Vyhláška č. 181/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 01.01.2020

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 5. júna 2019

o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje výšku

a) dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 zákona a odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 zákona poskytovanej podľa § 8 zákona a

b) oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona.

Výška dotácie

§ 2

Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 60 100 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov.

§ 3

(1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 125 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 650 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške

1. 160 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 860 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

2. 14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 80 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 870 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

d) odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte vo výške 80 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 390 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % oprávnených nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

e) garážové stojisko vybudované k obstarávanému nájomnému bytu vo výške 600 eur na jeden nájomný byt, najviac do výšky 10 % oprávnených nákladov na obstaranie garážového stojiska.

(2) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 95 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky vo výške 190 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 89 eur na 1 m miestnej komunikácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie.

§ 4

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa

a) § 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 22 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov,

b) § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 15 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.

§ 5

Výška oprávnených nákladov

(1) Výška oprávnených nákladov na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu je uvedená v prílohe, a to v závislosti od

a) spôsobu obstarania nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona,

b) štandardu obstarávaného nájomného bytu podľa § 2 ods. 1 písm. e) a f) zákona a

c) úrovne výstavby budovy, v ktorej sa nájomný byt obstaráva.

(2) Úroveň výstavby budovy podľa odseku 1 písm. c) sa posudzuje v závislosti od splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy1) a od umiestnenia centrálneho zdroja tepla a teplej vody. Budova, ktorá spĺňa kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií, energetické kritérium a hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy

a) pre budovy s takmer nulovou potrebou energie a je zásobovaná teplom a teplou vodou z centrálneho zdroja, ktorý je spoločným zariadením budovy2) a tento centrálny zdroj aspoň čiastočne využíva energiu z obnoviteľných zdrojov,3) patrí do úrovne výstavby budovy 1,

b) pre ultranízkoenergetickú úroveň výstavby patrí do úrovne výstavby budovy 2,

c) pre nízkoenergetickú úroveň výstavby patrí do úrovne výstavby budovy 3.

(3) Výška oprávnených nákladov na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohe pre úroveň výstavby budovy 1 alebo úroveň výstavby budovy 2 sa zvýši

a) o 100 eur, ak sa obstaráva nájomný byt v krajskom meste alebo v obci priamo susediacej s krajským mestom,

b) o 250 eur, ak sa obstaráva nájomný byt v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave alebo jeho mestskej časti, pričom zvýšenie podľa písmena a) sa neuplatní.


§ 6

Prechodné ustanovenie

Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 31. decembra 2019, na určenie výšky dotácie na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e), § 5 a 6 zákona a výšky oprávnených nákladov na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona sa použijú ustanovenia predpisov účinných do 31. decembra 2019.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z. a vyhlášky č. 284/2017 Z. z.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Arpád Érsek v.r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

3) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Príloha k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OBSTRANIE NÁJOMNÉHO BYTU

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania nájomného bytu podľaVýška oprávneného nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného
nájomného bytu (v eurách)
Úroveň výstavby budovy 1Úroveň výstavby budovy 2Úroveň výstavby budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 100≤ 1 000≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 000≤ 900≤ 800
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 760≤ 690≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 660≤ 590≤ 520

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené