Zákon č. 286/2018 Z. z.Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Platnosť od 16.10.2018
Najbližšie účinné znenie 01.11.2018

286

ZÁKON

z 12. septembra 2018

o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje predpoklady na výber kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora a postup pri výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora.1)

Európsky prokurátor

§ 2

Predpoklady kandidáta na funkciu európskeho prokurátora

Kandidátom na funkciu európskeho prokurátora za Slovenskú republiku môže byť len prokurátor, ktorý

a) v deň výberového konania dosiahol vek najmenej 40 rokov,

b) najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu,

c) má vysokú mravnú integritu a jeho nezávislosť je nespochybniteľná,

d) má znalosti a skúsenosti z fungovania právneho systému Slovenskej republiky a právneho systému Európskej únie osobitne so zameraním na finančné vyšetrovanie a so zameraním na medzinárodnú justičnú spoluprácu v trestných veciach, a to na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho prokurátora,

e) ovláda anglický alebo francúzsky jazyk na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho prokurátora,

f) má platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné2) alebo ktorý požiadal Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) o vykonanie bezpečnostnej previerky,

g) nebol v posledných piatich rokoch disciplinárne postihnutý za závažné disciplinárne previnenie, nie je voči nemu vedené disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie3) ani vznesené obvinenie za trestný čin,

h) súhlasí s nomináciou za kandidáta na funkciu európskeho prokurátora,

i) úspešne absolvoval výberové konanie.

§ 3

(1) Výberovým konaním sa overuje splnenie predpokladov podľa § 2 písm. a) až h).

(2) Výberové konanie vyhlasuje generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) na webovom sídle generálnej prokuratúry najneskôr 14 mesiacov pred predpokladaným ukončením funkčného obdobia európskeho prokurátora a najmenej 60 dní pred jeho konaním.

(3) Ak dôjde k zániku funkcie európskeho prokurátora,4) generálny prokurátor vyhlási výberové konanie najneskôr do 15 dní od zániku funkcie európskeho prokurátora.

(4) Výberové konanie zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálna prokuratúra požiada pre uchádzača o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora, ktorý nemá bezpečnostnú previerku na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie bezodkladne po doručení žiadosti podľa § 2 písm. f).

(5) Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje

a) počet kandidátov, ktorí majú byť nominovaní,

b) dátum a miesto konania písomnej časti výberového konania,

c) dátum a miesto konania ústnej časti výberového konania,

d) termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,

e) adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,

f) zoznam dokladov podľa odseku 6, ktoré musí uchádzač doručiť so žiadosťou o zaradenie do výberového konania,

g) označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie európskeho prokurátora a postup orgánov Slovenskej republiky a orgánov Európskej únie pri výbere kandidátov,

h) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

(6) Na účely výberového konania uchádzač o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora predkladá

a) vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu

1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedecká hodnosť,

2. dátum a miesto narodenia,

3. adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu,

4. štátne občianstvo,

5. číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,

6. znalosť cudzích jazykov,

7. prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti,

8. prehľad o doterajšom pôsobení a vybavovanej agende v rezorte prokuratúry,

9. kontaktné údaje,

b) profesijný životopis,

c) úradne osvedčenú kópiu platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia Prísne tajné spolu so všetkými materiálmi podľa osobitného predpisu,5)

d) čestné vyhlásenie, že

1. nebol v posledných piatich rokoch disciplinárne postihnutý za závažné disciplinárne previnenie,

2. nie je voči nemu vedené disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie,

3. nie je voči nemu vznesené obvinenie pre trestný čin,

4. poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne,

e) súhlas s nomináciou za kandidáta na funkciu európskeho prokurátora.

(7) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 2 písm. a), b),g) a h) a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi podľa odseku 6 v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálna prokuratúra pozve na výberové konanie najmenej 15 dní pred jeho konaním.

(8) Generálna prokuratúra zverejní profesijné životopisy uchádzačov o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora podľa odseku 7 najmenej 15 dní pred konaním výberového konania na svojom webovom sídle. Profesijný životopis uchádzača, ktorý nebol vo výberovom konaní úspešný alebo nebol vymenovaný za európskeho prokurátora, generálna prokuratúra ďalej nezverejňuje.

§ 4

Výberová komisia

(1) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje osobitne pre každé výberové konanie generálny prokurátor bezodkladne po vyhlásení výberového konania z databázy kandidátov na členov výberovej komisie (ďalej len „databáza“) tak, aby

a) jeden člen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých Radou prokurátorov Slovenskej republiky,

b) dvaja členovia boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých generálnym prokurátorom,

c) jeden člen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky,

d) jeden člen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“).

(2) Spolu s vymenovaním členov výberovej komisie vymenuje generálny prokurátor z databázy aj náhradníkov členov výberovej komisie v pomere podľa odseku 1.

(3) Na účely vytvorenia databázy Rada prokurátorov Slovenskej republiky a Súdna rada Slovenskej republiky volia najmenej po dvoch kandidátoch, generálny prokurátor vymenúva najmenej štyroch kandidátov a minister spravodlivosti vymenúva najmenej dvoch kandidátov. Databáza sa zverejňuje na webovom sídle generálnej prokuratúry. Príslušný orgán, ktorý vymenoval alebo zvolil kandidáta do databázy, je povinný zabezpečiť predloženie jeho profesijného životopisu na zverejnenie generálnej prokuratúre spolu s návrhom, inak generálna prokuratúra vyradí kandidáta z databázy.

(4) Do databázy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má morálne predpoklady a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie. Členom výberovej komisie ani jeho náhradníkom nemôže byť uchádzač o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora ani osoba, ktorá je k niektorému uchádzačovi o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora v príbuzenskom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu.

(5) Ak v databáze nie je dostatočný počet kandidátov na členov výberovej komisie alebo ich náhradníkov, ktorí by spĺňali predpoklady podľa odseku 4, generálny prokurátor požiada písomne príslušný orgán podľa odseku 3 o doplnenie databázy. Rovnako tak urobí, ak zistí, že je niektorý z členov komisie v príbuzenskom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu alebo je inak zaujatý vo vzťahu k niektorému z kandidátov. Ak príslušný orgán podľa odseku 3 nenavrhne člena výberovej komisie alebo jeho náhradníka do 15 dní od doručenia písomnej výzvy, chýbajúcich kandidátov na členov výberovej komisie alebo ich náhradníkov vymenuje generálny prokurátor bez návrhu.

(6) Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie.

(7) Ak sa člen výberovej komisie nemôže zúčastniť na zasadnutí výberovej komisie, zastúpi ho jeho náhradník, ktorý má na zasadnutí výberovej komisie postavenie člena výberovej komisie s právom hlasovať.

(8) Generálna prokuratúra zverejní na svojom webovom sídle zloženie výberovej komisie vrátane profesijných životopisov členov výberovej komisie a ich náhradníkov najmenej 15 dní pred konaním výberového konania.

Priebeh výberového konania

§ 5

(1) Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia najmenej štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria členovia.

(2) Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.

(3) Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie obrazu a zvuku; obrazovo-zvukový záznam z ústnej časti výberového konania sa uchováva po dobu trvania funkcie európskeho prokurátora.

(4) Výberová komisia overuje splnenie predpokladov

a) podľa § 2 písm. d) písomným testom a ústnym pohovorom,

b) podľa § 2 písm. e) písomným prekladom textu z anglického alebo francúzskeho jazyka a do anglického alebo francúzskeho jazyka a ústnym pohovorom v anglickom alebo francúzskom jazyku; obsah písomného prekladu a ústneho pohovoru je zameraný na fungovanie právneho systému Slovenskej republiky a právneho systému Európskej únie, osobitne so zameraním na finančné vyšetrovanie a so zameraním na medzinárodnú justičnú spoluprácu v trestných veciach, a to na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho prokurátora.

(5) Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí postupujú na ústnu časť výberového konania.

(6) Výberová komisia po skončení ústnej časti výberového konania určí konečné poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.

(7) Výberová komisia vypracuje zápisnicu o priebehu výberového konania. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje

a) dátum, čas a miesto konania výberového konania,

b) zloženie výberovej komisie s uvedením akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu a vedeckej hodnosti, mena a priezviska jej členov vrátane označenia predsedu výberovej komisie a označenia navrhovateľa člena výberovej komisie,

c) titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania, v poradí určenom výberovou komisiou a percentuálnu úspešnosť, ktorú dosiahli v písomnej časti výberového konania,

d) titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania, a percentuálnu úspešnosť, ktorú dosiahli v ústnej časti výberového konania,

e) stručný opis priebehu výberového konania,

f) konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane percentuálnej úspešnosti, ktorú dosiahli vo výberovom konaní,

g) titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,

h) titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,

i) dátum, čas a miesto spísania zápisnice,

j) vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

(8) Ak má niektorý z členov výberovej komisie pri niektorom úspešnom kandidátovi pochybnosti o splnení niektorého z predpokladov podľa § 2, jeho odôvodnené stanovisko sa v plnom rozsahu pripojí k zápisnici o priebehu výberového konania a spolu s ňou sa zverejní na webovom sídle generálnej prokuratúry.

(9) Overenie platnosti osvedčenia alebo podania žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky6) podľa § 2 písm. f) zabezpečuje predseda výberovej komisie.

(10) Predseda výberovej komisie predloží zápisnicu o priebehu výberového konania generálnemu prokurátorovi do 15 dní od skončenia ústnej časti výberového konania. Poradie úspešných kandidátov je pre generálneho prokurátora záväzné.

(11) Podrobnosti o činnosti výberovej komisie ustanoví rokovací poriadok, ktorý vydá generálny prokurátor.

§ 6

(1) Ak vo výberovom konaní neboli úspešní najmenej traja uchádzači, predseda výberovej komisie požiada generálneho prokurátora o vyhlásenie doplňujúceho výberového konania. Doplňujúce výberové konanie uskutočňuje výberová komisia v pôvodnom zložení.

(2) Na doplňujúce výberové konanie sa odsek 1 a § 2 až 5 použijú rovnako.

§ 7

(1) Generálny prokurátor do 15 dní od predloženia zápisnice podľa § 5 ods. 10 o priebehu výberového konania predloží vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) prvých troch úspešných uchádzačov a zápisnicu o priebehu výberového konania spolu s obrazovo-zvukovým záznamom z ústnej časti výberového konania podľa § 5 ods. 3.

(2) Ak sa vláda rozhodne nenominovať niektorého z uchádzačov podľa odseku 1, generálny prokurátor predloží vláde úspešného uchádzača, ktorý je ďalší v poradí; ak ho niet, generálny prokurátor vyhlási doplňujúce výberové konanie.

(3) Vláda oznámi troch nominovaných kandidátov generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie bez zbytočného odkladu.

Európsky delegovaný prokurátor

§ 8

Predpoklady kandidáta na funkciu európskeho delegovaného prokurátora

Kandidátom na funkciu európskeho delegovaného prokurátora za Slovenskú republiku môže byť len prokurátor, ktorý okrem predpokladov podľa § 2 písm. c), f), g) a i) spĺňa aj tieto predpoklady:

a) vykonával najmenej desať rokov funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej sedem rokov funkciu prokurátora,

b) má znalosti a skúsenosti z fungovania právneho systému Slovenskej republiky a právneho systému Európskej únie na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora,

c) ovláda anglický alebo francúzsky jazyk na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora,

d) súhlasí s nomináciou za kandidáta na funkciu európskeho delegovaného prokurátora.

Postup pri výbere kandidátov na funkciu európskeho delegovaného prokurátora

§ 9

(1) Výberovým konaním sa overuje splnenie predpokladov podľa § 8.

(2) Na výberové konanie sa primerane použijú ustanovenia § 3 ods. 2, 4 až 6.

(3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 2 písm. g) a § 8 písm. a) a d) a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi podľa § 3 ods. 6 v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálna prokuratúra pozve na výberové konanie najmenej desať dní pred jeho konaním.

(4) Generálna prokuratúra zverejní profesijné životopisy uchádzačov o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho delegovaného prokurátora podľa odseku 3 najmenej desať dní pred konaním výberového konania na svojom webovom sídle. Profesijný životopis uchádzača, ktorý nebol vo výberovom konaní úspešný alebo nebol vymenovaný za európskeho delegovaného prokurátora, generálna prokuratúra ďalej nezverejňuje.

§ 10

(1) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia podľa § 4.

(2) Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.

(3) Výberové konanie je verejné s výnimkou hlasovania výberovej komisie. Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie obrazu a zvuku.

(4) Výberová komisia overuje splnenie predpokladov

a) podľa § 8 písm. b) písomným testom a ústnym pohovorom,

b) podľa § 8 písm. c) písomným prekladom textu z anglického alebo francúzskeho jazyka a do anglického alebo francúzskeho jazyka a ústnym pohovorom v anglickom alebo francúzskom jazyku; obsah písomného prekladu a ústneho pohovoru je zameraný na fungovanie právneho systému Slovenskej republiky a právneho systému Európskej únie na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora.

(5) Na postup výberovej komisie a generálneho prokurátora pri výbere kandidátov na funkciu európskeho delegovaného prokurátora sa rovnako použijú ustanovenia § 5 ods. 5 až 10 a § 6.

§ 11

(1) Generálny prokurátor nominuje potrebný počet kandidátov na funkciu európskeho delegovaného prokurátora príslušnému orgánu Európskej únie podľa osobitného predpisu7) do 15 dní od predloženia zápisnice o priebehu výberového konania podľa § 5 ods. 10.

(2) Generálna prokuratúra oznámi rozhodnutie generálneho prokurátora o výsledku výberového konania uchádzačom do 15 dní od skončenia výberového konania.

(3) Generálna prokuratúra zverejní rozhodnutie generálneho prokurátora o výsledku výberového konania a zápisnicu o priebehu výberového konania na svojom webovom sídle do 15 dní od skončenia výberového konania.

§ 12

(1) Ak dôjde k zániku funkcie európskeho delegovaného prokurátora,8) generálny prokurátor vyhlási výberové konanie na kandidáta najneskôr do 15 dní od zániku funkcie európskeho delegovaného prokurátora; to neplatí, ak k zániku funkcie európskeho delegovaného prokurátora došlo ako dôsledok zníženia počtu alebo zmeny rozdelenia funkčnej pôsobnosti európskych delegovaných prokurátorov.

(2) Ak dôjde k zániku funkcie európskeho delegovaného prokurátora do dvoch rokov od výberového konania, generálny prokurátor môže nominovať nového kandidáta na funkciu európskeho delegovaného prokurátora aj bez výberového konania z úspešných uchádzačov z predchádzajúceho výberového konania, ktorí spĺňajú predpoklady podľa § 8; § 5 ods. 10 druhá veta platí rovnako.

§ 13

Prechodné ustanovenia

(1) Generálny prokurátor vyhlási prvé výberové konanie na kandidátov na funkciu európskeho prokurátora najneskôr do 31. decembra 2018.

(2) Generálny prokurátor vyhlási prvé výberové konanie na kandidátov na funkciu európskeho delegovaného prokurátora najneskôr do 1. októbra 2019.


§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2017).

2) § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 188 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 401/2015 Z. z.

4) Čl.16 ods. 6 nariadenia (EÚ)2017/1939.

5) § 16 zákona č. 215/2004 Z. z.

6) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
§ 4 ods. 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti.

7) Čl. 17 ods. 1 nariadenia (EÚ)2017/1939.

8) Čl. 17 ods. 5 nariadenia (EÚ)2017/1939.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.