Oznámenie č. 234/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Platnosť od 09.06.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

234

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej len „opatrenie”).

Opatrením dochádza k zmene, resp. aktualizácii právnej úpravy poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska. Opatrenie vychádza vo veľkej miere vecne, ako aj z formálnej stránky, z opatrenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. 8/2012“). Nové opatrenie upravujúce problematiku poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska bolo prijaté s ohľadom na vyšší počet novelizácií opatrenia č. 8/2012, ktoré z uvedeného dôvodu nebolo opätovne novelizované, pričom opatrením dochádza k jeho zrušeniu a nahradeniu. Väčšinu spoplatnených úkonov Národnej banky Slovenska a výšku poplatkov za tieto úkony, ktoré sa vzťahujú na oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva, dôchodkového sporenia, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, platobných služieb, ako aj na devízovú oblasť, stanovuje opatrenie vecne identicky v porovnaní s úpravou v opatrení č. 8/2012. V predmetnej právnej úprave poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska však zároveň dochádza k zmenám, resp. doplneniam, a to najmä v záujme reflektovania skutočností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy Európskej únie a právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj s cieľom reagovania na poznatky Národnej banky Slovenska z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 18/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.