Vyhláška č. 79/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.03.2019
Účinnosť od 22.03.2019 dodňom vystúpenia UK z EÚ
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2019 okrem čl. I bodov 4, 5, 6, 9 a 10. Čl. I body 4, 5 a 9 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej ...

OBSAH

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. marca 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2, § 41 ods. 4, § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu a § 55a ods. 1 a 7 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017 Z. z. a vyhlášky č. 310/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:

c) doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma, okrem dokladu preukazujúceho užívacie právo žiadateľa k tým stavbám alebo pozemkom, ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo alebo nájomné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností,“.

2. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

3. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa vypúšťa písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

7. V prílohe č. 11 časti Vysvetlivky písmene a) sa za slovom „ručiteľom“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý záruku poskytol“.

8. V prílohe č. 11 časti Vysvetlivky písmenách b) a c) sa slová „osoby, ktorá poskytuje túto záruku“ nahrádzajú slovom „ručiteľa“.

11. V prílohe č. 12 časti Vysvetlivky písmene a) sa za slovom „ručiteľom“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý záruku poskytol“.

12. V prílohe č. 12 časti Vysvetlivky písmenách b) a c) sa slová „osoby, ktorá poskytuje túto záruku“ nahrádzajú slovom „ručiteľa“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2019 okrem čl. I bodov 4, 5, 6, 9 a 10. Čl. I body 4, 5 a 9 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Čl. I body 6 a 10 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.


v. z. Dana Meager v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.