Zákon č. 94/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.04.2019
Účinnosť od 16.04.2019

94

ZÁKON

z 27. marca 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) plní úlohy podľa § 34a ods. 8 súvisiace s úhradou primeranej náhrady nákladov.“.

2. V § 6 ods. 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

r) plní úlohy podľa § 34a,“.

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).

3. V § 34 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.

4. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a

Primeraná náhrada nákladov vyvolaných zmenou individuálneho povolenia

(1) Podnik môže písomne požiadať o primeranú náhradu nákladov, ktoré boli vyvolané zmenou individuálneho povolenia, ak úrad rozhodol o zmene individuálneho povolenia pred riadnym uplynutím doby, na ktorú bolo vydané z vlastného podnetu a táto zmena bola nevyhnutná na dodržanie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii31a) alebo v medzinárodných organizáciách (ďalej len „mimoriadna zmena individuálneho povolenia“). Za primeranú náhradu nákladov sa považuje náhrada čistých priamych nákladov; v prípade ak primeraná náhrada nákladov podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,31ab) sa za primeranú náhradu nákladov považuje náhrada čistých priamych nákladov len ak Európska komisia rozhodne, že primeraná náhrada nákladov je zlučiteľná s vnútorným trhom31ac) a to v rozsahu podľa rozhodnutia Európskej komisie. Čisté priame náklady predstavujú účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne vynaložené finančné prostriedky, ktoré podnik vynaložil v dôsledku mimoriadnej zmeny individuálneho povolenia v rozsahu podľa odsekov 4 a 5 (ďalej len „čisté priame náklady“); pričom čisté priame náklady vznikli a boli podnikom preukázateľne vynaložené do dňa, ku ktorému má dôjsť k zmene na základe rozhodnutia, ktorým úrad mení individuálne povolenie.

(2) O žiadosti o primeranú náhradu nákladov rozhoduje úrad. Žiadosť o primeranú náhradu nákladov môže podnik podať úradu do šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia31ad) podniku, v ktorom mu čisté priame náklady vznikli, inak mu právo na ich náhradu zaniká. Žiadosť o primeranú náhradu nákladov podá podnik súhrnne ohľadom všetkých čistých priamych nákladov, ktoré podľa odseku 1 za dané účtovné obdobie žiada nahradiť.

(3) Písomná žiadosť o primeranú náhradu nákladov musí obsahovať

a) identifikačné údaje podniku a údaje o bankovom spojení,

b) celkovú výšku čistých priamych nákladov, ktoré podnik žiada nahradiť,

c) podrobný rozpis čistých priamych nákladov v štruktúre podľa odseku 5, pričom každá položka sa uvedie samostatne,

d) podrobné odôvodnenie účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a nevyhnutnosti ich vynaloženia podnikom,

e) dátum vynaloženia týchto nákladov,

f) ďalšie podklady a informácie potrebné na overenie a kontrolu rozpisu a odôvodnenosti čistých priamych nákladov vrátane podkladov z účtovníctva a príslušnej technickej dokumentácie.

(4) Čisté priame náklady vynaložené na implementáciu technických riešení vyvolaných mimoriadnou zmenou individuálneho povolenia sú len náklady na

a) obstaranie alebo technické úpravy zariadení,

b) demontáž a vyradenie zariadenia z prevádzky,

c) montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia nahrádzajúceho vyradené zariadenie,

d) súvisiacu informačnú kampaň pre koncových užívateľov,

e) splácanie úverov, pôžičiek, iných finančných nástrojov a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo iných finančných nástrojov poskytnutých podniku za bežných trhových podmienok.

(5) Čistými priamymi nákladmi nie sú:

a) zaplatená daň z pridanej hodnoty, ak je podniku táto daň odpočítateľná podľa osobitného predpisu,31ae)

b) náklady na obstaranie, odpisovanie a prevádzku dopravných prostriedkov,

c) bežné prevádzkové náklady,

d) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 4.

(6) Na základe žiadosti o primeranú náhradu nákladov úrad posúdi, či náklady predstavujú čisté priame náklady podľa odseku 1. Pri posudzovaní žiadosti o primeranú náhradu nákladov môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby overovať a kontrolovať podklady z účtovníctva, účtovné knihy a záznamy podniku, technické podklady a iné podklady potrebné na posúdenie žiadosti podniku o primeranú náhradu nákladov a podnik má povinnosť umožniť úradu alebo ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osobe nahliadať do nich, robiť si výpisy, odpisy a poskytnúť na vyžiadanie kópiu.

(7) Na základe posúdenia žiadosti o primeranú náhradu nákladov a na základe rozhodnutia Európskej komisie podľa odseku 8, ak primeraná náhrada podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,31ab) úrad rozhodnutím potvrdí výšku čistých priamych nákladov, ktoré podnik žiada nahradiť, alebo vyhovie žiadosti o primeranú náhradu nákladov len čiastočne, inak žiadosť o primeranú náhradu nákladov zamietne. Úrad rozhodne o žiadosti o primeranú náhradu nákladov do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť orgán, ktorý je príslušný rozhodnúť o rozklade. Ak prebieha konanie podľa odseku 8, úrad konanie o žiadosti o primeranú náhradu nákladov preruší do rozhodnutia Európskej komisie o zlučiteľnosti primeranej náhrady nákladov s vnútorným trhom.31ac)

(8) Ak primeraná náhrada nákladov podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,31ab) úrad zabezpečí posúdenie jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom31ac) Európskou komisiou.

(9) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že primeraná náhrada nákladov je zlučiteľná s vnútorným trhom,31ac) úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 7. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že primeraná náhrada nákladov nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,31ac) úrad žiadosť zamietne podľa odseku 7. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že primeraná náhrada nákladov je zlučiteľná s vnútorným trhom31ac) len čiastočne, úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 7, ktorým vyhovie žiadosti o primeranú náhradu nákladov len čiastočne v medziach rozhodnutia Európskej komisie.

(10) Na základe právoplatného rozhodnutia úradu o primeranej náhrade nákladov ministerstvo poskytne úradu finančné prostriedky na úhradu primeranej náhrady nákladov podniku vo výške určenej úradom. Úrad poskytnuté finančné prostriedky prevedie na bankový účet podniku bez zbytočného odkladu.

(11) Účastníkom konania o žiadosti o primeranú náhradu nákladov je podnik, ktorý požiadal o ich náhradu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a, 31ab, 31ac, 31ad a 31ae znejú:

31a) Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017).

31ab) Čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

31ac) Čl. 107 ods. 3 a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

31ad) § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

31ae) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

5. § 74 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) V konaní o správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu úradu podľa § 34 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ak úrad rozhodol o mimoriadnej zmene individuálneho povolenia, sa ustanovenia § 185 až 189 Správneho súdneho poriadku nepoužijú. Kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu úradu podľa § 34 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ak úrad rozhodol o mimoriadnej zmene individuálneho povolenia, má odkladný účinok; ustanovenia § 446 ods. 1, § 447 ods. 1 a § 482 Správneho súdneho poriadku sa nepoužijú.“.

6. Za § 78e sa vkladá § 78f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78f

Prechodné ustanovenia

(1) Konania začaté a neskončené pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona; ustanovenia § 74 ods. 4 sa použijú aj na konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona.

(2) Ustanovenia o primeranej náhrade nákladov podľa § 34a sa uplatnia aj v prípadoch, ak čisté priame náklady vznikli a boli podnikom vynaložené v rámci účtovného obdobia podniku, v ktorom vzniklo podniku právo na primeranú náhradu nákladov podľa § 34a.

(3) Práva úspešného účastníka výberového konania, na základe ktorého úrad pridelil frekvencie, ktoré boli predmetom rozhodnutia úradu o mimoriadnej zmene individuálneho povolenia, zostávajú zachované aj v prípade neskoršieho zrušenia tohto rozhodnutia úradu o mimoriadnej zmene individuálneho povolenia.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.