Oznámenie č. 275/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.07.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. augusta 2021.

275

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“)

opatrenie z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 112/2014 Z. z.).

Prijatím opatrenia sa zosúladí pôvodné znenie opatrenia so súčasným znením § 26 ods. 1 zákona zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení vo veci udeľovania predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, zároveň sa tiež zosúlaďuje s povinnosťami uloženými zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

Vo svojom znení zohľadňuje aj upravené a doplnené znenie § 26 ods. 1 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení o nové legislatívne úpravy, ako aj ustanovenia, a to písm. a) a písm. m), vo vzťahu ku ktorým bolo potrebné v opatrení špecifikovať, akým spôsobom bude preukázané splnenie týchto podmienok zo strany žiadateľa na účely udelenia predchádzajúceho súhlasu zo strany Národnej banky Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. augusta 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 22/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.