Zákon č. 300/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

OBSAH

300

ZÁKON

z 12. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a zákona č. 42/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

n) koordinuje štátnu politiku v oblasti ochrany detí pred násilím a plnenie úloh v tejto oblasti,“.

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

2. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ministerstvo v rámci koordinácie štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím na zabezpečenie plnenia úloh v tejto oblasti vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím.“.

3. V § 4 ods. 6 písm. f) a k) sa za slová „§ 3“ vkladajú slová „ods. 1“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené