Zákon č. 378/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.11.2019
Účinnosť od 10.03.2020

378

ZÁKON

zo 16. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 144/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 96/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. b) štvrtý bod znie:

4. technických zariadení budovy alebo jej samostatne užívanej časti na vykurovanie, na chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie alebo na ich kombináciu, na automatizáciu a riadenie budovy a na výrobu elektrickej energie na mieste vrátane systémov, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „technický systém budovy“),“.

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia obnovy“),

f) uplatňovanie výrobkov, softvéru a inžinierskych služieb, ktorými sa môže podporovať energeticky efektívna, hospodárna a bezpečná prevádzka technických systémov budovy prostredníctvom riadenia a uľahčením manuálneho ovládania týchto technických systémov budovy (ďalej len „systém automatizácie a riadenia budovy“).“.

3. V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov budovy. Prvkom budovy sa rozumie najmä technický systém budovy alebo stavebná konštrukcia tvoriaca časť obalových konštrukcií budovy.

(9) Významnou obnovou technického zariadenia budovy je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

4. V § 3 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „úžitkovou“.

5. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Výpočet musí zohľadňovať vplyv denného osvetlenia a vplyv vysokoúčinných alternatívnych systémov, a to

a) aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených na obnoviteľných energetických zdrojoch,

b) elektriny a tepla vyrábaných v zdroji s kombinovanou výrobou,

c) diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia.“.

6. V § 4 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „budov určené technickými normami3)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Technické parametre minimálnych požiadaviek vyplývajú z technických predpisov a z technických noriem.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

7. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, v príprave významnej obnovy existujúcej budovy sa musí zohľadniť technická, environmentálna a energetická realizovateľnosť vysokoúčinných alternatívnych systémov, ako aj podmienky zdravej klímy vo vnútornom prostredí budovy, úroveň protipožiarnej bezpečnosti a riziká vyplývajúce z intenzívnej seizmickej činnosti.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

8. V § 4 ods. 5 druhá veta znie: „Na tento účel projektant musí navrhnúť použitie vhodných stavebných výrobkov a konštrukčných riešení vrátane technického systému budovy v rozsahu, v akom je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.“.

9. V § 4 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

10. V § 4a ods. 3 a § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „jej technickom systéme“ nahrádzajú slovami „technickom systéme budovy“.

11. V § 4b ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „tak, aby sa dodaním energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti do roku 2020 dosiahlo najmenej 50-percentné zníženie primárnej energie“.

12. V § 4b ods. 4 sa slová „(§ 4 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 6)“.

13. Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4c

Stratégia obnovy

(1) Stratégia obnovy obsahuje opatrenia a postupy na podporu obnovy fondu budov s cieľom dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie (§ 2 ods. 10).

(2) Stratégia obnovy obsahuje

a) prehľad fondu budov založený na štatistických vzorkách a na očakávanom podiele obnovovaných existujúcich budov v roku 2020,

b) identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k obnove v závislosti od typu budovy, pričom sa podľa potreby zohľadňujú možné vplyvy v rámci životného cyklu budovy (§ 4 ods. 6),

c) politiky a činnosti zamerané na podporu nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy budov vrátane postupnej hĺbkovej obnovy a na podporu cielených nákladovo efektívnych opatrení a obnovy budov, napríklad zavedením dobrovoľnej schémy pasportov obnovy budov,

d) politiky a činnosti zamerané na budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, na riešenie problému nejednotnej motivácie obnovy budov a zlyhania trhu a určenie činností, ktoré prispievajú k zmierneniu energetickej chudoby,

e) politiky a činnosti zamerané na verejné budovy,

f) prehľad iniciatív zameraných na podporu inteligentných technológií a dobre prepojených budov a komunít, ako aj zručností a vzdelávania v odvetviach stavebníctva a energetickej efektívnosti,

g) dôkazmi podložený odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov spojených napríklad so zdravím, s bezpečnosťou a s kvalitou ovzdušia,

h) konkrétne efektívne opatrenia s merateľnými ukazovateľmi postupného plnenia stratégie obnovy do roku 2050 s orientačnými míľnikmi na roky 2030, 2040 a 2050 s cieľom

1. dosiahnuť v Európskej únii zníženie emisií skleníkových plynov o 80 % až 95 % v porovnaní s hodnotami v roku 1990,

2. dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a

3. uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie,

i) vhodné mechanizmy na podporu mobilizácie investícií do obnovy existujúcich budov, aby sa dosiahli ciele stratégie obnovy, najmä

1. zlučovanie investičných projektov skupín investorov a investičných zámerov malých podnikov a stredných podnikov s cieľom uľahčiť prístup investorov k obnove budov, ako aj riešenia balíkov opatrení pre možných klientov,

2. znižovanie vnímaných rizík činností v oblasti energetickej hospodárnosti budov pre investorov a pre súkromný sektor,

3. využívanie verejných financií ako prostriedku na získanie ďalších investícií súkromného sektora do energetickej hospodárnosti budov alebo pri riešení zlyhania trhu,

4. usmerňovanie investícií do energeticky hospodárneho fondu verejných budov s využitím zmluvy podľa osobitného predpisu3b) a

5. dostupné a transparentné poradenské služby pre spotrebiteľov, napríklad s využívaním jednotných kontaktných miest, poradenské služby v oblasti energetiky poskytujúce poradenstvo o vhodnej obnove existujúcich budov zameranej na energetickú hospodárnosť budov a o finančných nástrojoch a stimuloch týkajúcich sa obnovy budov z hľadiska spotrebiteľa.

(3) Verejnou budovou podľa odseku 2 písm. e) sa rozumie budova vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku, obce alebo verejnoprávnej inštitúcie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) § 18 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.“.

14. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

15. V § 8 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája slovo „budovy“.

16. V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „vystaviť“ vkladajú slová „na čas platnosti energetického certifikátu“.

17. V § 8 odsek 5 znie:

(5) Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na predaj alebo prenájom s využitím služieb realitnej kancelárie, ktorej zverejnená ponuka musí obsahovať takýto údaj.“.

18. V § 8 ods. 6 sa slová „automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané“ nahrádzajú slovami „systémy automatizácie a riadenia budovy vrátane monitorovacích systémov zameraných“.

19. § 8 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný novú budovu vybaviť samoregulačnými zariadeniami na individuálnu reguláciu vnútornej teploty v každej vykurovanej miestnosti a v každej vykurovanej samostatnej časti.

(8) Ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri výmene zariadenia na výrobu tepla vybaviť samoregulačnými zariadeniami aj vykurované miestnosti existujúcej budovy a vykurované existujúce samostatné časti.

(9) Vlastník budovy je povinný každú novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia podľa § 8a.“.

20. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Elektromobilita

(1) Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza

a) vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy, alebo

b) v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

(2) Nové bytové budovy a významne obnovované existujúce bytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza

a) vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy, alebo

b) v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

(3) Požiadavky podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú

a) na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021,

b) na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.

(4) Každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.“.

21. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a stratégiu obnovy“.

22. V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) oznamuje Európskej komisii výsledky verejnej konzultácie uskutočnenej inkluzívnym spôsobom a podrobnosti o aktuálne uskutočňovaných a plánovaných politikách a činnostiach vyplývajúcich zo stratégie obnovy,“.

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).

23. V § 9 ods. 1 písm. f) druhom bode sa slová „§ 2 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 10“.

24. V § 9 ods. 3 písm. c) sa slová „(§ 4 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 6)“.

25. § 9 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

(5) Ministerstvo na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určuje systémové požiadavky na celkovú energetickú hospodárnosť, správne zabudovanie a primerané dimenzovanie, nastavenie a reguláciu technických systémov budov, ktoré sú zabudované v existujúcich budovách.

(6) Požiadavky na systémy podľa odseku 5 sa určujú pre nové, vymenené a modernizované technické systémy budov, ak ich uplatnenie je technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

(7) Ministerstvo vykonáva opatrenia na zjednodušenie zavádzania nabíjacích staníc v nových budovách a v existujúcich budovách podľa § 8a a rieši regulačné prekážky, najmä v povoľovacích konaniach a v kolaudačných konaniach bez toho, aby bolo dotknuté vlastnícke právo a právo nájmu.“.

26. V § 9d ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „úradne overený“ a slovo „overené“ sa nahrádza slovom „osvedčené“.

27. V § 9ea ods. 1 písm. c) sa slová „po 31. decembri 2014“ nahrádzajú slovami „najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok“.

28. V § 9ea ods. 1 písmeno g) znie:

g) na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora podľa osobitného predpisu,5e) verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov,“.

29. V § 9f ods. 4 sa slovo „stanovený“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „uvedený“ v príslušnom tvare.

30. V § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod znie:

1. nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 3,“.

31. V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) ako sprostredkovateľ predaja alebo prenájmu budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, neuvedie ako súčasť zverejnenej ponuky ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.“.

32. V § 11 ods. 5 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“.

33. V § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „osvedčenú“.

34. V § 12 ods. 1 písm. f) sa za slovo „súčasť“ vkladá slovo „zverejnenej“ a vypúšťajú sa slová „v reklame v komerčnom médiu“.

35. Za § 14ab sa vkladá § 14ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14ac

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. marca 2020

Na konanie o poskytnutí príspevku na rodinný dom sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zverejnenej na webovom sídle ministerstva.“.

36. V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 156, 19. 06. 2018).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 10. marca 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.