Vyhláška č. 232/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.

Platnosť od 05.06.2021
Účinnosť od 05.06.2021

OBSAH

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. júna 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe časti A písmeno c) znie:

c) na očkovanie sa v daný deň nedostavia všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objedná menej osôb, ako umožňuje centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, môžu sa dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužijú podať iným osobám, pre ktoré je očkovacia dávka vhodná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 sa vypúšťajú.

2. V prílohe časti A písm. d) piatom bode sa vypúšťajú slová „s vekom najmenej 60 rokov“.

3. V prílohe časti A písm. d) sa vypúšťa šiesty bod.

4. V prílohe časti A sa vypúšťa písmeno e).

5. V prílohe časti C písmeno c) znie:

c) je osobou s vekom najmenej 18 rokov a sprevádza na očkovanie prvou dávkou osobu podľa písmená b); takto zaočkovať možno len osobu, ktorá je na očkovanie objednaná a ako sprievod osoby podľa písmena b) registrovaná prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému.“.

6. V prílohe časti D písmeno b) znie:

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je najmä pacient

1. s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,

2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

3. po transplantácii solídnych orgánov,

4. po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,

6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

16. s cirhózou pečene,

17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,

20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),

21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,

22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,

23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).“.

7. V prílohe časti E písm. b) druhý bod znie:

2. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je najmä pacient

2a. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

2b. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

2c. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

2d. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

2e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

2f. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

2g. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

2h. s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,

2i. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

2j. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

2k. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

2l. s obezitou – BMI vyšší ako 30,

2m. so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

2n. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

2o. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

2p. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

2q. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

2r. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.“.

8. V prílohe časti L písm. b) sa slovo „16“ nahrádza slovom „12“.

9. V prílohe vo vysvetlivke sa vypúšťa druhá veta.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Lengvarský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.