Vyhláška č. 114/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

(v znení č. 4/2020 Z. z.)

Platnosť od 29.04.2019
Účinnosť od 15.01.2020

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. marca 2019,

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnom území v Legnave. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnom území Legnava. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Okresnom úrade v Prešove, Okresnom úrade v Starej Ľubovni a Obecnom úrade v Legnave.

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených podľa § 1 ods. 1 až 3 sú uvedené v prílohe č. 4.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 114/2019 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV S OZNAČENÍM VRT LH-2A, VRT LH-3, VRT LH-4 A VRT LH-5 V LEGNAVE

Príloha č. 2 k vyhláške č. 114/2019 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV S OZNAČENÍM VRT LH-2A, VRT LH-3, VRT LH-4 A VRT LH-5 V LEGNAVE

Príloha č. 3 k vyhláške č. 114/2019 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH minerálnYCH ZDROJOV s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 V LEGNAVE

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave je vyznačené na mapovom podklade katastrálnej mapy.

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave chráni územie výverovej oblasti týchto prírodných minerálnych zdrojov a je určené uzavretým polygónom.

Severovýchodná hranica ochranného pásma I. stupňa vedie pod uhlom 120 stupňov z lomového bodu 1 do lomového bodu 2. Spojnica lomových bodov 1 a 2 má dĺžku 725,0 m a prechádza cez pozemky parc. č. 385/2 a 385/1 (v dĺžke 274,60 m od juhovýchodnej hranice pozemku parc. č. 385/2). V lomovom bode 2 sa stáča južným smerom k lomovému bodu 3, a to v dĺžke 200,0 m naprieč pozemkami parc. č. 385/1, 384/4 (juhovýchodný roh pozemku), 384/5 a 384/1 (severovýchodný roh pozemku). Spojnica lomových bodov 2 a 3 kopíruje ľavý breh povrchového toku Poprad. V lomovom bode 3 pokračuje pod uhlom 60 stupňov a prechádza v dĺžke 1 170,0 m lomovými bodmi 4, 5 a 6 k lomovému bodu 7, a to naprieč pozemkami parc. č. 384/5, 384/4, 383, 384/3, 375, 376 a 374/1. Lomové body 3 až 7 tvoria tak južnú hranicu ochranného pásma I. stupňa. Západná hranica vedie v úseku dlhom 150,0 m z lomového bodu 7 severným smerom pod uhlom 65 stupňov do lomového bodu 8 cez pozemok parc. č. 374/1. Z lomového bodu 8 sa v dĺžke 500,0 m pod uhlom 139 stupňov napája na lomový bod 1.

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave vytýčené lomovými bodmi 1 až 8 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

Číslo boduX [m]Y [m]
11 168 455,954288 371,503
21 168 885,761287 805,268
31 169 083,762287 804,061
41 168 978,725287 967,049
51 168 883,347288 340,113
61 168 795,212288 522,419
71 168 748,126288 901,518
81 168 612,906288 815,798

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave je zobrazené na mapovom podklade.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 chráni územie infiltračnej a akumulačnej oblasti týchto prírodných minerálnych zdrojov a je určené uzavretým polygónom.

Ochranné pásmo II. stupňa je situované v smere sever až severozápad – juh až juhovýchod.

Spojnica lomových bodov 1 a 2 v dĺžke 2 625 m predstavuje východnú hranicu ochranného pásma II. stupňa. Z južného lomového bodu 2 hranica pokračuje pod uhlom 45 stupňov a prechádza lomovými bodmi 3 (vrstevnica 680 m n. m.), 4 (vrstevnica 605 m n. m.) a 5 (vrstevnica 600 m n. m.) a popri vrstevnici 585 m n. m. prechádza do lomového bodu 6. Spojnica lomových bodov 2 až 6 predstavuje juhozápadnú hranicu ochranného pásma II. stupňa v celkovej dĺžke 2 799 m. Severozápadná hranica vedie spojnicou lomových bodov 6 až 8 v úseku dlhom 1 344 m popri štátnej ceste III. triedy Malý Lipník – Legnava, pričom ju dvakrát pretína. Z lomového bodu 8 sa hranica stáča pod uhlom 35 stupňov a vedie v dĺžke 497 m do lomového bodu 9, z ktorého sa hranica stáča juhovýchodným smerom pod uhlom 56 stupňov v dĺžke 726 m do lomového bodu 10. Spojnica lomových bodov 8 až 10 predstavuje severnú hranicu ochranného pásma II. stupňa, pričom kopíruje ľavý breh povrchového toku Poprad. Z lomového bodu 10 pokračuje hranica kolmo na juh v dĺžke 284 m do počiatočného lomového bodu 1.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave vytýčené lomovými bodmi 1 až 10 zameranými v súradnicovom systéme S-JTSK

Číslo boduX [m]Y [m]Číslo boduX [m]Y [m]
11 169 083,762287 804,06161 169 687,780289 590,850
21 171 677,000287 780,00071 168 748,126288 901,518
31 171 202,000288 235,00081 168 612,906288 815,798
41 170 736,216288 418,99391 168 455,954288 371,503
51 170 363,704288 591,167101 168 885,761287 805,268

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, LH-3, LH-4 a LH-5 v Legnave

Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej správy z podrobného hydrogeologického prieskumu s názvom „Legnava – zdroje prírodnej minerálnej vody“ (Vandrová, G., Štefanka, P., Červeňan, M., 2008).

Hydrogeologická štruktúra prírodnej minerálnej vody v Legnave patrí medzi otvorené štruktúry s infiltračnou, akumulačnou a čiastočne odkrytou výverovou oblasťou.

Záujmové územie Legnava sa nachádza približne v strednej časti Ľubovnianskej vrchoviny a je súčasťou hydrogeologického rajónu PQ 141 – Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, severozápadnej časti Spišsko-Šarišského medzihoria a Pienin. Z geologického hľadiska patrí územie do regionálnej geologickej jednotky krynického flyša, ktorá je súčasťou vonkajšieho flyšového pásma Západných Karpát. Územie je budované čergovským súvrstvím paleogénneho (stredný eocén) veku, ktoré je tvorené prevažne stredne až hrubo rytmickým flyšom s lavicami pieskovcov až zlepencov oddelených tenkými polohami ílovcov. V jeho nadloží sa miestne vyskytuje pestré súvrstvie tvorené ílovcami, v ktorých sa vyskytujú polohy tenkolavicovitých pieskovcov. Nadložím pestrého súvrstvia je hrubopsamitický flyš – strihovské súvrstvie charakterizované prevahou pieskovcov nad ílovcami a s výskytom drobnozrnných zlepencov.

Obeh podzemnej vody v paleogénnych horninách sa sústreďuje do pripovrchovej zóny zvetrávania a subvertikálnych puklinových zón. Pre obeh minerálnej vody má rozhodujúci význam priebeh subvertikálnej puklinovej zóny v údolí potoka Driskula.

Za infiltračnú a akumulačnú oblasť hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave sa považujú svahy a doliny Kurčínskej Magury budovanej prevažne strihovským súvrstvím.

Výverová oblasť hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave je čiastočne odkrytá. Nachádza sa v severnej časti Ľubovnianskej vrchoviny a je tvorená čergovským súvrstvím. Kolektormi prírodnej minerálnej vody sú najmä pieskovce subvertikálnej puklinovej zóny v hĺbke asi 50 m pod terénom, ktorá prechádza údolím potoka Driskula severozápadným až juhovýchodným smerom.

Z genetického hľadiska prírodná minerálna voda v Legnave patrí k petrogénnemu, karbonátogénnemu typu. Základným procesom tvorby chemického zloženia podzemnej vody je rozpúšťanie karbonátov. Takto vytvorená prírodná minerálna voda v Legnave je stredne (vrt LH-2A) až vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogénuhličitá, vápenato–horečnatá so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, horčíka, vápnika, kyseliny kremičitej (vrty LH-3, LH-4 a LH-5), slabo kyslá, studená.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 114/2019 Z. z.

Druhy zakázaných činností V OCHRANNÝCH PÁSMACH

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, LH-3, LH-4 a LH-5 v Legnave sú zakázané tieto činnosti:

1. vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

2. spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,

3. zriaďovanie všetkých tried skládok odpadov,

4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi okrem jeho zberu a odvozu,

5. umiestňovanie stavieb určených pre poľnohospodársku a chemickú výrobu,

6. vykonávanie poľnohospodárskej činnosti,

7. vykonávanie odvodňovacích, melioračných, trhacích a výkopových prác,

8. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

9. vykonávanie vrtných prác,

10. vykonávanie ťažby štrku a zeminy.

B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, LH-3, LH-4 a LH-5 v Legnave sú zakázané tieto činnosti:

1. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu,

2. zriaďovanie všetkých tried skládok odpadov,

3. spaľovanie nebezpečného odpadu,

4. letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín2) a biocídnych výrobkov,3)

5. budovanie železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s výnimkou miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

6. povoľovanie odberu a odoberania podzemnej vody v množstve vyššom ako 0,11 l.s-1 bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné minerálne zdroje vypracovaného oprávnenou osobou.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.

2) Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.