Vyhláška č. 203/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 22.07.2019 do29.02.2020 (za 4 mesiace)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. júla 2019 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

OBSAH

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 1. júla 2019,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z. a vyhlášky č. 104/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

2. Príloha sa dopĺňa bodom 53, ktorý znie:

53. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/178 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v ložiskách a puzdrách používaných v určitých necestných zariadeniach určených na profesionálne používanie
(Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2019).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. júla 2019 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.


László Sólymos v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené