Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(v znení č. 33/2020 Z. z., 207/2021 Z. z.)

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 28.05.2021
Literatúra 2

330

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2018,

ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 3

(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 31. marca príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce,

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa zákona alebo podľa osobitného predpisu.2)

(2) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5.

§ 3a

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce,

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o množstve zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov za predchádzajúci kalendárny rok,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa zákona alebo podľa osobitného predpisu2) a že množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností pochádza z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

§ 4

Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov za príslušný kalendárny rok po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške

a) 60 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,

b) 15 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 15 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,

c) 25 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 40 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona,

d) 45 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona.

§ 5

Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

PoložkaÚroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
201920202021 a nasledujúce roky
1x ≤ 10172633
210 < x ≤ 20122430
320 < x ≤ 30102227
430 < x ≤ 4081322
540 < x ≤ 5071218
650 < x ≤ 6071115
7 x > 607811

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

PoložkaNázov položky/druh komunálneho odpaduSadzba za príslušný rok v eurách . t-1
201920202021 a nasledujúce roky
1Drobný stavebný odpad (20 03 08)778
2Zemina a kamenivo
(20 02 02)
357
3Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1171819
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad
353840

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

PoložkaNázov položky/druh odpaduSadzba za príslušný rok v eurách . t-1
201920202021 a nasledujúce roky
1Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad357
2Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný777
3Stavebný odpad3)778
4Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad0,660,660,66
5Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný777
6Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7777
7Priemyselný ostatný odpad4)303030
8Priemyselný nebezpečný odpad353840

Poznámka:
Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO

PoložkaKategória odpadovSadzba za príslušný rok v eurách . t-1
201920202021 a nasledujúce roky
1Ostatný odpad0,26550,26550,2655
2Nebezpečný odpad0,82980,82980,8298

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC, NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO

Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad

Za rokVýška príjmov (v eurách/t)
20205
20215
2022 a nasledujúce roky4

Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad

Za rokVýška príjmov (v eurách/t)
202033
202133
2022 a nasledujúce roky30

Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad

Za rokVýška príjmov (v eurách/t)
20190,33
20200,33
2021 a nasledujúce roky0,33

Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko

Za rokVýška príjmov (veurách/t)
Ostatný odpadNebezpečný odpad
20190,26550,8298
20200,26550,8298
2021 a nasledujúce roky0,26550,8298

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) zákona

Za rokÚroveň vytriedenia
202033 %
202134 %
2022 a nasledujúce roky31 %

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA

Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za uloženie odpadovdruh odpaduskupina odpadumesiac, za ktorý je realizovaná úhrada poplatkuposledné dvojčíslie roku, za ktorý sa uhrádza poplatok
322001
02
0203
04
05
Druh odpaduKomunálny odpad20
Priemyselný odpad02
Skupina odpaduOdpad uložený na skládku odpadov – nie je nebezpečný odpad
01
Odpad uložený na skládku odpadov – je nebezpečný odpad02
Odpad uložený na skládku odpadov – inertný odpad03
Odpad uložený na odkalisko – ostatný odpad
04
Odpad uložený na odkalisko – nebezpečný odpad
05

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

2) § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Príloha č. 3 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

4) Príloha č. 4 k zákonu č. 329/2018 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.