo forme nových zápisov a doplnení týchto údajov ku všetkým povinným právnickým osobám, a to v určenom prechodnom období. Do obchodného registra sa tak budú zapisovať údaje pri každej právnickej osobe (okrem subjektu verejnej správy a emitenta cenných papierov) o jej konečnom užívateľovi výhod. Pôjde o informácie v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo (prípadne dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené), adresu trvalého (prípadne iného) pobytu, štátnu príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti. Okrem týchto základných údajov sa musí definovať aj údaj, ktorý zakladá postavenie danej osoby ako tej, ktorá je považovaná za konečného užívateľa výhod. Pod týmto definovaním sa myslí výber jednej z možností, ktorú presne vymedzuje znenie § 6a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie príspevku s príkladom vyplneného tlačiva nájdete v produkte EPI Odborné články:  

Konečný užívateľ výhod povinne zapisovaný do obchodného registra

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.