Zákon č. 224/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019

224

ZÁKON

z 26. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

x) príplatok za profesijný rozvoj.“.

2. V § 4 ods. 4 sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „u), v) a x)“.

3. V § 7 odsek 12 znie:

(12) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.“.

4. V § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa číslo „24“ nahrádza číslom „14“.

5. Za § 32g sa vkladá § 32h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32h

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019

(1) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2019 zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru 2018 až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. septembra 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4.

(3) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. septembra 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5.

(4) Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 neuplatňujú.“.

6. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf
Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
41671,00
2718,00
51743,00
2793,00
61831,50
2887,50
71907,50
2967,50
811 016,00
21 084,50
911 137,50
21 214,50

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
67891011
1do 2734,00855,00916,50980,501 052,501 136,00
2do 4748,00872,50935,001 002,001 074,501 158,50
3do 6767,00894,00958,501 024,501 101,001 187,50
4do 9781,00911,50976,001 043,501 122,001 209,50
5do 12798,50931,50998,001 069,001 146,001 235,50
6do 15816,00951,501 017,501 091,001 171,001 262,50
7do 18835,50976,001 046,501 119,501 201,001 296,50
8do 21863,001 008,001 079,001 156,001 242,501 339,50
9do 24892,001 040,501 115,001 194,501 281,001 382,50
10do 28919,501 073,501 150,501 231,501 322,501 426,50
11do 32947,501 104,501 186,001 269,001 363,001 470,50
12do 36974,501 137,501218,001 306,001 401,501 512,50
13do 40993,501 160,501 242,501 332,001 429,501 543,00
14nad 40998,501 166,001 248,501 338,501 437,001 550,50

“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.