289

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 30/2000 Sb., zákonem č. 362/2000 Sb.,

zákonem č. 370/2000 Sb., zákonem č. 308/2002 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., zákonem č. 626/2004 Sb.,

zákonem č. 381/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb. a zákonem č. 70/2006 Sb.

ZÁKON
o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

HLAVA I

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá práva a povinnosti subjektů, které na tomto trhu působí.

§ 2

Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.

§ 3

Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu

a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1),

b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1),

c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů1),

d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

§ 4

zrušen.

§ 5

Základní pojmy

(1) Institucionálním investorem se rozumí

a) banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními nástroji na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna,

b) zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky jako osoby uvedené pod písmenem a).

(2) Poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu se rozumí obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, který poskytuje na území České republiky investiční služby prostřednictvím pobočky, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem4a), institucionální investor, depozitář, organizátor regulovaného trhu, osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, provozovatel tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů, centrální depozitář5), Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.

(3) Účastníkem kapitálového trhu se rozumí zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných papírů, vlastník cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního nástroje.

§ 6

Řízení před Českou národní bankou

(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných právních předpisů7), pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních zákonů nestanoví jinak. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu7a) se nepoužije.

(2) Česká národní banka před zahájením řízení v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem [§ 3 písm. a)] uváží, zda o uložení opatření k nápravě nebo sankce za zjištěné porušení povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona řízení zahájí. Přitom vychází zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání. Nezahájí-li řízení, sepíše o tom zápis a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

(3) Proti rozhodnutí České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky, která též rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu24e).

(4) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším, než je 30, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.

§ 7

Předmět dohledu nad kapitálovým trhem

Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá

a) plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,

b) plnění povinností stanovených zvláštními zákony1),8),9),

c) plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky.

§ 7a

(1) Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností stanovených obchodním zákoníkem a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

a) při úpravě nabídky převzetí a v případech, kdy se použijí obdobně či přiměřeně ustanovení o nabídce převzetí,

b) při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou kótovány,

c) v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,

d) při veřejné nabídce upisování akcií.

(2) Při výkonu dohledu podle odstavce 1 postupuje Česká národní banka podle tohoto zákona a je oprávněna ukládat opatření a sankce stanovené tímto zákonem, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a obchodním zákoníkem.

(3) Česká národní banka je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Česká národní banka rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Česká národní banka je oprávněna ve svém stanovisku k nabídce převzetí nebo nabídce odkoupení předložených jí podle obchodního zákoníku doporučit nebo rozhodnutím uložit, aby navrhovatel nebo cílová společnost9a) až do uveřejnění výsledků nabídky uveřejňovali doplňující informace k již uveřejněným informacím podle zvláštního právního předpisu a o uveřejnění informace informovali Českou národní banku.

§ 8

(1) Česká národní banka je oprávněna

a) vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem,

b) vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,

c) vyžadovat objasnění skutečností od každého, je-li splněna podmínka podle písmene b); ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně,

d) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila,

e) za splnění podmínky podle písmena b) vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací9b),

f) provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem,

g) při rozhodování o žádosti o schválení prospektu cenného papíru vyžadovat informace a podklady od vedoucích osob nebo od auditora emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje.

(2) Česká národní banka může uplatnit oprávnění podle odstavce 1 písm. b) až e) i v případě šetření skutečnosti jiné než podle odstavce 1 písm. b), je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dohledu nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dohledu nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti České národní banky.

(3) Osoba podléhající dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem je povinna v souvislosti s výkonem kontroly na místě poskytnout České národní bance potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace nebo podklady nebo záznamy a údaje podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady nebo záznamy a údaje bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Česká národní banka lhůtu delší.

(4) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka ve vztahu k osobám podléhajícím dohledu podle § 7 zahájit kontrolu na místě i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první úkon kontroly. Při doručování oznámení o zahájení kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3.

(5) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost.

§ 9

Opatření k nápravě

(1) V případě, že Česká národní banka vykonává dohled nad kapitálovým trhem podle tohoto zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě:

a) uložit osobě podléhající tomuto dohledu, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních,

b) určit, jakým způsobem je osoba podléhající tomuto dohledu povinna nedostatek odstranit.

(2) Česká národní banka může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Česká národní banka rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá.

§ 9a

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba, která podléhá dohledu České národní banky v oblasti kapitálového trhu, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. a),

b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2,

c) jako vedoucí osoba emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna požadovat podle § 8 odst. 1 písm. g),

d) poruší povinnost, jejíž splnění podléhá dohledu podle § 7a, nebo

e) poruší povinnost součinnosti podle § 8 odst. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.

§ 9b

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako osoba, která podléhá dohledu České národní banky v oblasti kapitálového trhu, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. a),

b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat podle § 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2,

c) jako auditor emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje, neposkytne informace a podklady, které je Česká národní banka oprávněna požadovat podle § 8 odst. 1 písm. g),

d) poruší povinnost, která podléhá dohledu podle § 7a, nebo

e) poruší povinnost součinnosti podle § 8 odst. 5.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 9c

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, příjem z ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

§ 10

Řízení ve věcech opatření k nápravě

(1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena.

(2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob, lze řízení, v němž Česká národní banka ukládá opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, zahájit i doručením rozhodnutí České národní banky o předběžném opatření.

(3) Česká národní banka je oprávněna zahájit správní řízení i doručením veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření k nápravě nebo sankce. Rozhodnutí České národní banky je v tomto případě doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce České národní banky.

(4) Při ukládání opatření k nápravě podle tohoto zákona vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě podle tohoto zákona je Česká národní banka povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě ukládá.

(5) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím České národní banky týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím České národní banky o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím České národní banky o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.

§ 11

Předběžné opatření

(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů o správním řízení, je Česká národní banka oprávněna při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by byl výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen.

(2) Předběžným opatřením může Česká národní banka uložit

a) tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, účet cenných papírů, neprovést jakoukoliv registraci převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva,

b) tomu, kdo vede účet cenných papírů, aby neprováděl jakékoliv úkony směřující k převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci smluvního zástavního práva, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení, cenné papíry z jejich účtů,

c) tomu, kdo má v úschově nebo ve správě cenné papíry osoby, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiného účastníka řízení, aby neprováděl jakékoliv úkony směřující k převodu těchto cenných papírů na jiného,

d) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo pro jiného účastníka řízení běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly,

e) bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které vedou běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácely peněžní prostředky z tohoto účtu, neprováděly na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládaly, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů.

(3) Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje účastníkům tohoto řízení a osobám, kterým se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e); rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Účastníkem řízení o předběžném opatření podle odstavce 2 není osoba, které se rozhodnutím o předběžném opatření ukládá povinnost podle odstavce 2 písm. a) až e).

(4) Předběžné opatření zanikne uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Nepominou-li důvody, pro které bylo nařízeno, podá Česká národní banka proti účastníkům návrh u soudu, aby uložil povinnosti podle odstavce 2, které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném opatření. Návrh musí být u soudu podán do pěti dnů od nařízení předběžného opatření; v takovém případě předběžné opatření zanikne až dnem vykonatelnosti usnesení soudu, kterým bylo o tomto návrhu rozhodnuto.

(5) Rozhodnutí o předběžném opatření musí též obsahovat poučení o tom, kdy a za jakých podmínek předběžné opatření zaniká. Podá-li Česká národní banka u soudu návrh podle odstavce 4 věty třetí, zašle o tom tentýž den vyrozumění dotčeným účastníkům.

(6) Stejnou povinnost, jakou lze uložit v rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto zákona, může Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem uložit jako opatření k nápravě podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů uvedených v § 3. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. Česká národní banka může v rozhodnutí uvést dobu trvání ukládané povinnosti nebo podmínku, jejímž splněním zaniká účinnost rozhodnutí. Touto podmínkou může být doručení sdělení České národní banky o odvolání opatření k nápravě povinné osobě.

§ 12

zrušen.

Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování

§ 13

(1) Česká národní banka vede seznamy

a) obchodníků s cennými papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu11),

b) makléřů, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu12),

c) organizátorů mimoburzovního trhu, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu13),

d) osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu14),

e) tiskáren, které jsou oprávněny k tisku cenných papírů, kterým udělila povolení podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu15),

f) investičních společností, podílových a investičních fondů působících podle zákona upravujícího kolektivní investování16),

g) nucených správců a likvidátorů5),

h) depozitářů fondů kolektivního investování18),

i) penzijních fondů a depozitářů penzijních fondů19),

j) pojišťoven20),

k) investičních zprostředkovatelů,

l) investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,

m) zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování10c),

n) zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu m),

o) vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů,

p) účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice,

q) účastníků centrálního depozitáře,

r) ratingových agentur,

s) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,

t) zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů,

u) prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,

v) obchodních společností a fyzických osob, které jsou na svoji žádost zapsány jako kvalifikovaní investoři podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

w) finančních holdingových společností; tyto seznamy zasílá Česká národní banka prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství a příslušným orgánům členských států Evropské unie,

x) obchodníků s cennými papíry se sídlem v členském státu Evropské unie, kteří poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky.

(2) Česká národní banka uveřejňuje

a) seznam zahraničních regulovaných trhů, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie,

b) seznam vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství.

(3) Česká národní banka uveřejňuje seznamy podle odstavců 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

(1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo formou úředních sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník")

a) seznam podle § 13 odst. 1 písm. a),

b) pravomocná rozhodnutí České národní banky podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3), která jsou zásadní povahy, s výjimkou těch, která obsahují skutečnosti, na které se vztahuje zvláštní zákon21),

c) výroky pravomocných rozhodnutí České národní banky ve věci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu (§ 3),

d) stanoviska České národní banky týkající se kapitálového trhu,

e) jiná sdělení nebo oznámení České národní banky důležitá pro kapitálový trh.

(2) Česká národní banka ve Věstníku oznámí místo, na kterém budou veřejně přístupné k nahlédnutí

a) schválené prospekty kótovaných cenných papírů včetně statutů investičních a podílových fondů, statutů penzijních fondů a pojišťoven a emisních podmínek dluhopisů,

b) informace o hospodaření emitentů kótovaných cenných papírů podle zvláštního zákona13),16),17),22).

§ 15 až 18 zrušeny

§ 19

Spolupráce s Komorou auditorů České republiky Česká národní banka spolupracuje s Komorou auditorů České republiky, zejména při zavádění mezinárodně uznávaných auditorských postupů ve vztahu k poskytovatelům služeb na kapitálovém trhu a emitentům a usměrňování činnosti auditorů při aplikaci těchto postupů. § 20 až 25 zrušeny

§ 26

Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce

(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily.

(2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace

a) zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice,

b) úřadu v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem,

c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice, členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, která je

1. likvidátorem, nuceným správcem, správcem konkursní podstaty, předběžným správcem, vyrovnacím správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu,

2. auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu a podléhajícího dohledu,

3. Evropskou centrální bankou nebo jinou centrální bankou zodpovědnou za měnovou politiku,

4. provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací služby pro organizátora regulovaného trhu v České republice, pokud je poskytnutí informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo hrozícího neplnění závazků ze strany účastníka nebo účastníků regulovaného trhu, kterému tato osoba poskytuje služby,

5. provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů,

d) úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Česká národní banka dále poskytne informaci úřadu v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, který působí při výkonu dohledu nad platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních společností,

e) legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku finančního trhu,

f) orgánům v České republice nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor činným v trestním řízení nebo zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu; informaci lze poskytnout rovněž mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti,

g) soudu v souvislosti s konkursním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným v případě úpadku osoby podléhající dohledu České národní banky; údaje o osobě, která se pokusila zachránit úpadce, však poskytnuty být nemohou,

h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.

(3) Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v rozsahu nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu srovnatelném s rozsahem podle tohoto zákona.

(4) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem mohou být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena.

(5) Informace poskytnuté České národní bance zahraničním úřadem, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.

(6) Informace získané Českou národní bankou v rámci kontroly na území cizího státu nesmí být bez souhlasu úřadu dohledu nad finančním trhem tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu.

(7) Subjektu nebo úřadu, uvedenému v odstavci 2 písm. b), c) bodech 1 a 2, v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem a písm. f) větě před středníkem, ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů v oblasti kapitálového trhu na základě dohody, jestliže je pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona.

§ 27 a 28

zrušeny.

HLAVA IV

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

§ 29

(1) V řízení zahájeném ministerstvem podle zvláštních zákonů před 1. dubnem 1998 bude pokračováno před Komisí podle tohoto zákona.

(2) Vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem stanoví Komise právním předpisem.

ČÁST TŘINÁCTÁ

§ 44

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998, s výjimkou § 2, § 21 až 28 a § 30 bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

***

Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (12. července 2002). Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění tohoto zákona, nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Zákon č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zákon č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (8. března 2006).

Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, změnil název zákona na zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Zákon č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.

5) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

7a) § 152 odst. 5 správního řádu.

24e) § 49 odst. 1 a § 149 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 183b a 183d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 156 odst. 4, § 161a až 161d, 161f, 183c a 186a zákona č. 513/1991 Sb.

9a) § 183a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9b) § 90, 91 a § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

11) § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

12) § 14 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 74 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 83 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) § 45 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 189/2004 Sb.

18) § 25 zákona č. 189/2004 Sb.

19) Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10c) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

21) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 36a, 37m zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.

22) Zákon č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.