Opatrenie č. 140/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Platnosť od 01.06.2020
Účinnosť od 01.01.2021

140

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 26. mája 2020,

ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 108 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (ďalej len „výpis“) je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vo výpise možno použiť hypertextové prepojenie.

(3) Na účely zostavenia výpisu sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise zasielanom sporiteľovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

Pravidlá na určenie prognóz dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia

§ 2

(1) Výpis obsahuje prognózy mesačného doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodok“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.

(2) Prognózy dôchodku uvedené v prílohe č. 1 blokoch B, C a F sa zostavujú na základe

a) povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“) sporiteľa,

b) dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“) sporiteľa,

c) sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa § 108 ods. 4 písm. e) zákona,

d) súhrnného ukazovateľa rizika1) dôchodkového fondu,

e) veku podľa § 3,

f) ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2,

g) predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2,

h) produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2,

i) vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2,

j) predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2.

(3) Vzorce na výpočet prognóz dôchodku sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Aktuálnosť parametrov, predpokladov a pravidiel na určenie prognóz dôchodkov sa prehodnotí najmenej raz za tri roky.

(5) Výpis môže obsahovať prognózu dôchodku, pri zostavovaní ktorej sa vychádza z predpokladu, že si sporiteľ dohodne platenie dobrovoľných príspevkov alebo si zvýši sumu dobrovoľných príspevkov, ktorú si dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 3

(1) Dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa na účely určenia prognóz dôchodku je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.2)

(2) Pri určení veku sporiteľa podľa odseku 1 sa nezohľadňuje

a) počet vychovaných detí,

b) nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.


§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 288/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Milan Krajniak v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 4 opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 139/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde.

2) § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 140/2020 Z. z.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 140/2020 Z. z.S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.