Vyhláška č. 443/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

443

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2019

o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore mužstva sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti

a) protivzdušná obrana okrem špecializácie

1. odborník manažmentu protivzdušnej obrany,

2. odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,

3. odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,

b) letecké pozemné informačné systémy,

c) letecká prevádzková služba v špecializácii

1. odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,

2. odborník na spúšťacie zariadenia,

d) rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,

e) komunikačné a informačné systémy,

f) spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii

1. odborník na elektronický prieskum,

2. odborník na elektronický boj.

(2) V hodnostnom zbore mužstva pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie dezinfektor, starší zberač ranených, starší zberač ranených – vodič, starší zberač ranených – špecialista a zdravotnícky špecialista – vodič požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní1)

a) sestra,

b) pôrodná asistentka,

c) zdravotnícky záchranár,

d) praktická sestra alebo

e) sanitár.

§ 2

(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov

a) elektrotechnika alebo v študijných odboroch elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti

1. protivzdušná obrana okrem špecializácie

1a. odborník manažmentu protivzdušnej obrany,

1b. odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,

1c. odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,

2. letecké pozemné informačné systémy,

3. letecká prevádzková služba v špecializácii

3a. odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,

3b. odborník na spúšťacie zariadenia,

4. rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,

5. komunikačné a informačné systémy,

6. spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii

6a. odborník na elektronický prieskum,

6b. odborník na elektronický boj,

b) ekonomika a organizácia, obchod a služby I pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba.

(2) V hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie

a) mladší zdravotník, zdravotník a starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. sestra alebo

2. zdravotnícky záchranár,

b) mladšia sestra, sestra a sestra – špecialistka požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra,

c) zdravotnícky asistent požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní praktická sestra,

d) mladší laborant, laborant, laborant – špecialista požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. zdravotnícky laborant,

2. farmaceutický laborant,

3. laboratórny diagnostik alebo

4. rádiologický technik,

e) zdravotník a starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a v leteckej a pátracej záchrannej službe požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,

f) vedúci starší zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,

g) vrchná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,

h) hlavná sestra požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore,

i) veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore.

(3) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom zo zameraní študijného odboru mechanik lietadiel.

(4) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje odborná spôsobilosť podľa predpisu o hasičských jednotkách2) pre vojenskú odbornosť logistika v špecializácii odborník na požiarnu ochranu a ekológiu a pre vojenskú odbornosť služba letiskového zabezpečenia v špecializácii odborník na technickú, požiarnu a záchrannú službu na letisku.

§ 3

(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore

a) elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenské odbornosti

1. protivzdušná obrana okrem špecializácie

1a. odborník manažmentu protivzdušnej obrany,

1b. odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového raketového kompletu,

1c. odborník na kompletizáciu protilietadlového raketového kompletu malého dosahu,

2. letecké pozemné a informačné systémy,

3. rádiolokačný prieskum okrem špecializácie odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu,

4. komunikačné a informačné systémy,

5. spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii

5a. odborník na elektronický prieskum,

5b. odborník na elektronický boj,

b) ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba,

c) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo vedy o umení a kultúre pre vojenskú odbornosť vojenská hudba.

(2) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo pre vojenskú odbornosť právna služba.

(3) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia pre vojenskú odbornosť psychologická služba.

(4) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore strojárstvo pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla.

(5) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika, informatika alebo kybernetika pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii

a) odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie lietadla,

b) odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenie lietadla,

c) odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s elektromechanickým vybavením,

d) odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiové vybavenie lietadla,

e) odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiotechnické vybavenie lietadla,

f) odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj s optoelektronickým vybavením.

(6) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba v špecializácii palubný inžinier, palubný technik sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo strojárstvo.

(7) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo, okrem špecializácie odborník na zdravotnícke zásobovanie a odborník na veterinárske lekárstvo, sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní

a) lekár,

b) zubný lekár,

c) verejný zdravotník,

d) zdravotnícky laborant,

e) farmaceut,

f) fyzioterapeut,

g) laboratórny diagnostik alebo

h) psychológ.

(8) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo v špecializácii odborník na veterinárske lekárstvo sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.

(9) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenská duchovná služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore teológia.

§ 4

Študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, študijné odbory vysokoškolského vzdelania a odborná spôsobilosť podľa § 1 až 3 sa požadujú aj na výkon funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, vojenská polícia alebo špeciálne operácie, ak ich obsahom je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie.

§ 5

(1) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva a podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.

(2) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nie je uvedené v § 2 ods. 1, ak profesionálny vojak získal aj stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore uvedenom v § 1 ods. 1.

(3) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. b) v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonómia a manažment.

(4) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 5 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.

(5) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy alebo v študijnom programe zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

§ 6

Vzdelanie požadované na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti, ktoré profesionálny vojak spĺňal podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, sa považuje za vzdelanie na výkon funkcie požadované podľa tejto vyhlášky.

§ 7

Na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, do ktorej sa profesionálny vojak ustanoví od 1. januára 2020 a ktorej obsahom nie je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie, ktorú profesionálny vojak vykonával vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo k 31. decembru 2019, sa požaduje vzdelanie a odborná spôsobilosť podľa § 4.

§ 8

Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov (oznámenie č. 419/2015 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL (oznámenie č. 112/2017 Z. z.).


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Peter Gajdoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

2) § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.