Opatrenie č. 100/2020 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 01.05.2020
Literatúra 2

OBSAH

100

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 28. apríla 2020

o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov,1) ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov2) (ďalej len „dotácia“), sa poskytne obci

a) v paušálnej sume určenej podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce k 31. decembru 2019 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, a to

1. 700 eur pri počte do 499 obyvateľov vrátane,

2. 1 100 eur pri počte od 500 obyvateľov do 9 999 obyvateľov vrátane,

3. 1 800 eur pri počte 10 000 a viac obyvateľov,

b) na úkon, ktorým je

1. vyplnenie formulára na sčítanie domov a bytov všetkými údajmi zisťovanými o byte za každý jednotlivý byt alebo

2. overenie správnosti a úplnosti údajov o byte z administratívnych zdrojov údajov, ktoré formulár na sčítanie domov a bytov pred spracovaním obcou obsahuje.

(2) Dotácia na úkon podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne vo výške štyri eurá na byt.3)

(3) Doplatok dotácie podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne po skončení doby sčítania domov a bytov na základe žiadosti obce v sume zodpovedajúcej kladnému rozdielu medzi počtom bytov v obci podľa katastra nehnuteľností k 31. decembru 2019 a počtom bytov v obci, ktorý bol zistený sčítaním domov a bytov; tento doplatok sa poskytne, ak prírastok bytov je vyšší ako 20 bytov.

§ 2

Dotácia je určená na bežné výdavky obce súvisiace s personálnym, materiálnym, technickým a organizačným zabezpečením sčítania domov a bytov.

§ 3

Dotácia sa poskytne obci z rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky do 31. mája 2020.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2020.


Alexander Ballek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 9 zákona č. 223/2019 Z. z.

3) § 3 písm. c) zákona č. 223/2019 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.