Zákon č. 397/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

397

ZÁKON

z 28. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z, zákona č. 307/2014 Z. z., zákona 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z. a zákona č. 282/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 72a sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.

2. Piata časť vrátane nadpisu znie:

„PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH

§ 148

Justičný čakateľ je štátny zamestnanec,30) ktorý sa pripravuje na výkon funkcie sudcu a podieľa sa na výkone súdnictva. Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy justičného čakateľa sa vzťahuje osobitný predpis.30)

§ 149

(1) Do funkcie justičného čakateľa možno prijať len toho, kto

a) spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) a f) a ods. 2,

b) vykonával právnickú prax aspoň tri roky a

c) úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu justičného čakateľa.

(2) Do funkcie justičného čakateľa nemožno prijať toho,

a) kto už zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku alebo notársku skúšku,

b) kto bol odvolaný z funkcie justičného čakateľa alebo právneho čakateľa prokuratúry pre nezloženie opravnej odbornej justičnej skúšky,

c) komu skončil štátnozamestnanecký pomer na základe zákona uplynutím dočasnej štátnej služby z dôvodov podľa § 149m alebo komu z týchto dôvodov uplynulo jeho dočasné preloženie, alebo

d) kto ako vyšší súdny úradník neprospel pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške.

§ 149a

(1) Výberovým konaním na funkciu justičného čakateľa sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu justičného čakateľa a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie sudcu, na výkon ktorej sa justičný čakateľ pripravuje; ustanovenia § 28 ods. 5 a 6 platia rovnako.

(2) Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa vyhlasuje predseda súdnej rady pre obvod krajského súdu aspoň raz ročne v jarnom období alebo jesennom období; ustanovenie § 28a ods. 2 platí rovnako.

(3) Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu.

§ 149b

(1) Výberového konania na funkciu justičného čakateľa sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa predpoklady podľa § 149 ods. 1 písm. a) b) a ods. 2 a podá žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu justičného čakateľa spolu s požadovanými prílohami v určenej lehote.

(2) Uchádzač o funkciu justičného čakateľa je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania na funkciu justičného čakateľa predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania na funkciu justičného čakateľa podľa odseku 3.

(3) Predseda krajského súdu je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania na funkciu justičného čakateľa, profesijných životopisov uchádzačov o funkciu justičného čakateľa a ich motivačných listov na webovom sídle ministerstva, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť ministerstvu odôvodené výhrady voči uchádzačom o funkciu justičného čakateľa; ministerstvo ich predloží výberovej komisii. Výberová komisia si vyžiada vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada.

(4) Predseda súdnej rady na webovom sídle súdnej rady zabezpečí zverejnenie termínu a miesta výberového konania na funkciu justičného čakateľa a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.

§ 149c

(1) Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa pozostáva z písomného testu, prekladu z cudzieho jazyka a z ústnej časti. Písomný test a preklad z cudzieho jazyka sa v deň výberového konania na funkciu justičného čakateľa losujú výberovou komisiou z databáz na to určených, ktoré vytvára a spravuje Justičná akadémia Slovenskej republiky.

(2) Ústna časť výberového konania na funkciu justičného čakateľa sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.

(3) Po skončení výberového konania na funkciu justičného čakateľa predseda výberovej komisie zabezpečí vyhotovenie zoznamu uchádzačov o funkciu justičného čakateľa podľa poradia úspešnosti. V prípade rovnosti poradia sa rozhodne žrebom. Počet úspešných uchádzačov o funkciu justičného čakateľa sa určuje podľa počtu obsadzovaných miest justičných čakateľov pre obvod príslušného krajského súdu.

(4) Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na funkciu justičného čakateľa, zvukového záznamu podľa odseku 2 a zoznamu podľa odseku 3 na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania na funkciu justičného čakateľa.

§ 149d

(1) Výberové konanie na funkciu justičného čakateľa uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie po vyhlásení výberového konania na funkciu justičného čakateľa vymenuje predseda súdnej rady z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvorenej podľa § 29 ods. 2 tak, aby dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých ministrom; piateho člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdnej rady príslušné kolégium predsedov sudcovských rád.

(2) Ustanovenia § 29 ods. 4 a 5 sa na výberovú komisiu podľa odseku 1 použijú rovnako.

§ 149e

Pri prevzatí služobnej zmluvy skladá justičný čakateľ do rúk predsedu krajského súdu sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy. Budem sa svedomite pripravovať na výkon sudcovskej funkcie a osvojím si zásady sudcovskej etiky.“.

§ 149f

(1) Príprava justičného čakateľa sa skladá z odbornej prípravy a vykonania odbornej justičnej skúšky.

(2) Obsahovú náplň odbornej prípravy justičného čakateľa schvaľuje súdna rada po dohode s ministrom.

(3) Odbornú prípravu vykonáva justičný čakateľ na okresných súdoch v obvode krajského súdu a na krajskom súde, a to v občianskoprávnej agende, obchodnoprávnej agende, trestnoprávnej agende a v agende správneho súdnictva.

(4) Počas odbornej prípravy justičný čakateľ najmä pripravuje rozhodnutia pre sudcu, zúčastňuje sa na pojednávaniach, vypracúva právne rozbory pre sudcu a je povinný zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít. Počas odbornej prípravy sa justičný čakateľ podieľa na výkone súdnictva tým, že pod vedením zákonného sudcu vykonáva úkony na pojednávaní okrem otvorenia pojednávania a vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.

§ 149g

(1) Odborná príprava justičného čakateľa je trojročná a nemožno ju skrátiť.

(2) Ako výkon funkcie justičného čakateľa sa na účely odseku 1 posudzuje aj čas

a) čerpania dovolenky,

b) nevykonávania funkcie justičného čakateľa vo sviatok,

c) náhradného voľna za výkon funkcie nadčas,

d) služobného voľna s náhradou platu,

e) študijného voľna na zvyšovanie kvalifikácie,

f) prestávky na dojčenie,

g) uznanej dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz,

h) karantény,

i) ošetrovania chorého člena rodiny,

j) účasti na vzdelávacích aktivitách.

(3) Do dĺžky odbornej prípravy podľa odseku 1 nemožno započítať čas

a) materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky,

b) služobného voľna bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.

(4) Po skončení odbornej prípravy, najneskôr do šiestich mesiacov od jej skončenia, je justičný čakateľ povinný vykonať odbornú justičnú skúšku.

§ 149h

Predseda súdu, na ktorom justičný čakateľ vykonáva odbornú prípravu, prideľuje justičnému čakateľovi školiteľa v príslušnej súdnej agende spomedzi sudcov tohto súdu. Za školiteľa môže byť pridelený len sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu aspoň päť rokov.

§ 149i

(1) Služobné hodnotenie justičného čakateľa vykonáva predseda krajského súdu na základe podkladov školiteľov, z výkazu praxe justičného čakateľa, vlastných poznatkov o činnosti justičného čakateľa a na základe priebežných pohovorov s justičným čakateľom.

(2) Služobným hodnotením justičného čakateľa sa hodnotí plnenie účelu odbornej prípravy z hľadiska osvojovania si právnych predpisov uplatňovaných súdmi a potrebných praktických návykov, dodržiavania etiky a disciplíny pri plnení zverených úloh a dodržiavania rozvrhu odbornej prípravy.

(3) Ustanovenia osobitného predpisu30) o vykonaní služobného hodnotenia komisiou pre služobné hodnotenie sa v prípade justičného čakateľa nepoužijú. Námietky justičného čakateľa proti služobnému hodnoteniu vybavuje predseda krajského súdu.

§ 149j

(1) Pred vykonaním odbornej justičnej skúšky vypracuje predseda krajského súdu záverečné hodnotenie justičného čakateľa.

(2) Záverečné hodnotenie justičného čakateľa sa vypracúva na základe podkladov školiteľov a predsedov súdov podľa 149f ods. 3, ktorých o podklady požiadal predseda krajského súdu, a služobných hodnotení podľa § 149i.

(3) K záverečnému hodnoteniu sa písomne vyjadrí justičný čakateľ.

§ 149k

(1) Priebeh odbornej prípravy justičného čakateľa sa vyznačuje vo výkaze praxe, ktorý justičnému čakateľovi vydá predseda krajského súdu po zložení sľubu.

(2) Školiteľ vedie výkaz praxe justičného čakateľa, v ktorom vykonáva záznamy o činnosti justičného čakateľa.

(3) Výkaz praxe justičného čakateľa je justičný čakateľ povinný predložiť predsedovi krajského súdu na jeho výzvu.

§ 149l

Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky sa justičný čakateľ podieľa na výkone súdnictva v rozsahu ako vyšší súdny úradník.

§ 149m

Dočasná štátna služba justičného čakateľa trvá najneskôr

a) do dňa neúspešného vykonania opravnej odbornej justičnej skúšky,

b) do uplynutia dvoch rokov odo dňa úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky a jeho nezaradenia do databázy kandidátov na funkciu sudcu, alebo

c) do dňa jeho vyradenia z databázy kandidátov na funkciu sudcu podľa osobitného predpisu.31)

§ 149n

Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa sa skončí na základe zákona dňom, ktorý predchádza dňu vymenovania justičného čakateľa do funkcie sudcu.

§ 149o

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu justičného čakateľa,

b) zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu justičného čakateľa predložiť,

c) spôsob vykonania výberového konania na funkciu justičného čakateľa,

d) podrobnosti o písomnom teste, preklade z cudzieho jazyka a o ústnej časti výberového konania na funkciu justičného čakateľa,

e) spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania na funkciu justičného čakateľa,

f) náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania na funkciu justičného čakateľa,

g) odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami,

h) podrobnosti o postupe pri služobnom hodnotení justičného čakateľa, oblastiach služobného hodnotenia justičného čakateľa vrátane počtu bodov, ktoré možno dosiahnuť za hodnotenú oblasť, výsledkoch služobného hodnotenia a o administratívnom zabezpečení služobného hodnotenia,

i) náležitosti výkazu praxe justičného čakateľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:

30) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) § 27fa ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. Za § 151zd sa vkladá § 151ze, ktorý znie:

㤠151ze

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Na justičného čakateľa, ktorý vykonáva štátnu službu k 31. decembru 2019, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.

Čl. II

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 181/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 14 odsek 4 znie:

(4) Ak justičný čakateľ neprospel ani pri opravnej skúške, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10a) Ak právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, generálny prokurátor ho z funkcie odvolá podľa osobitného predpisu.11)

Poznámky pod čiarou k odkazu 10a a 11 znejú:

10a) § 57 ods. 6 alebo § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) § 241 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 sa za slovo „vzťahy“ vkladajú slová „justičných čakateľov a“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťajú slová „o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

4. V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Služobným úradom justičného čakateľa je krajský súd.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

5. V § 15 ods. 7 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.

6. V § 36 ods. 2 sa za slovo „činiteľa“ vkladá čiarka a slová „justičný čakateľ“ a vypúšťajú sa slová „ods. 1 písm. p) na základe poverenia výkonom funkcie veľvyslanca alebo podľa § 55 ods. 1 písm. r)“.

7. § 37 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) justičného čakateľa trvá po dobu ustanovenú v osobitnom predpise.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 149m zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2019 Z. z.“.

8. V § 47 ods. 2 písm. b) sa za slovo „miest“ vkladajú slová „okrem štátnozamestnaneckých miest justičných čakateľov“.

9. V § 82 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa sa skončí na základe zákona aj podľa osobitného predpisu.36a)“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 149n zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2019 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.