163

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. júna 2020,

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa chránený areál Vinište (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0021 Vinište podľa osobitného predpisu.1)

(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Podhradie. Celková výmera chráneného areálu je 5,7885 ha.

(3) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Topoľčany.

(4) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Na území chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.


Igor Matovič v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 163/2020 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

Územie chráneného areálu je vymedzené podľa vektorovej katastrálnej mapy so stavom katastra nehnuteľností k 5. júlu 2016 a podľa digitálnej lesníckej porastovej mapy pre Lesný celok Duchonka, Lesný hospodársky celok Topoľčany (kód plánu GS010) so stavom k 1. januáru 2010, z ktorých bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice chráneného areálu

Chránený areál sa nachádza juhovýchodne od obce Podhradie východne od kóty Vinište (s nadmorskou výškou 528 m n. m.). Hranica chráneného areálu sa začína na juhozápadnom okraji – lomovom bode hranice lesného porastu 3169d. Z tohto bodu pokračuje severne po západnom okraji lesného porastu 3169d až po stret s južnou hranicu lesného porastu 3169a, kde sa otáča západným smerom, a južným okrajom porastu 3169 a pokračuje až k lesnej ceste. Hranica potom smeruje po lesnej ceste južným smerom a po približne 280 m sa otáča na východ a končí sa v jej východiskovom bode na juhozápadnej hranici lesného porastu 3169d.

Zoznam parciel chráneného areálu

Okres Topoľčany

Katastrálne územie Podhradie:
3441/1 – časť, 3444 – časť.

Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

Mapu chráneného areálu možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle:

https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/63.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 163/2020 Z. z.

PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

Biotopy európskeho významu: Tr5 Suché a dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a Kr2 Porasty borievky obyčajnej (5130).

Poznámka:

Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.