Vyhláška č. 361/2021 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

Platnosť od 12.10.2021
Účinnosť od 15.10.2021

361

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 6. októbra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b), c), h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

2. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

3. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.25a) Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 8 ods. 1 definícii veličiny Z sa za slová „ekonomických parametrov“ vkladajú slová „v roku t-1 a ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c)“.

5. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca

kde

OVt-1 je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1,

QVTt-1 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-1 vrátane vlastnej spotreby,

OVMCV je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktoré sú uplatnené v maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej cene za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej cene za dodávku pitnej vody alebo maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,

QVTMCV je množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov vrátane vlastnej spotreby uplatnené vo výpočte maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1.“.

6. V § 9 ods. 1 definícii veličiny Z sa za slová „ekonomických parametrov“ vkladajú slová „v roku t-1 a ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c)“.

7. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca

kde

OSt-1 je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1,

QSTt-1 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-1 vrátane vlastnej produkcie,

OSMCS je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktoré sú uplatnené v maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej cene za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej cene za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,

QSTMCS je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov vrátane vlastnej produkcie uplatnené vo výpočte maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1.“.

8. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky. Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.“.

9. § 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú osobitne za každú lokalitu a za každú regulovanú činnosť, ak v cenovom rozhodnutí sú určené alebo schválené ceny pre viac lokalít.“.

10. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2021

(1) Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.

(2) Ak regulovaný subjekt, ktorý je držiteľom potvrdenia o registrácii, nemá vydané potvrdenie o cene na rok 2022 do 31. decembra 2021, cena určená v potvrdení o cene na roky 2017 až 2021 sa uplatní aj na rok 2022.“.

11. V prílohe č. 15 vo vysvetlivkách sa vypúšťajú slová „a n – ČOV“.

12. V prílohe č. 16 vo vysvetlivkách veličina VVS znie: „VVS – voda na vstupe do distribučného systému VVS = VV + VP“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.


Andrej Juris v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.