Vyhláška č. 3/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 12.01.2021
Účinnosť od 01.08.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.

OBSAH

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 8. januára 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 a § 12 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z., vyhlášky č. 371/2018 Z. z. a vyhlášky č. 262/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7b prvej vete sa slová „v prílohách č. 1 až 10“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 až 12“.

2. V § 7b písm. b) sa vypúšťajú slová „ohrozeného sociálnym vylúčením“.

3. V § 7b písm. j) sa slová „rodovej rovnosti“ nahrádzajú slovami „rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“.

4. § 7b sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

k) podporu plnenia funkcií rodiny je uvedený v prílohe č. 11,

l) podporu dobrovoľníckej činnosti je uvedený v prílohe č. 12.“.

5. V prílohe č. 1 časti 1.2. Bankové spojenie sa vypúšťajú slová „a kód“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v tvare IBAN“.

6. V prílohe č. 2 nadpise a v časti C sa vypúšťajú slová „ohrozeného sociálnym vylúčením“.

7. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

“.

8. V prílohách č. 5, 6, 7 a 9 v časti 1.2 Bankové spojenie a v prílohe č. 8 v časti Bankové spojenie sa vypúšťajú slová „a kód“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v tvare IBAN“.

9. Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

“.

10. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 11 a 12, ktoré znejú:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny

Príloha č. 12 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu dobrovoľníckej činnosti

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.


Milan Krajniak v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.