Zákon č. 300/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Platnosť od 30.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I, čl. II a čl. IV bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021

300

ZÁKON

z 22. októbra 2020,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 8b sa vkladajú § 8c až 8e, ktoré vrátane nadpisu § 8e znejú:

㤠8c

(1) Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2021 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 30. júna 2021 neuskutoční,

a) nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia,

b) nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ktorý usporiadateľ nemohol plniť z dôvodu neuskutočnenia podujatia,

c) je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(2) Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 písm. c) usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úhradu za plnenie, ktoré už bolo poskytnuté. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, usporiadateľom zaplatená odplata za plnenie, ktoré je dotknuté odstúpením od zmluvy podľa odseku 1 písm. c), sa zánikom zmluvy považuje za bezdôvodné obohatenie.

(3) Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, výkonných umelcov alebo iných účinkujúcich na podujatí, technicko-organizačného štábu podujatia alebo usporiadateľských služieb, alebo na iné technické alebo organizačné zabezpečenie podujatia vrátane nájmu technických zariadení, priestorov alebo priestranstva.

§ 8d

(1) Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2021 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 30. júna 2021 neuskutoční, je oprávnený účastníkovi podujatia

a) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 30. júna 2022,

b) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo výberu podujatia u inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 30. júna 2022, alebo

c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.

(2) Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom podujatia, usporiadateľ môže ponúknuť účastníkovi podujatia poukážku podľa odseku 1 písm. b), ak je to možné a účastník podujatia s tým súhlasí, inak je usporiadateľ povinný vrátiť účastníkovi podujatia cenu vstupenky podľa odseku 1 písm. c); usporiadateľ, ktorý predlžuje platnosť vstupenky, je povinný zverejniť náhradný termín podujatia najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením, pokiaľ ho neoznámil účastníkovi podujatia pri predĺžení platnosti vstupeniek.

§ 8e

Spoločné ustanovenie v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákazom podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa rozumie aj obmedzenie podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19, najmä obmedzenie počtu účastníkov podujatia alebo iné preventívne opatrenia sťažujúce uskutočnenie podujatia; ustanovenia § 8a až 8d sa vzťahujú aj na prípady, v ktorých sa podujatie neuskutočnilo, pretože bolo zrušené usporiadateľom podujatia z preventívnych dôvodov.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 25b sa vkladajú § 25c a 25d, ktoré vrátane nadpisu nad § 25c znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021

§ 25c

(1) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v roku 2021; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.

(2) Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2021 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.

(3) Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2021 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom do 31. marca 2022.

(4) Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako 1 660 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2021 do 31. marca 2022 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.

(5) Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2021 do 31. marca 2022 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.

§ 25d

(1) Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v roku 2021, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom.

(2) Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada.“.

Čl. III

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 304/2019 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, čl. 4 až 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.“.

2. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení,

j) budovania alebo udržania tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.“.

3. V § 18 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Formou štipendia môže fond poskytnúť finančné prostriedky aj fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na vývoji, príprave, realizácii, výrobe, postprodukcii alebo distribúcii slovenských audiovizuálnych diel (ďalej len „filmový profesionál“), ak si to na prechodné obdobie z dôvodu osobitného zreteľa, napríklad finančná kompenzácia dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu16a) (ďalej len „krízová situácia“), vyžaduje udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.

4. V § 18 ods. 8 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „16a)“ nahrádza odkazom „16b)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 16b.

5. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

i) prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia na podporu návštevnosti audiovizuálnych predstavení na území Slovenskej republiky,

j) prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia a distributérom audiovizuálnych diel ako prevádzkovú pomoc na prevádzkové náklady,

k) filmovým profesionálom.“.

6. V § 33 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b), c) a e) sa nevzťahujú na finančné prostriedky poskytované fondom žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý pôsobí na území zasiahnutom krízovou situáciou a žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry predložil v čase krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie. Účel poskytnutia finančných prostriedkov určených na kompenzovanie dôsledkov krízovej situácie fond uvedie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry; ustanovenia § 20 ods. 2 a 7 sa v takom prípade použijú primerane, na spracovanie žiadosti takého žiadateľa sa administratívny poplatok podľa § 21 nevzťahuje, len ak to fond uviedol vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.

(7) Ak je účelom poskytnutia finančných prostriedkov finančne kompenzovať dôsledky krízovej situácie formou štipendia, ustanovenie § 22aa ods. 1 sa nepoužije.“.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 14.

Čl. IV

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, čl. 4 až 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.“.

2. V § 2 písmená b) až d) znejú:

b) utvára materiálne podmienky na udržanie alebo rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu poskytovaním finančných prostriedkov, a to aj na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu1a) (ďalej len „krízová situácia“) na oblasť umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

c) poskytuje finančné prostriedky na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vrátane podpory návštevnosti v organizáciách pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

d) poskytuje fyzickým osobám na účely podľa tohto zákona finančné prostriedky formou štipendia,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.

3. V § 2 písmeno k) znie:

k) vedie evidenciu

1. profesionálnych výkonných umelcov a autorov v oblasti umenia v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny umelec“),

2. fyzických osôb, ktoré vykonávajú tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu ako samostatnú zárobkovú činnosť a nie sú profesionálnymi umelcami (ďalej len „iný profesionál v kultúre“),“.

4. V § 4 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „audítorom“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

5. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno p). Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno p).

6. V § 13 ods. 2 písmeno j) znie:

j) vydáva súhlas na zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre alebo odmietne zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre,“.

7. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k). Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).

8. V § 17 sa vypúšťa odsek 10.

9. V § 18 ods. 1 písm. g) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „návštevnosti, prevádzky“.

10. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

h) budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

i) odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí,

j) riešenie dôsledkov krízovej situácie.“.

11. V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:

l) budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb žiadateľa,

m) odstránenie následkov mimoriadnej udalosti spôsobených žiadateľovi,

n) riešenie dôsledkov krízovej situácie na žiadateľa,

o) zabezpečenie prevádzky alebo návštevnosti žiadateľa.“.

12. V § 18 odsek 4 znie:

(4) Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania, odborného výskumu a medzinárodnej mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond môže formou štipendia poskytnúť finančné prostriedky aj profesionálnemu umelcovi zapísanému v evidencii profesionálnych umelcov alebo inému profesionálovi v kultúre zapísanému v evidencii iných profesionálov v kultúre, ktorý sa podieľa na rozvoji umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike inak ako tvorivo alebo výskumne v oblastiach a na účel podľa odseku 1 písm. h) až j). Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 22; na prijímateľa finančných prostriedkov formou štipendia sa nevzťahuje § 22 ods. 9 písm. a).“.

13. V § 18 odsek 6 znie:

(6) Finančné prostriedky vo forme dotácie nemožno poskytnúť na splácanie úverov a pôžičiek.“.

14. V § 20 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a rozpočtom obcí“.

15. V § 23 ods. 6 úvodnej vete sa číslo „96,5“ nahrádza číslom „95“.

16. V § 23 ods. 7 písm. a) sa číslo „3,5“ nahrádza číslom „5“.

17. V § 25a písmeno b) znie:

b) spĺňa odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti,“.

18. V § 25b odsek 3 znie:

(3) Ak žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie žiadosti a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi.“.

19. V § 25b ods. 4 sa slová „príslušnej odbornej komisii“ nahrádzajú slovom „riaditeľovi“.

20. V § 25b ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vydá profesionálnemu umelcovi preukaz“.

21. § 25c a 25d vrátane nadpisov znejú:

㤠25c

Iný profesionál v kultúre

Iný profesionál v kultúre je fyzická osoba, ktorá nie je profesionálnym umelcom a ktorá

a) vykonáva v súhrne aspoň 180 dní v priebehu posledných dvoch rokov predo dňom podania žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo žiadosti o predĺženie platnosti tohto zápisu tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu uvedenú v zozname povolaní iných profesionálov v kultúre,

b) vykonáva profesiu podľa písmena a) v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu a z tohto výkonu dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a

c) je zapísaná v evidencii iných profesionálov v kultúre.

§ 25d

Evidencia iných profesionálov v kultúre

(1) Evidencia iných profesionálov v kultúre je verejný zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu v rozsahu podľa § 26 ods. 5.

(2) Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre môže podať písomne žiadateľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 25c písm. a) a b).

(3) Ak žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie žiadosti a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi.

(4) Kancelária po preskúmaní žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre predloží úplnú žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre riaditeľovi.

(5) Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre sa platí administratívny poplatok v sume 30 eur na účet fondu; poplatok je splatný pri podaní žiadosti.

(6) Kancelária

a) zapíše žiadateľa na základe súhlasu riaditeľa do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo

b) oznámi žiadateľovi odmietnutie zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre, ak žiadateľ v lehote podľa odseku 3 neopravil alebo nedoplnil žiadosť a jej prílohy alebo ak zápis odmietol riaditeľ podľa § 13 ods. 2 písm. j).

(7) Ak fond odmietne zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre, môže žiadateľ podľa odseku 2 podať novú žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre najskôr po uplynutí 12 mesiacov od odmietnutia zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre.

(8) Kancelária vykoná výmaz iného profesionála v kultúre z evidencie iných profesionálov v kultúre, ak

a) iný profesionál v kultúre požiada o výmaz,

b) iný profesionál v kultúre zomrie,

c) sa preukáže, že zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,

d) od zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre uplynulo päť rokov a nedošlo k predĺženiu platnosti tohto zápisu.

(9) O predĺženie platnosti zápisu v evidencii iných profesionálov v kultúre môže iný profesionál v kultúre požiadať najskôr rok pred uplynutím platnosti tohto zápisu; na konanie o predĺženie platnosti zápisu sa ustanovenia odsekov 1 až 8 použijú primerane.“.

22. § 25e sa vypúšťa.

23. V § 26 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre je fond oprávnený spracúvať

a) osobné údaje žiadateľov o zápis v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o zápis a jej prílohách,

b) osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných do evidencie profesionálnych umelcov v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, vykonávaná profesia a oblasť umenia, v ktorej pôsobí ako profesionálny umelec,

c) osobné údaje iných profesionálov v kultúre zapísaných do evidencie iných profesionálov v kultúre v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, vykonávaná profesia a oblasť umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, v ktorej prevažne pôsobí ako iný profesionál v kultúre.

(5) Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje

a) profesionálnych umelcov zapísaných v evidencii profesionálnych umelcov v rozsahu meno a priezvisko, vykonávaná profesia a oblasť umenia, v ktorej pôsobí ako profesionálny umelec,

b) iných profesionálov v kultúre zapísaných v evidencii iných profesionálov v kultúre v rozsahu meno a priezvisko, vykonávaná profesia a oblasť umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, v ktorej prevažne pôsobí ako iný profesionál v kultúre.“.

24. § 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Fond poskytne ministerstvu kultúry na jeho žiadosť osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných v evidencii profesionálnych umelcov a osobné údaje iných profesionálov v kultúre zapísaných v evidencii iných profesionálov v kultúre v rozsahu podľa odseku 4 písm. b) a c) na účel poskytnutia dotácie podľa osobitného predpisu26a) a na účely štatistického zisťovania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.

25. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo kultúry ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) zoznam povolaní, ktoré vykonávajú profesionálni umelci na účely zápisu do evidencie profesionálnych umelcov ako svoju profesiu,

b) zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre na účely zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre,

c) náležitosti žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov vrátane povinných príloh k žiadosti,

d) odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti vyžadované na zápis žiadateľa do evidencie profesionálnych umelcov a podrobnosti o spôsobe preukázania ich splnenia,

e) náležitosti žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre a žiadosti o predĺženie jeho platnosti vrátane povinných príloh k žiadosti,

f) podrobnosti o spôsobe preukázania splnenia podmienok podľa § 25c písm. a) a b) žiadateľom o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo o predĺženie jeho platnosti.“.

26. § 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Na finančné prostriedky poskytované fondom na riešenie dôsledkov krízovej situácie sa nevzťahujú ustanovenia § 18 ods. 6, § 19 ods. 2 písm. a), d) až g), § 21 a § 22 ods. 9 a 12; ustanovenie § 20 ods. 2 sa v takom prípade použije primerane. Ustanovenia § 18 ods. 6, § 19 ods. 2 písm. a), d) až g) a § 22 ods. 9 a 12 sa nevzťahujú ani na finančné prostriedky poskytované fondom na základe žiadosti, ktorú na základe inej výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej fondom v čase krízovej situácie alebo do šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie predložil žiadateľ z územia zasiahnutého krízovou situáciou alebo ak sa projekt realizuje na území zasiahnutom krízovou situáciou; ustanovenie § 20 ods. 2 sa v takom prípade použije primerane.“.

27. Za § 31 sa vkladá § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32

Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2020

(1) Ustanovenie § 25b ods. 5 sa na žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov predložené fondu do 31. januára 2021 nevzťahuje.

(2) Ustanovenie § 25d ods. 5 sa na žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre predložené fondu do 31. januára 2021 nevzťahuje.

(3) Ustanovenie § 27 ods. 6 sa vzťahuje aj na žiadateľa, ktorého žiadosť bola predložená fondu do 31. októbra 2020 a o ktorej sa nerozhodlo do 31. októbra 2020.“.

28. Slovo „výtvarné“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „vizuálne“ v príslušnom tvare.

Čl. V

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa mení takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, čl. 4 až 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.“.

2. V § 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. riešenia dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu1a) (ďalej len „krízová situácia“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.

3. V § 4 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „audítorom“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

4. V § 15 odsek 5 znie:

(5) Finančné prostriedky vo forme dotácie nemožno poskytnúť na splácanie úverov a pôžičiek.“.

5. V § 20 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) finančné prostriedky Európskej únie,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

6. V § 20 odseky 6 a 7 znejú:

(6) Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 95 % sumy svojich príjmov

a) podľa odseku 1 písm. a),

b) podľa odseku 1 písm. g) a h), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.

(7) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a) najviac 5 % z celkovej sumy svojich príjmov

1. podľa odseku 1 písm. a),

2. podľa odseku 1 písm. g) a h), ak písmeno c) neustanovuje inak,

b) príjmy podľa odseku 1 písm. b) až e),

c) príjmy podľa odseku 1 písm. g) a h), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.“.

7. V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo kultúry je oprávnené vyhradiť si, že časť príspevku podľa odseku 1 presahujúca výšku 8 000 000 eur je viazaná na podpornú činnosť v pôsobnosti odbornej rady interkultúrneho dialógu a porozumenia, najviac však do výšky 95 % tejto časti.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

8. V § 22 ods. 1 sa slová „ods. 6 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 písm. a) a ods. 8 okrem finančných prostriedkov viazaných podľa § 21 ods. 3“.

9. § 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na finančné prostriedky poskytované fondom na základe výzvy na podávanie žiadostí na riešenie dôsledkov krízovej situácie sa nevzťahujú ustanovenia § 15 ods. 5, § 16 ods. 2 písm. a), d) až g), § 18 a § 19 ods. 6, ods. 9 a 12; ustanovenie § 17 ods. 2 sa v takom prípade použije primerane.“.

10. Za § 25 sa vkladá § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26

Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2020

Ustanovenia § 15 ods. 5, § 16 ods. 2 písm. a), d) až g) a § 19 ods. 6, ods. 9 a 12 sa nevzťahujú na finančné prostriedky poskytované fondom na základe žiadosti, ktorú do 31. októbra 2020 na základe výzvy na podávanie žiadostí zverejnenej fondom v čase krízovej situácie predložil žiadateľ z územia zasiahnutého krízovou situáciou alebo ktorého kultúrna aktivita sa realizuje na území zasiahnutom krízovou situáciou, ak sa o tejto žiadosti nerozhodlo do 31. októbra 2020; ustanovenie § 17 ods. 2 sa v takom prípade použije primerane.“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I, čl. II a čl. IV bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.