Zákon č. 309/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.08.2021
Účinnosť od 01.09.2021

OBSAH

309

ZÁKON

z 25. júla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. a zákona č. 154/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

2. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

3. V § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a § 7 ods. 1 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

4. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

s) prideľuje identifikačné číslo dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,

t) zabezpečuje cyklickú obnovu dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.“.

5. V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 3 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. t)“.

6. V § 40 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. s)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.