Vyhláška č. 442/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

442

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 271/2015 Z. z., vyhlášky č. 79/2017 Z. z. a vyhlášky č. 187/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovom „cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.

2. V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.

3. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.

4. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

5. V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

6. V § 3 ods. 1 písm. a) a c) sa za slovami „prevádzkovateľ daňového skladu“ vypúšťa čiarka a slová „osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu, a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov,“.

7. V § 4 písmeno a) znie:

a) spotrebiteľskom balení cigariet obchodné meno odberateľa kontrolných známok, cena spotrebiteľského balenia cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,“.

8. V § 4 písm. b) sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak je uvedený na kontrolnej známke“.

9. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Ustanovenia § 2 ods. 2 a 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a c) v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa použijú pri oznamovaní údajov o použitých kontrolných známkach na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku podľa § 9aa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.

(2) Ustanovenia § 4 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa použijú pri oznamovaní údajov o použitých kontrolných známkach vyhotovených podľa § 9aa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.