Vyhláška č. 289/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky

Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 30.09.2019

OBSAH

289

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 19. septembra 2019,

ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13d ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 140/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky pre povolanie sestra, je

a) jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške do 6 000 eur vrátane,

b) jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur vrátane,

c) jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur vrátane,

d) jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Martina Lubyová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené