Zákon č. 308/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021

308

ZÁKON

z 22. októbra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 odsek 3 znie:

(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ten, komu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.10a) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 19 odsek 4 znie:

(4) Národná rada môže na základe odôvodneného návrhu príslušného výboru národnej rady komisára odvolať, ak komisár

a) nevykonáva funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) porušuje tento zákon, iný zákon alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súvislosti s výkonom funkcie komisára,

c) koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára.“.

3. V § 19 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pred rozhodnutím príslušného výboru národnej rady o návrhu na odvolanie komisára sa komisár môže na schôdzi výboru národnej rady k tomuto návrhu vyjadriť. Pred rozhodnutím národnej rady o návrhu príslušného výboru národnej rady na odvolanie komisára sa komisár môže na schôdzi národnej rady k tomuto návrhu vyjadriť.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

4. Za § 33 sa dopĺňa § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Komisár, ktorého funkčné obdobie začalo plynúť pred 1. januárom 2021, sa považuje za bezúhonného, ak spĺňa podmienky bezúhonnosti podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.

Čl. II

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kandidátov na komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.