278

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 2. srpna 2000

o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5, § 20 odst. 7 a § 27 odst. 2 zákona:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví

a) způsob vedení evidence námořních plavidel,

b) základní technické údaje o námořních plavidlech, které se zapisují do námořního rejstříku České republiky (dále jen "námořní rejstřík"),

c) náležitosti a vzor žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku a podrobnosti o dokladech, kterými musí být žádost o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku doložena,

d) podrobnosti o udělování prozatímního povolení k plavbě,

e) druhy listinných dokladů a jejich náležitosti.

ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE NÁMOŘNÍCH PLAVIDEL

§ 2

Evidence námořních plavidel se vede zápisem údajů do námořního rejstříku v rejstříkové knize a v evidenční pomůcce k záznamu podání.

§ 3

Členění rejstříkové knihy

(1) V rejstříkové knize k vedení oddělené evidence podle § 7 odst. 3 zákona je uveden počet číslovaných listů a datum prvního a posledního zápisu.

(2) Rejstříková kniha se skládá z rejstříkových vložek námořních plavidel, které mají shodné číslo s rejstříkovým číslem námořního plavidla.

(3) Rejstříkové vložky námořních plavidel jsou uspořádány do listů rejstříkové vložky jednotlivých námořních plavidel majících toto označení a obsah:

a) list I. s obsahem zápisu údajů uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až d), g) a i) až l) zákona,

b) list II. s obsahem zápisu údajů uvedených v § 8 odst. 1 písm. e) a f) zákona,

c) list III. s obsahem zápisu údajů uvedených v § 8 odst. 1 písm. h) zákona.

Způsob zapisování

§ 4

(1) Pro zápis se zřídí v rejstříkové knize rejstříková vložka námořního plavidla označená příslušným rejstříkovým číslem námořního plavidla. Další zápis vztahující se k námořnímu plavidlu zapsanému již do námořního rejstříku nedostane nové rejstříkové číslo, ale připojí se k rejstříkovému číslu tohoto námořního plavidla. Rejstříkové číslo, pod nímž je námořní plavidlo v námořním rejstříku zapsáno, si toto plavidlo podrží až do zápisu svého výmazu z rejstříku.

(2) Zápisy v rejstříkové vložce se provádějí na základě rozhodnutí o zápisu do námořního rejstříku nejpozději do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí, aniž je vyčkáno na právní moc rozhodnutí, v pořadí zápisu došlé žádosti o jejich provedení do evidenční pomůcky k záznamu podání žádosti o zápis do námořního rejstříku (dále jen "deník podání v rejstříkových věcech").

(3) V poznámkovém sloupci se bezprostředně po provedení zápisu zaznamená obyčejnou tužkou skutečnost, že rozhodnutí podle odstavce 2 dosud nenabylo právní moci. Bezprostředně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se tento záznam odstraní a v poznámkovém sloupci se zaznamená skutečnost, že rozhodnutí podle odstavce 2 nabylo právní moci, s uvedením dne, kdy nastala právní moc, a čísla tohoto rozhodnutí.

(4) Za správnost zápisů odpovídá osoba, která byla pověřena prováděním zápisů do námořního rejstříku.

§ 5

(1) Do námořního rejstříku se zapisuje čitelně, bez použití zkrácených slov, perem nebo tužkou s inkoustovou náplní (propisovací tužkou). Poznámky o pohybu rejstříkové vložky námořního plavidla při nahlížení do námořního rejstříku se vyznačí v poznámkovém sloupci obyčejnou tužkou tak, aby mohly být odstraněny, jakmile ztratí význam.

(2) Zápisy se provádějí v českém jazyce.

(3) Prázdná místa, která vzniknou při zapisování, se po dokončení zápisu proškrtnou křížem.

(4) Jednotlivé zápisy se od sebe oddělují vodorovnou čarou, musí být opatřeny datem zápisu a podepsány osobou pověřenou vedením námořního rejstříku.

(5) U dat se uvádí den, měsíc slovy a rok s uvedením všech číslic letopočtu.

§ 6

(1) Nový zápis do rejstříkové vložky námořního plavidla se opatří odkazem na zápis předcházející, který je novým zápisem nahrazován; odkazem na nový zápis se opatří i zápisy předcházející.

(2) Změna zápisu v rejstříkové vložce námořního plavidla může být uskutečněna pouze novým zápisem. Zápis nesmí být škrtán, vymazáván nebo učiněn nečitelným.

(3) Oprava chyby v psaní a jiná zřejmá nesprávnost zápisu v rejstříkové vložce námořního plavidla se kdykoli opraví provedením opravného zápisu a červeným podtržením opravovaného zápisu.

§ 7

Při zápisu souběžné registrace námořní obchodní lodě (dále jen "loď") se označí každý příslušný list rejstříkové vložky lodě výrazným nápisem "SOUBĚŽNÁ REGISTRACE". Nápis se provede velkými tiskacími písmeny a umístí se nad textem zápisu v horní pravé části listu rejstříkové vložky lodě.

§ 8

Provádí-li se zápis výmazu námořního plavidla z námořního rejstříku, uzavře se příslušná rejstříková vložka námořního plavidla. Všechna popsaná místa se přeškrtnou červeně křížem. Do horní pravé části prvního listu rejstříkové vložky námořního plavidla se zapíše datum a důvod zápisu výmazu. Nepopsaná místa na ostatních listech rejstříkové vložky námořního plavidla se proškrtnou.

§ 9

Doklady uvedené v § 12 odst. 2 se zakládají do sbírky listin vedené odděleně od rejstříkové vložky námořního plavidla.

§ 10

(1) Každé podání, kterým se dává podnět k zahájení řízení o zápis do námořního rejstříku, se zapíše do deníku podání v rejstříkových věcech, který má na první straně uveden počet číslovaných stran.

(2) Podání se zapíše do deníku podání v rejstříkových věcech pod běžným pořadovým číslem v pořadí doručení. Podatelna Námořního úřadu (dále jen "Úřad") je pro námořní plavidla společná.

(3) Do deníku podání v rejstříkových věcech se zapisuje

a) běžné pořadové číslo podání,

b) datum podání; vždy se zapíše datum uvedené v podacím razítku, je-li řízení zahájeno bez návrhu, uvede se datum rozhodnutí, kterým bylo řízení zahájeno; podání učiněné telegraficky nebo telefaxem se zapíše jen tehdy, je-li písemně doplněno do tří dnů ve smyslu § 11 odst. 3 zákona,

c) jméno navrhovatele; u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt, u právnických osob obchodní jméno (název, pod kterým byla zřízena, právní forma) a sídlo,

d) označení předmětu podání,

e) datum vyřízení; uvede se datum zápisu a datum právní moci rozhodnutí o zápisu,

f) číslo jednací spisu,

g) číslo rejstříkové vložky námořního plavidla,

h) pořadové číslo zápisu do rejstříkové vložky námořního plavidla.

§ 11

Základní technické údaje o námořním plavidlu

(1) Základní technické údaje o námořním plavidlu zapisované do námořního rejstříku podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona jsou údaje a jednotky charakterizující námořní plavidlo.

(2) Údaje a jednotky charakterizující námořní plavidlo jsou jeho

a) hrubá prostornost,1)

b) rejstříková prostornost, jíž se rozumí celková prostornost námořní jachty,

c) čistá prostornost,1)

d) nosnost,

e) největší délka,

f) rejstříková délka,

g) největší šířka,

h) výška k hlavní palubě,

i) výtlak,

j) letní ponor,2)

k) největší výška,

l) klasifikační třída,

m) konstrukční materiál,

n) způsob stavby,

o) místo, rok stavby a výrobce stavby,

p) výrobce pohonného zařízení,

r) typ pohonného zařízení,

s) druh motoru,

t) výkon pohonného zařízení,

u) plocha oplachtění.

ČÁST DRUHÁ

ŽÁDOST O ZÁPIS NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU

§ 12

Náležitosti žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku

(1) Žádost o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku musí obsahovat údaje uvedené v § 11 odst. 2 zákona a dále

a) údaje o námořním plavidle uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona,

b) údaje o účastníku řízení o zápis plavidla do námořního rejstříku, který není vlastníkem nebo provozovatelem námořního plavidla; uvede se jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo, popřípadě datum narození u fyzických osob nebo obchodní jméno (název, pod kterým byla zřízena), sídlo, právní forma a identifikační číslo u právnických osob,

c) údaj o zřízení zástavního práva a zadržovacího práva váznoucího na námořním plavidle a další skutečnosti omezující nakládání s námořním plavidlem a označení dokladu o vzniku této skutečnosti.

(2) Žádost o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku musí být doložena doklady uvedenými v § 11 odst. 3 zákona a dále

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, která je vlastníkem námořního plavidla oprávněna provozovat námořní plavidlo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník současně provozovatelem námořního plavidla, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu právnické osoby, která je vlastníkem námořního plavidla oprávněna provozovat námořní plavidlo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník námořního plavidla současně jeho provozovatelem; výpis z evidence rejstříku trestů nesmí být starší než 6 měsíců,

b) čestným prohlášením, že námořní plavidlo není zapsáno v námořním rejstříku jiného státu, jedná-li se o novostavbu námořního plavidla.

(3) Vzor žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku je uveden v příloze.

§ 13

(1) Úřad zjistí, zda v předložených dokladech k žádosti podle § 11 odst. 3 písm. c), d) a g) zákona a v žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku jde skutečně o písemné projevy vůle osob v nich uvedených.

(2) Úřad považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže

a) jejich vlastnoruční podpisy byly úředně ověřeny podle zvláštních právních předpisů,3)

b) listina byla sepsána notářským zápisem,

c) listina byla sepsána advokátem, který na ní výslovně potvrdil, že osoby, jejichž totožnost zjistil, před ním tuto listinu podepsaly, nebo

d) osoba po zjištění totožnosti uznala pravost svého podpisu před Úřadem.

V případě, že Úřad nezjistí projev vůle žádným z uvedených způsobů, může jej zjistit jiným vhodným způsobem.

(3) Ustanovení odstavce 2 se přiměřeně vztahuje i na zjištění pravosti podpisu na plné moci.

§ 14

(1) Součástí dokladů předkládaných v cizím jazyce musí být jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.4)

(2) Doklady potřebné k řízení o zápis musí být předloženy v originále nebo ověřeném opise.3)

ČÁST TŘETÍ

PROZATÍMNÍ POVOLENÍ K PLAVBĚ

§ 15

(1) Úřad rozhoduje o udělení prozatímního povolení k plavbě na základě žádosti vlastníka námořního plavidla a na základě posouzení naléhavosti případu.

(2) Žádost o udělení prozatímního povolení k plavbě musí obsahovat údaje uvedené v § 11 odst. 1.

(3) Žádost o udělení prozatímního povolení k plavbě musí být doložena

a) doklady uvedenými v § 11 odst. 2 mimo dokladů osvědčujících technickou způsobilost námořního plavidla k plavbě podle § 11 odst. 3 písm. e) zákona,

b) doklady prokazujícími technickou způsobilost lodě k plavbě pro účely udělení prozatímního povolení k plavbě podle § 20 odst. 3 zákona, jedná-li se o žádost vlastníka lodě, nebo doklady prokazujícími technickou způsobilost námořní jachty k plavbě pro účely udělení prozatímního povolení k plavbě podle § 20 odst. 4 zákona, jedná-li se o žádost vlastníka námořní jachty,

c) dokladem prokazujícím naléhavost případu.

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNÉ LISTINNÉ DOKLADY NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA

HLAVA I

DRUHY LISTINNÝCH DOKLADŮ NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA

§ 16

Listinné doklady lodě

Listinnými doklady lodě jsou

a) listinné doklady lodě vydávané Úřadem uvedené v § 25 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona,

b) listinné doklady lodě schvalované Úřadem uvedené v § 25 odst. 1 písm. h) až p) zákona,

c) ostatní listinné doklady lodě uvedené v § 25 odst. 1 písm. c), e) až g), r) a s) zákona.

§ 17

Listinné doklady námořní jachty

Listinnými doklady námořní jachty jsou

a) listinný doklad námořní jachty vydávaný Úřadem uvedený v § 26 odst. 1 písm. a) zákona,

b) ostatní listinné doklady námořní jachty uvedené v § 26 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona.

HLAVA II

NÁLEŽITOSTI LISTINNÝCH DOKLADŮ

Náležitosti listinných dokladů lodě

§ 18

Rejstříkový list

Rejstříkový list lodě obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který rejstříkový list lodě vydal,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a c) až f zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a), c) až e), g), h) a o) až r),

d) rejstříkové číslo lodě,

e) název rejstříkového přístavu lodě,

f) místo a datum vydání rejstříkového listu lodě,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k vydání rejstříkového listu lodě.

§ 19

Osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou

Osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou vydal,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) až s),

d) rejstříkové číslo lodě,

e) název rejstříkového přístavu lodě,

f) údaje o počtech členů posádky lodě v jednotlivých funkcích,

g) dobu platnosti osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou,

h) místo a datum vydání osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou,

i) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k vydání osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou.

§ 20

Mezinárodní výměrný list

Mezinárodní výměrný list obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který mezinárodní výměrný list vydal,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a d) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a), c), e), g) a h),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) místo a datum vydání mezinárodního výměrného listu,

f) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k vydání mezinárodního výměrného listu.

§ 21

Lodní deník

Lodní deník lodě obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který lodní deník schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) a c),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaj o počtu číslovaných listů lodního deníku,

f) místo a datum schválení lodního deníku,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení lodního deníku.

§ 22

Strojní deník

Strojní deník obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který strojní deník schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a), c), e), g), h) a p),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaje o počtu a obsahu jednotlivých nákladových prostorů lodě,

f) údaje o počtu a obsahu tankových prostorů lodě,

g) údaj o počtu číslovaných listů strojního deníku,

h) místo a datum schválení strojního deníku,

i) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení strojního deníku.

§ 23

Manévrový deník

Manévrový deník obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který manévrový deník schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) a c),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaj o počtu číslovaných listů manévrového deníku,

f) místo a datum schválení manévrového deníku,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení manévrového deníku.

§ 24

Zdravotní deník

Zdravotní deník obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který zdravotní deník schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) a c),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaj o počtu číslovaných listů zdravotního deníku,

f) místo a datum schválení zdravotního deníku,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení zdravotního deníku.

§ 25

Rádiový deník

Rádiový deník obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který rádiový deník schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) a c),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaje o rádiovém vybavení lodě a hodnostech a průkazech způsobilosti důstojníků odpovědných za rádiové spojení, testy rádiového vybavení a zápisy do rádiového deníku,

f) údaj o počtu číslovaných listů rádiového deníku,

g) místo a datum schválení rádiového deníku,

h) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení rádiového deníku.

§ 26

Radarový deník

Radarový deník obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který radarový deník schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) a c),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaj o počtu číslovaných listů radarového deníku,

f) místo a datum schválení radarového deníku,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení radarového deníku.

§ 27

Kniha záznamů o manipulaci s ropnými látkami

Kniha záznamů o manipulaci s ropnými látkami obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který knihu záznamů o manipulaci s ropnými látkami schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a d) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) plán nákladových a odpadových tanků,

f) údaj o počtu číslovaných listů knihy záznamů o manipulaci s ropnými látkami,

g) místo a datum schválení knihy záznamů o manipulaci s ropnými látkami,

h) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení knihy záznamů o manipulaci s ropnými látkami.

§ 28

Kniha odpadků

Kniha odpadků obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který knihu odpadků schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a d) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaj o počtu číslovaných listů knihy odpadků,

f) místo a datum schválení knihy odpadků,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení knihy odpadků.

§ 29

Kniha nalodění

Kniha nalodění obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který knihu nalodění schválil,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), d), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. a),

d) název rejstříkového přístavu lodě,

e) údaj o počtu číslovaných listů knihy nalodění,

f) místo a datum schválení knihy nalodění,

g) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k schválení knihy nalodění.

§ 29a

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě obsahuje

a) jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací a rejstříkový přístav,

b) jméno, příjmení a místo podnikání provozovatele lodě, je-li jím fyzická osoba, nebo obchodní firma nebo název a sídlo provozovatele lodě, je-li jím právnická osoba,

c) nároky, které pojištění pokrývá a doba trvání pojištění,

d) obchodní firma nebo název a sídlo poskytovatele pojištění, případně místo, kde byla pojistná smlouva uzavřena, nebyla-li uzavřena v sídle poskytovatele pojištění.

§ 29b

Ostatní doklady o pojištění

Doklad o pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, doklad o pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací, doklad o pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného peněžního plnění vyplývajícího ze základního pracovněprávního vztahu a doklad o pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních podmínek členů posádky lodě a paliva nezbytného pro přežití na palubě lodi obsahují

a) jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací a rejstříkový přístav,

b) volací znak lodi,

c) obchodní firmu, název a adresu sídla poskytovatele pojištění,

d) kontaktní údaje osoby odpovědné za vyřizování smluvních nároků členů posádky lodi,

e) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele lodi,

f) dobu trvání pojištění a

g) potvrzení vydané poskytovatelem pojištění dokládající, že pojištění splňuje požadavky zákona.

Náležitosti listinných dokladů námořní jachty

§ 30

Rejstříkový list

Rejstříkový list námořní jachty obsahuje tyto náležitosti:

a) označení Úřadu, který rejstříkový list námořní jachty vydal,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. b) až e), g), h), o) a s) až u),

d) rejstříkové číslo námořní jachty,

e) název rejstříkového přístavu námořní jachty,

f) dobu platnosti rejstříkového listu námořní jachty podle § 9 odst. 3 zákona,

g) místo a datum vydání rejstříkového listu námořní jachty,

h) razítko Úřadu a jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k vydání rejstříkového listu námořní jachty.

§ 31

Lodní deník

Lodní deník námořní jachty obsahuje tyto náležitosti:

a) rejstříkové číslo námořní jachty,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. b),

d) volací znak námořní jachty, byl-li volací znak námořní jachtě přidělen,

e) název rejstříkového přístavu námořní jachty,

f) údaj o počtu číslovaných listů lodního deníku,

g) místo a datum vyhotovení lodního deníku,

h) podpis velitele námořní jachty.

§ 32

Seznam osob na námořní jachtě

Seznam osob na námořní jachtě obsahuje tyto náležitosti:

a) rejstříkové číslo námořní jachty,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. b),

d) název rejstříkového přístavu námořní jachty,

e) jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a číslo platného cestovního dokladu osob účastnících se námořní plavby na námořní jachtě,

f) místo a datum vyhotovení seznamu osob na námořní jachtě,

g) podpis velitele námořní jachty.

§ 33

Seznam cestujících

Seznam cestujících obsahuje tyto náležitosti:

a) rejstříkové číslo námořní jachty,

b) údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), e) a f) zákona,

c) údaje uvedené v § 11 odst. 2 písm. b),

d) název rejstříkového přístavu námořní jachty,

e) jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a číslo platného cestovního dokladu cestujících přepravovaných na námořní jachtě,

f) místo a datum vyhotovení seznamu cestujících přepravovaných na námořní jachtě,

g) podpis velitele námořní jachty.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 34

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, oznámená pod č. 253/1995 Sb.

2) Mezinárodní úmluva o nákladové značce, vyhlášená pod č. 129/1969 Sb.

3) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.