Vyhláška č. 287/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené