Zákon č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 111/2019 Z. z., 67/2021 Z. z.)

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 15.03.2021
Komentáre 13
Literatúra 4

329

ZÁKON

zo 17. októbra 2018

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na

a) skládku odpadov,1)

b) odkalisko.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom;3) zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku,

b) priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až 19,

c) vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená v prílohe č. 1,

d) územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím,

e) príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.

§ 3

Poplatková povinnosť

(1) Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí posledný držiteľ odpadu6) (ďalej len „poplatník“). Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska. Poplatníkom za komunálne odpady je obec.

(2) Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu7) na skládku odpadov, ak sa na tejto skládke odpadov použije na stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí pre skládku na inertný odpad.

§ 4

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

(1) Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu8) a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke odpadov.

(3) Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.9) Pre výpočet poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ak ide o komunálne odpady uložené na skládku odpadov od 1. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov oznámených podľa odseku 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu.10) Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec.

(6) Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

(7) Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho fondu informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok do desiatich dní od ich vyžiadania.

(8) Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa osobitného predpisu.9)

(9) Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa odseku 4, je uvedený v prílohe č. 1.

(10) Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.11)

(11) Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 3.

(12) Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 4.

(13) Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku odpadov zodpovedá prevádzkovateľ skládky odpadov.

§ 5

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko

(1) Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu12) a poskytnúť údaje o tejto sadzbe prevádzkovateľovi odkaliska pri každom uložení odpadu na odkalisko.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.

(3) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko vypočíta prevádzkovateľ odkaliska ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.12)

(4) Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zodpovedá prevádzkovateľ odkaliska.

§ 6

Platenie, odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatku za uloženie odpadu na odkalisko a ohlasovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska vystaví poplatníkovi doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na odkalisko do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko.

(2) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov a poplatok za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľovi odkaliska do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko.

(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko sú príjmom Environmentálneho fondu. Tieto príjmy môže Environmentálny fond použiť aj na výdavky v budúcich kalendárnych rokoch.

(4) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie odpadu s uvedením údaja, či ide o poplatok za uloženie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, alebo poplatok za uloženie priemyselných odpadov, a uvedením variabilného symbolu, špecifického symbolu a poznámky k úhrade na účel identifikácie príslušnej platby Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko.

(5) Variabilný symbol obsahuje údaje týkajúce sa označenia poplatku za uloženie odpadu, druhu odpadu, skupiny odpadu,13) mesiaca úhrady poplatku za uloženie odpadu a označenia roku úhrady poplatku za uloženie odpadu.

(6) Špecifický symbol obsahuje identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa odkaliska.

(7) Poznámka k úhrade obsahuje údaj o množstve odpadu uloženého na skládku odpadov alebo odkalisko.

(8) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní oznámiť Environmentálnemu fondu každú zmenu údajov podľa § 11 ods. 3, a to do 10 dní odo dňa, keď sa o tejto zmene dozvedeli.

§ 7

Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1) Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond pre

a) obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia,14)

b) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. júna príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,

c) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,

d) fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, a obce,15)

e) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.15)

(2) Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(3) Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku. Ak príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku prechádza územím viacerých obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne medzi tieto obce, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(4) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza, a obci alebo obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov odkalísk.

(5) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,16) ak odsek 7 neustanovuje inak.

(6) Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva;16) na účel použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.17)

(7) Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

a) obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a

b) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci.

(8) Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým hospodárstvom.

(9) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak

a) sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,

b) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)

c) v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

(10) Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak obec dosiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, môže tieto príjmy použiť na zlepšenie životného prostredia.

(11) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak

a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,

b) zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,

c) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

(12) Príjmy podľa odseku 1 písm. c) môže obec použiť len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

(13) Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b); takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).

§ 8

(1) Ak poplatník nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2, prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadov na odkalisko zaplatiť, oznámi túto skutočnosť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu.

(2) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný vypracovať a do 60 dní po uplynutí štvrťroka podať okresnému úradu a Environmentálnemu fondu ohlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu a o množstve inertného odpadu použitého na skládke odpadov na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný umožniť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.

(4) Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia tejto žiadosti v termíne podľa prvej vety.

(5) Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia jej žiadosti v termíne podľa prvej vety.

§ 9

Správne delikty

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 2 alebo prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska neodvedie poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 4 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,2 percenta zo sumy nezaplateného poplatku za uloženie odpadov alebo neodvedeného poplatku za uloženie odpadov.

(2) Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom Environmentálneho fondu.

(3) Pokutu od 500 eur do 10 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia

a) poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neoznámi prevádzkovateľovi skládky odpadov na výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe podľa § 4 ods. 1,

b) poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neposkytne prevádzkovateľovi odkaliska na výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe podľa § 5 ods. 1,

c) obci, ktorá nesprávne vypočíta výšku úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 5,

d) obci, ak nezverejní informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 4 ods. 6 alebo neposkytne informácie o úrovni a spôsobe výpočtu vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok podľa § 4 ods. 7,

e) obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v rozpore s § 7 ods. 5,

f) obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b) v rozpore s § 7 ods. 10,

g) obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 7 ods. 12,

h) prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa § 4 ods. 13,

i) prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na odkalisko podľa § 5 ods. 4,

j) prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi okresnému úradu, inšpekcii alebo Environmentálnemu fondu skutočnosť podľa § 8 ods. 1 alebo nepodá ohlásenie podľa § 8 ods. 2,

k) prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa
§ 11 ods. 3,

l) prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods. 3,

m) prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi Environmentálnemu fondu zmenu údajov podľa § 6 ods. 8.

(4) Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko podľa § 6 ods. 2.

(5) Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak

a) nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške poplatku za uloženie odpadu na odkalisko poplatníkovi včas alebo v plnej výške podľa § 6 ods. 1,

b) neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatky za uloženie odpadov na odkalisko včas a v plnej výške podľa § 6 ods. 4.

(6) Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(7) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.

(8) Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú už bola uložená pokuta, môže sa uložiť ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(9) Okresný úrad alebo inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu okresný úrad alebo inšpekcia uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(10) Za deň, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z kontroly.20)

(11) Pokuty podľa odsekov 3 až 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(12) Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je Environmentálny fond, ktorý je povinný najmä

a) výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z uložených sankcií, a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,

b) viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z uložených sankcií.

(13) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

§ 10

Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a) položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov,

b) položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov,

c) položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,

d) sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko,

e) spôsob prerozdeľovania príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko,

f) podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b),

g) podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c),

h) úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 7 ods. 9 písm. c),

i) údaje uvádzané na účel identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľom skládky odpadov alebo prevádzkovateľom odkaliska vo variabilnom symbole k platbe.

§ 11

Prechodné ustanovenia

(1) Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov zo sadzieb podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.

(2) Ohlásenie podľa § 8 ods. 2 sa za posledný štvrťrok roku 2018 podáva podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.

(3) Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť Environmentálnemu fondu

a) zoznam obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a informáciu o veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, podľa kolaudačného rozhodnutia,

b) zoznam obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, ako aj informáciu o veľkosti územia každej obce, ktorou prechádza príjazdová účelová komunikácia.

(4) Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) prvýkrát v roku 2020.

§ 11a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2021

Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) prvýkrát v roku 2021.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 434/2013 Z. z.

§ 13

Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 332/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

v) príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)“.

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:

9ac) § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ag) a ah), ktoré znejú:

ag) príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)

ah) dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.11i)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11h a 11i znejú:

11h) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.

11i) § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 329/2018 Z. z.“.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n) a ad) piateho bodu“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad) piateho bodu a písm. ah)“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

(14) Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v súlade s § 4d.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

12ca) § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.“.

5. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4d

Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1) Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na projekt zameraný na

a) predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich zhodnocovania,

b) podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

c) monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,

d) predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,

e) predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.

(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.

(5) Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje

a) názov alebo obchodné meno žiadateľa,

b) sídlo žiadateľa,

c) identifikačné číslo žiadateľa,

d) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,

e) miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,

f) výšku požadovaných prostriedkov,

g) výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,

h) zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,

i) stručný opis a prínosy projektu,

j) opis financovania projektu,

k) ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností zverejnená podľa § 4 ods. 2.

(6) Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.

(7) Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

(8) Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.

(9) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(10) Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a správny poriadok.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12n a 12o znejú:

12n) § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

12o) Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 9 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „12o)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a sa vypúšťa.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

5) § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

6) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

7) § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

8) Príloha č. 1 alebo 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

9) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

10) § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.

11) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

12) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

13) § 5 a príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

14) § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.

17) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

18) § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

20) § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona
č. 164/2008 Z. z.

21) Položka č. 3 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z

22) Prílohy č. 1 až 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.


Príloha č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

ZOZNAM ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA UVEDENÉHO V PRÍLOHE Č. 2

Kód odpaduNázov odpadu
20 01 01papier a lepenka
20 01 02sklo
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 04obaly z kovu
20 01 08biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10šatstvo
20 01 11textílie
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 25jedlé oleje a tuky
20 01 26oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39plasty
20 01 40kovy
20 01 40 01meď, bronz, mosadz
20 01 40 02hliník
20 01 40 03olovo
20 01 40 04zinok
20 01 40 05železo a oceľ
20 01 40 06cín
20 01 40 07zmiešané kovy
20 02 01biologicky rozložiteľný odpad

Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

kde:

ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálneho odpadu, je uvedený v prílohe č. 1.

m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.

Príloha č. 3 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

ZOZNAM STAVEBNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

Kód odpaduNázov odpadu
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Poznámka:

Ide o stavebné odpady, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa osobitného predpisu.21)

Príloha č. 4 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH OSTATNÝCH ODPADOV, ZA KTORÉ SA PLATÍ POPLATOK ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

Kód odpaduNázov odpadu
020101 Kaly z prania a čistenia
020102 Odpadové živočíšne tkanivá
020103 Odpadové rastlinné tkanivá
020104 Odpadové plasty (okrem obalov)
020106 Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
020107 Odpady z lesného hospodárstva
020109 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108
020203 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
020301 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
020302 Odpady z konzervačných činidiel
020303 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami
020304 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020305 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020403 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020501 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020502 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020601 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020602 Odpady z konzervačných činidiel
020603 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020701 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
020702 Odpad z destilácie liehu
020703 Odpad z chemického spracovania
020704 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020705 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
030101 Odpadová kôra a korok
030301 Odpadová kôra a drevo
030307 Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
030308 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
030310 Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
030311 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310
040101 Odpadová glejovka a štiepenka
040107 Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
040109 Odpady z vypracúvania a apretácie
040209 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
040210 Organické látky prírodného pôvodu (napríklad tuky, vosky)
040215 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214
040217 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216
040220 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219
040221 Odpady z nespracovaných textilných vlákien
040222 Odpady zo spracovaných textilných vlákien
050110 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109
060503 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502
070112 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111
070212 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211
070215 Odpadové prísady iné ako uvedené v 070214
070312 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311
070412 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411
070512 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511
070514 Tuhé odpady iné ako uvedené v 070513
070612 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611
080114 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113
080118 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117
080313 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312
080315 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314
080318 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317
080412 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411
090108 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
090110 Jednorazové kamery bez batérií
120115 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114
150101 Obaly z papiera a lepenky
150102 Obaly z plastov
150103 Obaly z dreva
150105 Kompozitné obaly
150109 Obaly z textilu
150203 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202
160103 Opotrebované pneumatiky, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm
160119 Plasty
160306 Organické odpady iné ako uvedené v 160305
160509 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508
170201 Drevo
180104 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
180203 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
180206 Chemikálie iné ako uvedené v 180205
190203 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
190206 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205
190210 Horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209
190501 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
190502 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
190604 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
190812 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811
190903 Kaly z dekarbonizácie
190904 Použité aktívne uhlie
191106 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105
191201 Papier a lepenka
191202 Železné kovy
191203 Neželezné kovy
191204 Plasty a guma
191205 Sklo
191207 Drevo iné ako uvedené v 191206
191208 Textílie
191210 Horľavý odpad (palivo z odpadov)
191212 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211
191304 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303
191306 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305

Poznámka:

Položka 191212 nezahŕňa odpady, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálnych odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu, ktorú nie je možné vzhľadom na jej charakter ďalej zhodnotiť, pod túto položku nespadajú.

Príloha č. 5 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

OHLÁSENIE O MNOŽSTVÁCH ULOŽENÝCH ODPADOV A VYBRATÝCH A ODVEDENÝCH POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV, POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO A O MNOŽSTVE ULOŽENÉHO INERTNÉHO ODPADU BEZ POPLATKU ZA ... ŠTVRŤROK 20..

Položka odpadov podľa osobitného predpisu22)Množstvo uložených odpadov v tonáchVybratý poplatok v euráchOdvedený poplatok v eurách
1. mesiac2. mesiac3. mesiacŠtvrťrokOd začiatku roka1. mesiac2. mesiac3. mesiacŠtvrťrokOd začiatku rokaSpolu štvrťrokOd začiatku rokaZ toho pre EF
Za štvrťrokOd začiatku roka
123456789101112131415
Príloha č. 1/Tabuľka č. 1Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 6
Položka 7
Príloha č. 1/Tabuľka č. 2Položka 1
Položka 2
Položka 3
Príloha č. 2Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 6
Položka 7
Položka 8
Príloha č. 3Položka 1
Položka 2

Poznámka:

Položka 5 prílohy č. 2 zahŕňa aj inertný odpad, ktorý sa na skládke použije na stavebné, sanačné, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu.

Príloha č. 6 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a v znení smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014), v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015 (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015) a v znení nariadenia Rady (EÚ) 2017/997 z 8. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2017).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.