Zákon č. 339/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.11.2020
Účinnosť od 01.12.2020

339

ZÁKON

z 5. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 364/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Ročná sadzba dane

(1) Ročné sadzby dane okrem ročných sadzieb dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1a.“.

2. V § 7 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3

a) zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

c) zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,

d) použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),

e) zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),

f) zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

(2) Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3

a) zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

c) zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,

d) zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),

e) zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),

f) použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

(3) Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 %.“.

3. V § 10 ods. 7 sa slová „1, 3 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.

4. V § 10 ods. 9 sa slová „1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

5. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2020

(1) Ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.

(2) Ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 v znení účinnom od 1. decembra 2020 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.

(3) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021,

a) je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle, pričom lehoty podľa § 9 ods. 2 až 7 sa neuplatnia; to neplatí pre daňovníka, ktorý podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 pred 1. decembrom 2020 a nevzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. decembra 2020,

b) môže daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle, ak podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 pred 1. decembrom 2020 a vzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. decembra 2020.

(4) Preddavky na daň podľa § 10 ods. 3 až 5 a 11 na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník neplatí. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník zaplatí preddavky podľa § 10 ods. 3 so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej dane podľa § 10 ods. 2 alebo podľa § 10 ods. 4 so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej dane podľa § 10 ods. 2; ustanovenie § 10 ods. 11 týmto nie je dotknuté.“.

6. V prílohe č. 1 sa za slová „úžitkové vozidlá“ vkladajú slová „okrem ťahačov a návesov“ a slovo „najvyššia“ sa nahrádza slovami „najvyššia technicky“.

7. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 361/2014 Z. z.

Ročné sadzby dane

úžitkové vozidlá - ťahače a návesy

Počet
náprav
Celková hmotnosť alebo najväčšia
technicky prípustná celková
hmotnosť v tonách
Ročná sadzba dane v eurách
naddo
1 alebo 2 nápravy8312
810417
1012518
1214620
1416777
1618933
18201 089
20221252
22241452
24261 660
26281 862
28302 075
302 269
3 nápravy17566
1719673
1921828
2123982
23251 144
25271295
27291452
29311 599
31331 755
33351 964
35372 172
37402 375
402 582
4 a viac náprav25721
2527877
27291 033
29311 189
31331 337
33351 548
35371 755
37401 968
402 172

.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.