Vyhláška č. 54/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 22/2019
Platnosť od 21.02.2019
Účinnosť od 01.06.2019

OBSAH

54

VYHLÁŠKA

ze dne 18. února 2019,

kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1 písm. f) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. a vyhlášky č. 82/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se za slova „o koupi“ vkládají slova „hmotné nemovité věci“ a za slova „svých internetových stránkách“ se vkládají slova „a na internetových stránkách Úřadu“.

2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě druhé se slovo „zveřejní“ nahrazuje slovem „uveřejní“.

3. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 znějí:

(2) V případě prodávané hmotné movité věci se podmínky výběrového řízení uveřejní na internetových stránkách příslušné organizační složky nebo státní organizace a na internetových stránkách Úřadu. Podle povahy a stavu této prodávané věci může příslušná organizační složka nebo státní organizace zajistit uveřejnění ještě jiným vhodným způsobem.

(3) Postup podle odstavce 2 se neužije pro zbraně23), střelivo, munici, výbušniny a bezpečnostní materiál24) ozbrojených sil České republiky25), bezpečnostních sborů26), Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, kdy příslušná organizační složka uveřejní podmínky výběrového řízení vhodným způsobem podle povahy a stavu prodávané věci.

23) Například § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

24) Například zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 24 se za slova „odst. 1“ vkládají slova „až 3“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.