Oznámenie č. 27/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 24/2008, opatrením č. 27/2015 a opatrením č. 16/2017

Platnosť od 26.01.2021

27

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 24/2008, opatrením č. 27/2015 a opatrením č. 16/2017.

Prijatím opatrenia sa ustanovuje pre centrálny depozitár cenných papierov spôsob plnenia povinnosti predkladať Národnej banke Slovenska pravidelné hlásenia o počte a podrobnostiach zlyhaní vyrovnaní transakcií v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré centrálny depozitár s cennými papiermi prevádzkuje, s prevoditeľnými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu, podielmi v podnikoch kolektívneho investovania a emisnými kvótami, a to elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní, v ktorých sa bližšie určujú podrobnosti systému monitorovania zlyhaní vyrovnania a hlásení o zlyhaniach vyrovnania.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) v čiastke 1/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.