Zákon č. 413/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Platnosť od 04.12.2019
Účinnosť od 04.12.2019 do30.04.2020 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.

413

ZÁKON

z 26. novembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.


Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené