Vyhláška č. 161/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Platnosť od 29.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021

OBSAH

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 27. apríla 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm.bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti A písm. d) tretí bod znie:

3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú onkologickú liečbu, ak toto očkovanie indikuje a zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa onkologická liečba vykonáva,“.

2. V prílohe časti A písm. d) štvrtom bode sa slová „prostredí alebo“ nahrádzajú slovami „prostredí,“.

3. V prílohe časti A sa písmeno d) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:

5. osôb s vekom najmenej 60 rokov, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v inom prostredí,

6. osôb na určitom mieste, ak má táto skupina osôb sťažený prístup k prihlasovaniu prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a z epidemiologického hľadiska je prospešné zaočkovanie celej tejto skupiny osôb bez vekového obmedzenia alebo“.

4. V prílohe časti C písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

5. V prílohe časti C písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

6. V prílohe sa časť C dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) je osobou s vekom najmenej 18 rokov a sprevádza na očkovanie osobu podľa písmená b); takto zaočkovať možno len jednu sprevádzajúcu osobu osoby podľa písmena b).“.

7. V prílohe časti D písmeno b) znie:

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 podľa časti A písm. c) druhého bodu.“.

8. V prílohe časti E písmeno b) znie:

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou

1. s vekom najmenej 60 rokov alebo

2. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 podľa časti A písm. c) tretieho bodu.“.

9. V prílohe časti F písm. b) sa číslo „50“ nahrádza číslom „55“.

10. V prílohe časti G písm. b) sa číslo „45“ nahrádza číslom „50“.

11. V prílohe časti H písm. b) sa číslo „40“ nahrádza číslom „45“.

12. V prílohe časti I písm. b) sa číslo „35“ nahrádza číslom „40“.

13. V prílohe časti J písm. b) sa číslo „30“ nahrádza číslom „35“.

14. V prílohe časti K písm. b) sa číslo „18“ nahrádza číslom „30“.

15. Príloha sa dopĺňa časťou L, ktorá znie:

L. Kritériom pre zaočkovanie osoby v dvanástej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze alebo jedenástej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 16 rokov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.


Vladimír Lengvarský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.