Zákon č. 126/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.05.2019
Účinnosť od 15.05.2019

126

ZÁKON

z 10. mája 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 200/2010 Z. z. a zákona č. 400/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe.“.

2. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku.“.

3. V § 3 ods. 4 prvej vete sa slovo „listín“ nahrádza slovom „písomností“.

4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Znamenie štátneho znaku

(1) Znamenie štátneho znaku tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

(2) Na používanie znamenia štátneho znaku sa vzťahuje § 3 ods. 4.“.

5. V § 13 ods. 2 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovom „hrá“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo spieva, iba“.

6. V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:

f) pri významnom športovom podujatí a významnom kultúrnom podujatí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c sa vypúšťa.

7. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13b

Národný symbol

(1) Národný symbol tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vŕšku trojvršia.

(2) Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné.“.

8. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 až 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2, § 13 ods. 2 a §13b ods. 2 okresný úrad môže uložiť pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.“.

9. V § 14 ods. 3 sa slovo „obvodný“ nahrádza slovom „okresný“.

10. V § 14a sa slovo „obvodné“ nahrádza slovom „okresné“.

11. Doterajší text § 14a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním štátnych symbolov, znamenia štátneho znaku a národného symbolu, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa osobitného predpisu.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad čl. 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 90/1962 Zb. v znení vyhlášky č. 64/1975 Zb.), § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.“.

12. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2019

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2019.“.

13. Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1

Štátny znak Slovenskej republiky bez linkyŠtátny znak Slovenskej republiky s linkou

Štátny znak Slovenskej republiky v linkeŠtátny znak Slovenskej republiky v heraldickej šrafúre

Príloha č. 2

Štátna vlajka Slovenskej republiky

Štátna vlajka Slovenskej republiky – zostavovací nákres

Príloha č. 3

Štátna zástava Slovenskej republiky

Štátna koruhva Slovenskej republiky

Stolová koruhva Slovenskej republiky

Príloha č. 4

Štátna pečať Slovenskej republiky

Príloha č. 5

Štátna hymna Slovenskej republiky“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2019.


Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.