Zákon č. 284/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 15.10.2018
Účinnosť od 02.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 54, 58 až 71, § 39 písm. aa) a ac) uvedených v bode 72, bodov 73 až 98, čl. II až IV a čl. V bodov 3 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2019.

284

ZÁKON

z 13. septembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „zmluvný štát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „štát, ktorý je zmluvnou stranou“ v príslušnom tvare.

2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

3. V § 2 písmeno c) znie:

c) prístaviskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nástupe a výstupe osôb vybavené pevným alebo plávajúcim pristávacím zariadením,“.

4. V § 2 písm. f) sa vypúšťa slovo „samohybné“.

5. § 2 sa dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:

m) vysokorýchlostným plavidlom motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode, ktoré nie je malým plavidlom,

n) prekladiskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nakládke a vykládke nákladu vybavené stabilným prekladným zariadením alebo mobilným prekladným zariadením alebo zariadením na krátkodobé uskladnenie nákladu,

o) výväziskom miesto určené na státie plavidiel vyviazaním sa k brehu,

p) kotviskom miesto určené na státie plavidiel na kotvách.“.

6. V § 3 ods. 4 sa slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.

7. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prevádzka prístaviska, prekladiska, výväziska a kotviska

(1) Prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko plní funkciu ochranného miesta, ak svojimi stavebnými úpravami zabezpečuje bezpečné státie plavidla a možnosť bezpečného prístupu na plavidlo v prípade povodňových prietokov, zámrazy, ľadochodov alebo bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavebnej prevádzky.

(2) O povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste rozhoduje Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti. Prílohou k písomnej žiadosti sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k pozemkom alebo stavbám, ktoré sú pre ich prevádzku potrebné, ak žiadateľ je vlastníkom týchto pozemkov alebo stavieb, doklad preukazujúci nadobudnutie iného práva užívania k pozemkom alebo stavbám, ktoré sú pre ich prevádzku potrebné, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto pozemkov alebo stavieb, súhlas správcu vodného toku,12j) a ak ide o prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k)

(3) Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste upraví podmienky prevádzky prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky a určí, či prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko plní funkciu ochranného miesta.

(4) Dopravný úrad rozhodne o zrušení povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, ak jeho prevádzkovateľ

a) porušuje podmienky určené v rozhodnutí, a tým ohrozuje bezpečnosť plavebnej prevádzky,

b) porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie, a tým ohrozuje bezpečnosť plavebnej prevádzky,

c) požiadal o zrušenie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska alebo

d) neprevádzkuje prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko po dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska alebo ani na opakovanú písomnú výzvu Dopravného úradu nesplnil povinnosť podľa odseku 5 písm. b).

(5) Prevádzkovateľ prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska je povinný

a) označiť prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko signálnymi znakmi a udržiavať ich v riadnom stave,

b) poskytnúť pri výkone štátneho odborného dozoru na požiadanie informácie o spôsobe a rozsahu využitia prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska.

(6) Prevádzkovateľ prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska je oprávnený vydávať prevádzkovateľovi plavidla, vodcovi plavidla, členovi posádky plavidla, cestujúcim a ostatným osobám nachádzajúcim sa v priestore prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska pokyny na zaistenie bezpečnej prevádzky a tieto osoby sú povinné sa nimi riadiť.“.

8. V § 5 odsek 8 znie:

(8) Prevádzka v prístave sa riadi prístavným poriadkom, ktorý vydáva prevádzkovateľ prístavu.“.

9. V § 5 ods. 12 sa za slová „colných orgánov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľa verejného prístavu“.

10. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Prioritný investičný majetok môže spoločnosť dať do nájmu nájomnou zmluvou,3d) doba nájmu nesmie byť dlhšia ako 30 rokov. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa prenecháva prioritný investičný majetok do nájmu na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo ak sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dobu dlhšiu ako jeden rok. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa uzatvára opakovane s tým istým nájomcom v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov a prenecháva sa prioritný investičný majetok do nájmu na dobu najviac jeden rok alebo sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dobu najviac jedného roka.“.

11. V § 7a ods. 2 písm. d) sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“)“.

12. V § 13 ods. 3 sa slová „§ 22 ods. 11 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 22a ods. 7 písm. d)“.

13. V § 14 ods. 3 sa slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ a vypúšťajú sa slová „uznanej klasifikačnej spoločnosti, právnickej osoby poverenej ministerstvom podľa § 22 ods. 11,“.

14. V § 14 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v oblasti odborného riadenia v prevádzke vnútrozemskej vodnej dopravy alebo v oblasti prevádzky plavidla ako vodca plavidla“.

15. V § 14 odsek 6 znie:

(6) Skúšobná komisia navrhne ministerstvu vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky uchádzačovi, ktorý má

a) vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore doprava, dopravné služby, ekonomika a manažment podniku, medzinárodné podnikanie alebo odvetvové ekonomiky a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné,

b) vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v študijnom odbore obchodné podnikanie, právo alebo dopravné stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné a najmenej dva roky praxe v riadiacej funkcii alebo odbornej funkcii v spoločnosti vykonávajúcej verejnú vodnú dopravu, dopravný manažment, marketing, logistiku a technológie alebo riadenie dopravy alebo

c) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, dopravná akadémia, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy alebo dopravná prevádzka alebo v príbuznom študijnom odbore získané na strednej odbornej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné a najmenej tri roky praxe v riadiacej funkcii alebo odbornej funkcii v spoločnosti vykonávajúcej verejnú vodnú dopravu, dopravný manažment, marketing, logistiku a technológie alebo riadenie dopravy.“.

16. V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Skúšobná komisia uzná uchádzačovi úspešne vykonanú štátnu skúšku alebo maturitnú skúšku v Slovenskej republike alebo úspešne vykonanú obdobnú skúšku v zahraničí z predmetu, ktorý je obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

17. V § 14 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v tomto osvedčení do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien. Ministerstvo na základe oznámenia vykoná zmeny v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

18. V § 16 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a rozsah služieb poskytovaných v súvislosti s prepravou osôb a tovaru“.

19. V § 17 ods. 2 sa slová „15 dní “ nahrádzajú slovami „15 pracovných dní“.

20. Nadpis § 18 znie: „Odňatie licencie a obmedzenie platnosti licencie“.

21. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

22. § 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo môže obmedziť platnosť licencie, ak

a) jej držiteľ nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 2 alebo

b) zistí z výpisu obchodného registra, že jej držiteľ nemá zapísaný predmet podnikania alebo činnosti podľa vydanej licencie do 60 dní odo dňa vydania licencie.“.

23. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) dňom doručenia písomného podania o vrátenie licencie ministerstvu; to neplatí, ak ministerstvo začalo konanie o odňatí licencie.“.

24. V § 19 ods. 2 sa slová „do 15 dní po skončení jej platnosti okrem zániku licencie podľa odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „do 15 pracovných dní po skončení jej platnosti okrem zániku licencie podľa odseku 1 písm. a) a c)“.

25. V § 21 ods. 5 písm. c) sa na začiatok vkladajú slová „kópia lodného osvedčenia,“ a nad slovom „predpise“ sa odkaz „12e)“ nahrádza odkazom „12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Čl. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991).“.

26. V § 21a ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „12a)“ nahrádza odkazom „12aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

12aa) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

27. V § 21b ods. 3 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.

28. V § 21b odsek 7 znie:

(7) Ak má ministerstvo pochybnosti o technickej spôsobilosti plavidla, vyzve žiadateľa na predloženie zápisu z overenia technickej spôsobilosti plavidla vydaného Dopravným úradom v lehote do 10 pracovných dní.“.

29. V § 21c ods. 1 sa vypúšťa odkaz 12da vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12da.

30. § 22 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 22a znejú:

„Technická spôsobilosť plavidiel

§ 22

(1) Na vodných cestách možno prevádzkovať len plavidlá, ktoré

a) svojimi vlastnosťami vyhovujú pravidlám bezpečnosti prevádzky plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov a podmienkam na vodnej ceste,

b) sú postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí a udržiavané v súlade s požiadavkami na technickú spôsobilosť plavidiel a

c) sú klasifikované podľa § 32, ak podliehajú klasifikácii.

(2) Pred uvedením plavidla, ktoré podlieha registrácii, do prevádzky, sa vykoná overenie technickej spôsobilosti plavidla na žiadosť prevádzkovateľa plavidla. Dopravný úrad vydá na základe výsledkov overenia lodné osvedčenie, lodné osvedčenie malého plavidla, dočasné lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla.

§ 22a

(1) Technickú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, overí stála odborná komisia na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorú vykoná uznaná klasifikačná spoločnosť alebo právnická osoba poverená podľa odseku 7.

(2) Stála odborná komisia je zložená z predsedu a z ďalších najmenej troch členov; členmi stálej odbornej komisie sú odborníci z oblasti projektovania a stavby plavidiel a konštrukcie lodných motorov, z oblasti plavebnej bezpečnosti, z oblasti prevádzky vnútrozemskej plavby s odbornou spôsobilosťou na funkciu lodného kapitána I. triedy, z oblasti historických plavidiel a vykonávania ich prehliadok a zamestnanci Dopravného úradu s odbornosťou v niektorej z uvedených oblastí.

(3) Predsedom stálej odbornej komisie je predseda Dopravného úradu alebo ním vymenovaný zamestnanec Dopravného úradu, ktorý je odborníkom v niektorej z oblastí podľa odseku 2.

(4) Ďalších členov stálej odbornej komisie vymenúva a odvoláva predseda stálej odbornej komisie. Členovia stálej odbornej komisie, ktorí nie sú zamestnancami Dopravného úradu, sú povinní predložiť pri vymenovaní písomné vyhlásenie o tom, že svoje povinnosti vyplývajúce z členstva budú plniť nestranne a nezávisle.

(5) Stála odborná komisia môže spolupracovať s ďalšími oprávnenými expertmi z oblastí podľa odseku 2, ktorých stanovisko má odporúčajúci charakter.

(6) Sľub členov stálej odbornej komisie, spôsob rozhodovania a činnosť stálej odbornej komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

(7) Vykonávaním technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, poverí ministerstvo právnickú osobu, ak

a) písomne požiada o poverenie vykonávať technické prehliadky plavidiel podľa osobitného predpisu,

b) predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,

c) má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,

d) preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, pre potreby preukázania bezúhonnosti právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, poskytnú ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov11a) a súhlas s ich spracovaním, ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, predloží tento výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.

(8) Poverenie podľa odseku 7 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Poverená právnická osoba je povinná oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 7 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.

(9) Ministerstvo odoberie poverenie právnickej osobe, ak prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 7 alebo sama požiada o odobratie poverenia.

(10) Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia sa plavidlo na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia.

(11) Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení; ak pôvodné lodné osvedčenie vydal príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zároveň sa informuje aj tento orgán.

(12) Ak sa pôvodné lodné osvedčenie nahradí novým lodným osvedčením, pôvodné lodné osvedčenie sa vráti príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý lodné osvedčenie vydal.

(13) Ak Dopravný úrad vykonal doplnenia alebo zmeny údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla, informuje príslušný orgán členského štátu alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom bolo lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie vydané.

(14) Ak Dopravný úrad vydal nové lodné osvedčenie alebo vykonal príslušné zmeny a doplnenia v pôvodnom lodnom osvedčení plavidlu s platným lodným osvedčením, na ktorom sa vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukčnú pevnosť plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť plavidla alebo osobitné charakteristiky plavidla, písomne o tom informuje do 30 dní odo dňa vydania nového lodného osvedčenia alebo vykonania príslušných zmien a doplnení v pôvodnom lodnom osvedčení príslušný orgán členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom bolo vydané pôvodné lodné osvedčenie alebo predĺžená platnosť pôvodného lodného osvedčenia.

(15) Ak je plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky plavidla rozhodnúť o predĺžení platnosti lodného osvedčenia na dobu najviac šiestich mesiacov; také predĺženie sa vyznačí v lodnom osvedčení.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12e až 12fa znejú:

12e) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12f) Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

12fa) Napríklad STN EN ISO IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).“.

31. Za § 22a sa vkladajú § 22b a 22c, ktoré znejú:

㤠22b

(1) Technickú prehliadku plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii (ďalej len „technická prehliadka malého plavidla“), vykoná Dopravný úrad alebo osoba poverená podľa odseku 4.

(2) Dopravný úrad na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla rozhodne o vydaní lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla. Ak technickú prehliadku malého plavidla vykoná osoba poverená podľa odseku 4, povinnou prílohou k žiadosti o vydanie lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia malého plavidla je protokol z technickej prehliadky vydaný osobou poverenou podľa odseku 4.

(3) Na účely vydania lodného osvedčenia malého plavidla alebo predĺženia platnosti lodného osvedčenia malého plavidla môže Dopravný úrad uznať doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo tretieho štátu, ktorý preukazuje, že plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť.

(4) Vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverí Dopravný úrad na základe písomnej žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak

a) predloží výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte nie starší ako tri mesiace,

b) má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditačným orgánom12e) alebo iným národným akreditačným orgánom12f) podľa technickej normy12fa) alebo obdobnej technickej špecifikácie,

c) preukáže svoju bezúhonnosť a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, pre potreby preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov11a) a súhlas s ich spracovaním, ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, predloží tento výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.

(5) Dopravný úrad vydá poverenie podľa odseku 4 na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Osoba poverená podľa odseku 4 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 4 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien.

(6) Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 4 poverenie, ak

a) prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 4,

b) požiada o odňatie poverenia alebo

c) opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho vykonanie.

(7) Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa malé plavidlo opätovne podrobí technickej prehliadke. Ak malé plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia malého plavidla.

(8) Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení malého plavidla.

(9) Ak je malé plavidlo dostatočne technicky spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky malého plavidla rozhodnúť o vydaní osobitného povolenia na prevádzku plavidla (§ 28 ods. 10) na dobu najviac šiestich mesiacov.

(10) Podrobnosti o technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 22c

Prevádzka plavidiel

(1) Prevádzka plavidla, ktorého lodné listiny sú vydané orgánmi tretích štátov (§ 28 ods. 7), sa na vodných cestách a v prístavoch Slovenskej republiky uskutočňuje na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Dopravný úrad je v záujme bezpečnosti prevádzky plavidla oprávnený dočasne zastaviť alebo obmedziť prevádzku plavidla. Dopravný úrad zruší dočasné zastavenie alebo obmedzenie prevádzky plavidla, ak pominú dôvody na jej dočasné zastavenie alebo obmedzenie.

(3) Nebezpečné tovary možno dopravovať vodnou cestou plavidlami, ktoré majú osvedčenie o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.12g) Žiadateľ o vydanie osvedčenia o schválení plavidla priloží k žiadosti okrem dokumentov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h) správu o vykonaní technickej prehliadky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h) ktorú vyhotoví uznaná klasifikačná spoločnosť.12i)

(4) Na bezpečnosť prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ktoré sú schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115). Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách uverejní ministerstvo v štátnom jazyku na webovom sídle ministerstva.“.

32. V § 23 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a prevádzkovú spôsobilosť“ a na konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo v lodnom osvedčení malého plavidla“.

33. V § 23 ods. 2 sa za slová „Státie plávajúceho zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré podlieha registrácii,“.

34. V § 23 ods. 4 prvej vete sa za slová „toku12j) a“ vkladajú slová „ak ide o státie plávajúceho zariadenia v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj“ a na konci sa pripája táto veta: „Zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu sa nevyžaduje, ak ide o žiadosť o povolenie státia plávajúceho zariadenia, ktorého vlastníkom je prevádzkovateľ verejného prístavu.“.

35. V § 23 ods. 8 tretej vete sa za slová „toku12j) a“ vkladajú slová „ak ide o zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, aj“.

36. V § 23 sa vypúšťajú odseky 10 a 12.

Doterajšie odseky 11 a 13 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 13.

37. V § 23 odsek 13 znie:

(13) Ak existujú pochybnosti, kto je prevádzkovateľom plavidla, je v konaniach podľa § 39 písm. m) účastníkom konania aj vlastník plavidla. V konaní podľa prvej vety sa sankcia uloží vlastníkovi plavidla, ak nepreukáže, že prevádzkovateľom plavidla v čase spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu bola iná osoba.“.

38. Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu.“.

39. V § 26 ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a) sa slová „§ 28 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 12“.

40. V § 28 ods. 2 písmeno a) znie:

a) lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie; na plavidlách bez posádky môže byť lodné osvedčenie nahradené identifikačnou tabuľkou,“.

41. V § 28 ods. 4 sa za slová „lodného osvedčenia“ vkladajú slová „malého plavidla“.

42. V § 28 odsek 8 znie:

(8) Lodné osvedčenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad po preverení, či plavidlu už nebolo vydané lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Lodné osvedčenie a dočasné lodné osvedčenie sa vydávajú na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového plavidla je najviac päť rokov, ak ide o osobnú loď alebo vysokorýchlostné plavidlo, alebo desať rokov, ak ide o ostatné plavidlá. Doba platnosti lodného osvedčenia plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť doby platnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.“.

43. V § 28 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Lodné osvedčenie malého plavidla je lodná listina, ktorou sa preukazuje technická spôsobilosť malého plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového malého plavidla je najviac päť rokov. Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť dobu platnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu lodného osvedčenia malého plavidla, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.“.

Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.

44. V § 28 ods. 10 sa slová „ktorá nahrádza lodné osvedčenie“ nahrádzajú slovami „ktorá sa vydáva podľa čl. 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách a nahrádza lodné osvedčenie malého plavidla“.

45. V § 28 ods. 16 sa slová „v odsekoch 11 až 13“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 11, 13 a 14“.

46. V § 30 ods. 6 sa slová „osvedčenie na obsluhu radaru“ nahrádzajú slovami „preukaz radarového navigátora“.

47. V § 31 odseky 12 a 13 znejú:

(12) V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Každý kvalifikačný kurz musí byť vykonávaný v samostatnej učebni a so samostatným školiteľom. Kvalifikačný kurz sa vykoná v rozsahu najmenej 32 vyučovacích hodín, z toho praktická časť musí byť vykonaná v rozsahu najmenej 7 vyučovacích hodín a teoretická časť v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín.

(13) Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, je minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla najmenej kategórie A16a) a minimálne 12 mesiacov držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie16a) potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.“.

48. V § 34 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody Dopravný úrad nevykoná, ak škoda spôsobená plavebnou nehodou alebo v príčinnej súvislosti s ňou zjavne nepresahuje hodnotu 10 000 eur a zároveň nedošlo k poškodeniu vodnej cesty alebo stavby na nej alebo spôsobeniu ujmy na zdraví či smrti a vzhľadom na jej charakter bol účastník plavebnej nehody uznaný vinným v blokovom konaní zo spôsobenia plavebnej nehody.“.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

49. V § 37 písm. a) sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

50. V § 38 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.

51. V § 38 písmeno f) znie:

f) predkladá Európskej komisii

1. žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty potrebné na splnenie kritérií uznania,

2. žiadosť o odobratie schválenia uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela jej všetky informácie a dokumenty dokazujúce nespĺňanie kritérií uznania,

3. zmeny názvu a adresy klasifikačnej spoločnosti, o uznanie ktorej požiadalo,“.

52. V § 38 písm. i) sa slová „§ 22 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 22a ods. 7“ a slová „§ 22 ods. 13“ sa nahrádzajú slovami „§ 22a ods. 9“.

53. V § 38 písm. m) sa nad slovom „úrad“ odkaz „23)“ nahrádza odkazom „21aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

21aa) § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

54. § 38 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

u) oznámi Európskej komisii

1. orgán štátnej správy poverený vydávaním lodných osvedčení a dočasných lodných osvedčení,

2. orgán štátnej správy poverený prideľovaním jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla,

3. zoznam právnických osôb poverených vykonávaním technickej prehliadky plavidla podľa § 22a ods. 7,

4. orgán štátnej správy poverený prideľovaním jedinečného kódu výrobcu plavidla podľa osobitného predpisu.13a) “.

55. V § 38a sa vypúšťa nadpis pod paragrafom a odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.

56. V § 38a ods. 1 sa slovo „Agentúra“ nahrádza slovom „Ministerstvo“ a vypúšťajú sa v písmene e) bodkočiarka a slová za bodkočiarkou a písmená g) a h).

57. V § 38a odsek 2 znie:

(2) Ministerstvo je povinné pred obstaraním majetku, ktorý nadobudne činnosťou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu, písm. d) alebo písm. e) a pred začatím výstavby súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách dohodnúť zmluvne budúceho správcu majetku štátu, ktorý bude využívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak ide o stavbu podľa predchádzajúcej vety alebo dňom prevzatia ďalšieho obstaraného majetku prechádza bezodplatne správa stavby alebo ďalšieho majetku na zmluvne dohodnutého správcu.“.

58. V § 39 písm. a) treťom bode sa slová „obsluhy plavebných komôr“ nahrádzajú slovami „vedúceho plavby na plavebnej komore“.

59. V § 39 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade plavidiel trvalo vyradených z prevádzky podľa § 23 ods. 7 vykonáva dozor nad ich odstránením“.

60. V § 39 sa písmeno a) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9. vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverenou osobou podľa § 22b ods. 4,“.

61. V § 39 písm. b) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.

62. V § 39 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

63. V § 39 písm. h) sa slovo „povolenie“ nahrádza slovom „súhlas“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v ktorom určí podmienky na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky,“.

64. V § 39 písm. i) prvom bode sa za slovo „plavidiel“ vkladajú slová „podľa článku 1.10 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, lodné osvedčenia malých plavidiel a“ a vypúšťajú sa slová „a doplnkové lodné osvedčenia“.

65. V § 39 písm. i) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „preukazy radarového navigátora,“.

66. V § 39 sa písmeno i) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. poverenie na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,“.

67. V § 39 písmeno j) znie:

j) predlžuje platnosť lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla a dočasného lodného osvedčenia a vykonáva zmeny a doplnenia v lodnom osvedčení, lodnom osvedčení malého plavidla a dočasnom lodnom osvedčení,“.

68. V § 39 písmeno k) znie:

k) vydáva

1. potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (§ 29 ods. 4),

2. potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj,“.

69. V § 39 písm. l) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a prevádzkovej“.

70. V § 39 sa písmeno n) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. zápisy do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel a výmazy z elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia, pričom je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie spoľahlivosti, ochrany a dôvernosti zapisovaných, sprístupnených alebo poskytnutých údajov v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,22b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

22b) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.

71. V § 39 písmeno s) znie:

s) prideľuje

1. jednotné európske identifikačné číslo plavidla plavidlám, ktoré podliehajú registrácii a súčasne podliehajú povinnej klasifikácii,

2. jedinečný kód výrobcu 22c) postupom ustanoveným v osobitnom predpise,23)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22c a 23 znejú:

22c) Napríklad STN EN ISO 10087 Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087) (32 3110).

23) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch (Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2017).“.

72. § 39 sa dopĺňa písmenami aa) až ac), ktoré znejú:

aa) zriaďuje a spravuje vnútroštátny register pridelených jedinečných kódov výrobcov podľa osobitného predpisu23) výrobcom plavidiel so sídlom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,13a)

ab) je povinný prevziať správu majetku štátu podľa § 38a ods. 2 a zabezpečiť údržbu systémov súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti plavebnej prevádzky a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu, ak je zmluvne dohodnutým budúcim správcom majetku štátu,

ac) plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii a príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie alebo inému štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore v oblasti technickej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii.“.

73. V § 39c ods. 9 sa slová „na kotvisku, kde je povolené státie zakotvením alebo vyviazaním sa k brehu, v prístave alebo prístavisku“ nahrádzajú slovami „v prístave“.

74. V § 39d ods. 5 písm. b) a d) sa za slová „lodné osvedčenie“ vkladá čiarka a slová „lodné osvedčenie malého plavidla“.

75. V § 39d ods. 5 písm. c) sa za slová „platné lodné osvedčenie“ vkladá čiarka a slová „platné lodné osvedčenie malého plavidla“, za slová „v lodnom osvedčení“ sa vkladajú slová „alebo lodnom osvedčení malého plavidla“ a za slová „vydané lodné osvedčenie“ sa vkladá čiarka a slová „vydané lodné osvedčenie malého plavidla“.

76. V § 39d ods. 5 písmeno e) znie:

e) že školiteľ nie je schváleným školiteľom alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, zakáže mu pokračovať vo výučbe.“.

77. V § 39d ods. 6 sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „alebo lodného osvedčenia malého plavidla“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo nové lodné osvedčenie malého plavidla“.

78. V § 39d ods. 9 sa za slovo „osvedčenie“ vkladajú slová „alebo lodné osvedčenie malého plavidla“.

79. V § 39e ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo členov lodnej posádky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a od členov posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore predloženie preukazu o odbornej spôsobilosti a preukazu totožnosti“.

80. V § 39e ods. 1 písm. h) sa za slovo „vyzvať“ vkladá čiarka a slová „spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,24cb)“ a za slová „člena posádky plavidla“ sa vkladá čiarka a slová „vedúceho plavby na plavebnej komore“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24cb znie:

24cb) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.“.

81. V § 40 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 28 ods. 12 a 15“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 16“.

82. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až q) sa označujú ako písmená j) až p).

83. V § 40 ods. 1 písm. k) sa slová „bez súhlasu Dopravného úradu“ nahrádzajú slovami „bez osobitného povolenia na prepravu plavidla“.

84. V § 40 ods. 2 a 4 sa suma „165 eur“ nahrádza sumou „300 eur“.

85. V § 40 odsek 3 znie:

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) až p) možno uložiť pokutu do 600 eur a zákaz činnosti do jedného roka.“.

86. V § 40a odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo uloží pokutu

a) 30 eur držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ak poruší povinnosť podľa § 14 ods. 9,

b) 100 eur držiteľovi licencie, ak poruší povinnosť podľa § 19 ods. 2,

c) 100 eur dopravcovi, ak poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 21a ods. 4,

d) 200 eur poverenej právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa § 22a ods. 8.“.

87. V § 40a ods. 3 písm. a) sa slová „§ 22 a 23“ nahrádzajú slovami „§ 22 až 23“.

88. V § 40a sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

n) usporiadateľovi verejného podujatia podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ak ho uskutočnil bez súhlasu Dopravného úradu alebo ak nedodržal podmienky určené v súhlase na usporiadanie takéhoto verejného podujatia,

o) prevádzkovateľovi prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, ak prevádzkuje prístavisko, prekladisko, výväzisko alebo kotvisko bez rozhodnutia o povolení na ich prevádzku alebo porušil podmienky uvedené v rozhodnutí o povolení na ich prevádzku alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.“.

89. V § 40a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Dopravný úrad uloží prevádzkovateľovi plavidla pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak do troch rokov od uloženia sankcie opakovane naplní znaky skutkovej podstaty podľa odseku 3 písm. g).“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

90. V § 40a ods. 9 písm. b) sa za slovo „osvedčenie“ vkladajú slová „alebo lodné osvedčenie malého plavidla“.

91. V § 40a ods. 10 sa slovo „Odvolanie“ nahrádza slovom „Rozklad“ a za slovo „osvedčenia“ sa vkladajú slová „alebo lodného osvedčenia malého plavidla“.

92. V § 41 ods. 1 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,25)“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

93. V § 41 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Správny poriadok sa nevzťahuje na vykonávanie zápisu, zmien a výmazu plavidla z registra plavidiel a na § 3 ods. 2, § 4 ods. 4, 5 a 7, § 5 ods. 10, § 6 až 6e, § 22c ods. 2, § 31b, § 38 písm. l), m), p), q) a s), § 39 písm. a), c), d), e), g), i) štvrtý bod a piaty bod, písm. k), l), n) až r) druhý bod až štvrtý bod, písm. s), u), y) a § 39e.

(3) Ak sa žiadateľovi o vydanie lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla, osobitného povolenia na prevádzku plavidla, osobitného povolenia na prepravu plavidla, povolenia na prepravu podľa § 38 písm. s), povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách, osvedčenia podľa § 5a ods. 4, osvedčenia o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f) preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, ciachového preukazu, osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne, licencie na vykonávanie verejnej vodnej dopravy, osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu a povolenia na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave podľa § 38 písm. j), o predĺženie platnosti lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia, lodného osvedčenia malého plavidla, osvedčenia podľa § 39 písm. w), o sprístupnenie informácie alebo o poskytnutie výpisu alebo odpisu z registra plavidiel v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá príslušný doklad, predĺži jeho platnosť, sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z registra plavidiel.“.

94. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41a

Doručovanie v listinnej podobe

(1) V konaní podľa tohto zákona Dopravný úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe25) tieto dokumenty:

a) osvedčenie podľa § 39 písm. v),

b) súhlas na individuálnu stavbu malého plavidla podľa § 39 písm. c) druhého bodu,

c) schválenú dokumentáciu podľa § 39 písm. d) prvého bodu a druhého bodu,

d) typové osvedčenie malého plavidla podľa § 39 písm. e),

e) osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa § 39 písm. f),

f) lodné listiny, preukazy odbornej spôsobilosti a služobné lodnícke knižky podľa § 39 písm. i) prvého bodu až piateho bodu,

g) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti podľa § 39 písm. k) prvého bodu,

h) povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa § 39 písm. t),

i) schvaľovacie osvedčenie podľa § 39 písm. u),

j) osvedčenie o osobitných znalostiach podľa § 39 písm. x),

k) preukaz radarového navigátora podľa § 39 písm. i) druhého bodu a

l) potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj podľa § 39 písm. k) druhého bodu.

(2) V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej podobe25) tieto dokumenty:

a) osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne podľa § 7a,

b) licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa § 12,

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podľa § 14,

d) povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave podľa § 21 ods. 2,

e) povolenie na prepravu podľa § 38 písm. s).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

25) § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

95. V § 42 sa na konci pripája táto veta: „Na plavidlá Dopravného úradu sa nevzťahujú ustanovenia § 22 až 23 a § 28.“.

96. Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2019

(1) Lodné osvedčenia, doplnkové lodné osvedčenia a dočasné lodné osvedčenia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2019 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.

(2) Školitelia schválení podľa § 39 písm. d) tretieho bodu zákona v znení účinnom do 1. januára 2019 sa považujú za školiteľov podľa tohto zákona.

(3) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 2. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 1. januára 2019.“.

97. V prílohe č. 1 sa v názve slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.

98. Príloha č. 1 sa dopĺňa šestnástym bodom a sedemnástym bodom, ktoré znejú:

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252,
16. 9. 2016).

17. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018).“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156//2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z. a zákona č. 215/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 67 časti Splnomocnenie sa slová „písmena u)“ nahrádzajú slovami „písmena v)“.

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 93 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) Vydanie potvrdenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj .............................................10 eur“.

3. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 94 vrátane oslobodenia a poznámok znie:


„Položka 94

a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 metrov
1.1. bez vlastného strojného pohonu8 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom10 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom50 eur
b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom70 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom116 eur
c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla
1. s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu16 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom44 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom66 eur
d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu250 eur
2. s vlastným strojným pohonom500 eur
e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá
1. bez vlastného strojného pohonu166 eur
2. s vlastným strojným pohonom330 eur
f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia66 eur
g) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu34 eur
h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla50 eur
i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla50 eur
j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla20 eur
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov166 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov100 eur
l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov34 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel20 eur
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami40 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky10 eur
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky10 eur
p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel30 eur
q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.
Poznámky
1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmen c) a e) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
“.

4. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 95 písmeno e) znie:

e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel ...........................................................130 eur“.

5. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 95 písm. h) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“.

6. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 95 písm. m) prvom bode a druhom bode sa vypúšťa čiarka a slová „za každý aj začatý“ sa nahrádzajú slovami „na jeden kalendárny“.

7. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 95 sa dopĺňajú písmená w) až y), ktoré znejú:

w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste ........................................................................................66 eur

x) Konanie o vydaní osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne ............... 30 eur

y) Konanie o vydaní povolenia na účasť zahraničného dopravcu vo vnútroštátnej vodnej doprave (kabotáž) na jednu plavbu ....................................................................50 eur“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 88/2013 Z. z. a zákona č. 163/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „policajný orgán“)“ vkladajú slová „a zamestnanci Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor“.

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 68 písmeno w) znie:

w) vydáva súhlas na

1. státie plávajúceho zariadenia100a) na vodnom toku alebo inej vodnej ploche v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme,

2. zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme,

3. prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme.“.

Čl. V

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „po prechode správy tohto majetku podľa osobitného predpisu,56a)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu,56a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

56a) § 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „Agentúre rozvoja vodnej dopravy“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.

3. V § 48 ods. 4 písm. t) sa slová „prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia58a) na státie plávajúceho zariadenia“ nahrádzajú slovami „na státie plávajúceho zariadenia58a)“.

4. V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

u) vydávať súhlas na zriadenie požičovne plavidiel,

v) vydávať súhlas na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska.“.

5. V § 73 ods. 1 sa za slová „podľa § 48 ods. 4 písm. t)“ vkladajú slová „až v)“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 54, 58 až 71, § 39 písm. aa) a ac) uvedených v bode 72, bodov 73 až 98, čl. II až IV a čl. V bodov 3 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.