Zákon č. 307/2018 Z. z.Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019

307

ZÁKON

zo 17. októbra 2018

o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa1) a predávajúceho2) pri uvedení na trh alebo do prevádzky a pri sprístupňovaní na trhu3) energeticky významného výrobku4) vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia5) postupom podľa osobitného predpisu6).

(2) Slovenská obchodná inšpekcia uloží dodávateľovi alebo predávajúcemu za porušenie povinnosti podľa čl. 3 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2017/1369“) pokutu od 200 eur do 200 000 eur.

(3) Konanie o uložení pokuty je možné začať do jedného roka odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie povinnosti podľa čl. 3 až 6 nariadenia (EÚ) 2017/1369, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 2 dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti podľa čl. 3 až 6 nariadenia (EÚ) 2017/1369, Slovenská obchodná inšpekcia uloží dodávateľovi alebo predávajúcemu pokutu až do 400 000 eur.

§ 2

Štítkovanie energeticky významných výrobkov upravuje osobitný predpis.7)

§ 3

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie vzdelávacie a propagačné informačné kampane týkajúce sa energetického označovania výrobkov.

§ 4

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

§ 5

Konania o dohľade nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho podľa doterajšieho predpisu začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.

§ 6

Zrušuje sa zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2018 Z. z.


Čl. II

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 412/2015 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).

2. § 9a sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 19a a 19b.

3. V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „a 24 alebo § 9a“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 24“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 ods. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017).

2) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

3) Čl. 2 ods. 7 až 9 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

4) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

5) § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Čl. 8 ods. 1, 3 a 5 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2017/1369.
§ 27 a 28 zákona č. 56/2018 Z. z.

7) Nariadenie (EÚ) 2017/1369.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené