Vyhláška č. 72/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

Platnosť od 07.03.2019
Účinnosť od 01.04.2019

72

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 22. februára 2019,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane na civilné použitie (ďalej len „strelná zbraň“),

b) homologizácii, odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej zbrane s tabuľkami Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní1) (ďalej len „stála komisia“), overení odolnosti materiálu pri streľbe, overení bezpečnej funkcie pri streľbe, homologizácii expanzného prístroja a akustickej zbrane, pádovej skúške,

c) kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, vyššej skúške, kusovom overení strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjanej zozadu, kusovom overení strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom,

d) skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva na civilné použitie (ďalej len „strelivo“) pre skúšku typu streliva, strelive s vysokým výkonom, strelive určenom pre expanznú strelnú zbraň na granule, novom strelive, kontrole a spôsobilosti referenčného streliva, menovitom tlaku, kontrole nábojov s bezolovenými brokmi, metóde merania deformácie pri heterogénnych brokoch, metóde merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch,

e) inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho tlaku, metóde merania kinetickej energie a kontrole bezpečnej funkcie streliva,

f) metóde merania a postupe kalibrácie,

g) overovacej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane a streliva a o jej grafickom vyobrazení.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) jatočnou strelnou zbraňou expanzný prístroj podľa § 4 ods. 1 písm. a) šestnásteho bodu zákona používaný na usmrtenie zvierat vniknutím smrtiaceho komponentu do mozgu zvieraťa, pričom smrtiaci komponent je súčasťou expanzného prístroja,

b) citlivosťou pomer medzi elektrickým nábojom a kalibračným tlakom,

c) kalibračnou krivkou čiara vypočítaná metódou najmenších štvorcov na základe pomeru medzi vstupným a výstupným signálom,

d) statickou kalibráciou kalibrácia meracieho prístroja v statickom stave pomocou referenčného snímača,

e) kontinuálnou kalibráciou alternatívna kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača,

f) dynamickou kalibráciou fakultatívna a doplnková kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d) alebo e), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača.

§ 3

Základné požiadavky na rozmery strelnej zbrane a postupy posudzovania zhody

(1) Podrobnosti o základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane podľa prílohy č. 1 časti A bodu 2.2 zákona sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Homologizácia strelnej zbrane sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2.

(3) Kusové overenie sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 3.

(4) Skúška typu streliva sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 4.

(5) Inšpekcia sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 5.

(6) Metóda merania používaná pri posudzovaní zhody strelnej zbrane a streliva je uvedená v prílohe č. 6.

(7) Postup kalibrácie zariadenia používaného na meranie charakteristík strelnej zbrane a streliva je uvedený v prílohe č. 7.

(8) Značky podľa § 14 ods. 1 zákona sú uvedené v prílohe č. 8.

§ 4

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.2)

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.


Pavol Pavlis v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

ROZMERY STRELNEJ ZBRANE

Príloha č. 2 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

HOMOLOGIZÁCIA

Príloha č. 3 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

KUSOVÉ OVERENIE

Príloha č. 4 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

SKÚŠKA TYPU STRELIVA

Príloha č. 5 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

INŠPEKCIA

Príloha č. 6 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

METÓDY MERANIA

Príloha č. 7 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

POSTUP KALIBRÁCIE

Príloha č. 8 k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

OVEROVACIE ZNAČKY A NÁRODNÉ OVEROVACIE ZNAČKY STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA

Poznámky pod čiarou

1) Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).

2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti
(Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.