Vyhláška č. 85/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

Platnosť od 23.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 15. februára 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) a h).“.

2. V § 2 ods. 9 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

3. V § 3 ods. 2 písm. f) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

4. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) označenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 15.“.

5. V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení“.

6. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená h) až m).

7. V § 29 odsek 7 znie:

(7) Pri prekročení povolenej lehoty používania plynovej nádrže a jej príslušenstva, funkčnosti filtra alebo ohybnej hadice na plyn ich výmenu môže vykonať

a) oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak je montáž plynového zariadenia evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení zaznamená výmenu plynovej nádrže, jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn do ďalších záznamov protokolu o montáži plynového zariadenia,

b) oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov,

c) autorizovaná opravovňa, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; autorizovaná opravovňa vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov.“.

8. § 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Plynovú nádrž možno vymeniť len za plynovú nádrž rovnakého tvaru, rovnakého materiálu, rovnakého druhu paliva a s objemom pôvodnej plynovej nádrže alebo menším. Plynová nádrž vrátane jej príslušenstva, filter a ohybná hadica na plyn musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov7a) č. 67 alebo 110.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).“.

9. V § 34 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou,“.

10. V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „desiatich rokov“ a slovo „jednoročných“ sa nahrádza slovom „desaťročných“.

11. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021

Inšpekčné nálepky vydané podľa predpisov účinných do 28. februára 2021 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2021.“.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa nahrádza citácia „Príloha č. 23 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.“ citáciou „Príloha č. 61 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.

13. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.

INŠPEKČNÁ NÁLEPKA PLYNOVEJ NÁDRŽE

(vzor)

(1) Fólia inšpekčnej nálepky musí mať vlastnosti znemožňujúce falšovanie alebo odlepenie inšpekčnej nálepky bez jej deštrukcie. Lícna strana inšpekčnej nálepky pozostáva z troch farieb s výškou písmen rozoznávacej značky štátu 6 mm, s výškou písmen označenia symbolu IN 4 mm, s výškou písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 4 mm, s výškou číslic označenia roka 2 mm a s výškou číslic označenia mesiaca 2,5 mm.

(2) Inšpekčná nálepka s lepidlom na rubovej strane musí obsahovať skryté overovacie znaky integrované v jej potlači.

(3) Inšpekčné nálepky musia spĺňať požiadavky

a) adhézie k podkladu; nedajú sa odstrániť bez viditeľnej deštrukcie,

b) odolnosti proti teplote podľa technickej normy11) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; neprejavia sa trhliny, bubliny alebo zmena farby,

c) odolnosti proti čistiacim prostriedkom podľa technickej normy12) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(4) Fólia inšpekčnej nálepky s lepidlom na rubovej strane musí okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 3 spĺňať požiadavky odolnosti proti vode podľa technickej normy13) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, požiadavky odolnosti proti palivu podľa technickej normy14) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, požiadavky odolnosti proti soľnej hmlovine podľa technickej normy15) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, požiadavky odolnosti proti mazacím olejom a grafitom podľa technickej normy16) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; neprejavia sa trhliny, bubliny alebo zmena farby.

(5) Zhoda plnenia požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 je overená skúškami v skúšobnom laboratóriu na vzorkách inšpekčných nálepiek, ktoré sú pred zadaním do výroby schválené ministerstvom dopravy.

(6) Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti inšpekcie na inšpekčnej nálepke sa mení v pravidelných intervaloch tak, že rozsah rokov uvedených na inšpekčnej nálepke je dostatočný na vyznačovanie aktuálnej lehoty platnosti inšpekcie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 16 znejú:

11) Kapitola 8 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).

12) STN EN ISO 2812-1 Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1). Metóda 2, Bod 8.3.1. (67 2011).

13) Kapitola 12 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).

14) Kapitola 14 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).

15) Kapitola 15 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).

16) Kapitola 13 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.


Andrej Doležal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.