Vyhláška č. 364/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 13. decembra 2018

o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 30a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška odmeny psychológa podľa § 30a Trestného poriadku je 20 eur za každú aj začatú hodinu úkonu, na vykonanie ktorého bol psychológ pribraný.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Gábor Gál v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené