Vyhláška č. 188/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

(v znení č. 433/2019 Z. z.)

Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.01.2020

188

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 22. júna 2018

o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. m) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe, menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby, celkový objem fľaše ako odmernej nádoby, skutočný objem fľaše ako odmernej nádoby, expanzný objem fľaše ako odmernej nádoby, hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby, najväčšiu dovolenú chybu objemu fľaše ako odmernej nádoby,

b) požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby a referenčné metódy štatistickej kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby,

c) požiadavky na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení, požiadavky na určité výrobky v spotrebiteľskom balení, referenčnú metódu štatistickej kontroly skutočného obsahu a rady hodnôt menovitých množstiev určitých výrobkov v spotrebiteľskom balení a

d) tvar značky „e“.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby objem fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C, vyznačený na fľaši ako odmernej nádobe, ktorý má fľaša ako odmerná nádoba obsahovať, ak je naplnená za podmienok použitia, na ktoré je určená,

b) celkovým objemom fľaše ako odmernej nádoby objem kvapaliny vo fľaši ako odmernej nádobe naplnenej po okraj fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C,

c) skutočným objemom fľaše ako odmernej nádoby objem kvapaliny, ktorý fľaša ako odmerná nádoba skutočne obsahuje, keď je naplnená za podmienok, ktoré zodpovedajú teoreticky menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby, určený pri teplote 20 °C,

d) expanzným objemom fľaše ako odmernej nádoby rozdiel medzi celkovým objemom fľaše ako odmernej nádoby a menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby,

e) hĺbkou hladiny fľaše ako odmernej nádoby zvislá vzdialenosť hladiny, ktorá zodpovedá menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby, od horného okraja fľaše ako odmernej nádoby,

f) najväčšou dovolenou chybou objemu fľaše ako odmernej nádoby najväčší dovolený rozdiel medzi menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby a skutočným objemom fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C.

§ 3

Podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe

(1) Fľaša ako odmerná nádoba je zhotovená tak, že

a) je uzatvárateľná,

b) sa používa na skladovanie, prepravu alebo dodávku kvapalín a

c) má menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby od 0,05 l do 5 l vrátane.

(2) Fľaša ako odmerná nádoba je samostatným obalom spotrebiteľského balenia podľa § 2 písm. u) zákona.

(3) Požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Fľaša ako odmerná nádoba sa plní na

a) konštantnú hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby alebo

b) konštantný expanzný objem fľaše ako odmernej nádoby.

(5) Každá fľaša ako odmerná nádoba rovnakého typu vyrobená podľa toho istého návrhu má hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby, ako aj veľkosť expanzného objemu fľaše ako odmernej nádoby dostatočne konštantnú.

(6) Fľaša ako odmerná nádoba je nezmazateľne, viditeľne a čitateľne označená

a) na boku fľaše ako odmernej nádoby, na jej spodnom okraji alebo na jej dne

1. údajom o menovitom objeme fľaše ako odmernej nádoby vyjadrenom v litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačenom číslicami s výškou písma

1a. najmenej 6 mm, ak je menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby väčší ako 100 cl,

1b. 4 mm, ak je menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby v rozsahu nad 20 cl do 100 cl vrátane, a

1c. 3 mm, ak je menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby do 20 cl vrátane,

2. symbolom jednotky alebo jej názvom,

3. identifikačnou značkou výrobcu a

4. značkou podľa § 18 ods. 7 zákona,

b) na dne fľaše ako odmernej nádoby alebo na jej spodnom okraji údajom v závislosti od metódy plnenia, na ktorú je určená, a to tak, že nedôjde k jeho zámene s údajom o menovitom objeme fľaše ako odmernej nádoby, pričom číslice, ktoré označujú tieto údaje, majú výšku písma najmenej vo výške písma číslice menovitého objemu fľaše ako odmernej nádoby označujúcim hodnotu

1. celkového objemu fľaše ako odmernej nádoby vyjadrenú v centilitroch bez symbolu „cl“ alebo

2. hĺbky hladiny fľaše ako odmernej nádoby vyjadrenú v milimetroch, za ktorou nasleduje symbol „mm“.

(7) Fľaša ako odmerná nádoba môže byť označená aj iným údajom okrem údaja podľa odseku 6 písm. a) a b), ak nespôsobí zámenu s údajmi podľa odseku 6 písm. a) a b).

(8) Pri fľaši ako odmernej nádobe nedochádza k systematickému využívaniu tolerancií.

(9) Fľaša ako odmerná nádoba podlieha metrologickému dozoru podľa § 52 ods. 1 písm. i) zákona. Referenčné metódy štatistickej kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby pri metrologickom dozore nad fľašou ako odmernou nádobou sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

Požiadavky na určitý výrobok v spotrebiteľskom balení

(1) Určitý výrobok uvedený v prílohe č. 3 druhom bode, ktorý je zabalený v spotrebiteľskom balení v intervaloch uvedených v prílohe č. 3 prvom bode, možno uviesť na trh len v menovitom množstve uvedenom v prílohe č. 3 prvom bode okrem menovitého množstva určeného výrobku podľa osobitného predpisu1).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na určitý výrobok v spotrebiteľskom balení, ktorý sa predáva v bezcolných predajniach na účely spotreby mimo územia členských štátov Európskej únie.

(3) Ak sú v spotrebiteľskom balení dve alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení určitého výrobku, hodnoty uvedené v prílohe č. 3 prvom bode sa vzťahujú na každé jednotlivé spotrebiteľské balenie určitého výrobku.

(4) Ak sú v spotrebiteľskom balení dve alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení určitého výrobku, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo, hodnoty uvedené v prílohe č. 3 prvom bode sa vzťahujú na spotrebiteľské balenie určitého výrobku ako celok.

(5) Na aerosólovom rozprašovači1a) sa uvádza celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom.

(6) Výrobok, ktorý sa predáva v aerosólovom rozprašovači, sa nemusí označovať menovitou hmotnosťou.

§ 5

Požiadavky na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení

(1) Kontrola skutočného obsahu sa vykonáva

a) referenčnou metódou štatistickej kontroly skutočného obsahu uvedenou v prílohe č. 4 alebo

b) metódou kontroly skutočného obsahu, ktorej účinnosť je porovnateľná s účinnosťou kontroly skutočného obsahu podľa písmena a).

(2) Kritérium porovnania účinnosti použitej metódy kontroly skutočného obsahu podľa odseku 1 písm. b) vo vzťahu k referenčnej metóde štatistickej kontroly skutočného obsahu je uvedené v prílohe č. 4 treťom bode.

(3) Pri kontrole množstva výrobku v spotrebiteľskom balení vyjadreného v jednotke objemu sa hodnota skutočného obsahu meria pri teplote 20 °C alebo sa koriguje na teplotu 20 °C bez ohľadu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie výrobku alebo kontrola výrobku v prevádzke.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie hlboko zmrazeného výrobku a na spotrebiteľské balenie mrazeného výrobku, ktorého množstvo je vyjadrené v jednotke objemu.

(5) Skutočný obsah je možné určiť

a) meraním objemu zabaleného kvapalného výrobku,

b) vážením zabaleného kvapalného výrobku a zistením jeho hustoty alebo

c) vážením iného ako zabaleného kvapalného výrobku.

(6) Rozšírená neistota merania skutočného obsahu je menšia alebo sa rovná jednej pätine dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia pre zodpovedajúce menovité množstvo.

(7) Dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu len vtedy, ak výsledok kontroly skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere a výsledok kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení vo výbere spĺňa kritérium jej prijatia.

(8) Dávka spotrebiteľských balení je vždy nevyhovujúca a kontrola skutočného obsahu je ukončená, ak

a) dávka spotrebiteľských balení obsahuje spotrebiteľské balenie so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia uvedenej v prílohe č. 5,

b) výsledok kontroly skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere nespĺňa kritérium prijatia alebo

c) výsledok kontroly, pri ktorej sa zisťuje priemerný skutočný obsah vo výbere, nespĺňa kritérium prijatia.

§ 6

Príloha č. 5 sa neuplatňuje pri neoznačenom spotrebiteľskom balení podľa osobitného predpisu.2)

§ 7

Tvar a pomery jednotlivých častí značky „e“ sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.3)

§ 9

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


Pavol Pavlis v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).

1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2/2014 Z. z. o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia.

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).


Príloha č. 1 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

POŽIADAVKY NA KONTROLU SKUTOČNÉHO OBJEMU FĽAŠE AKO ODMERNEJ NÁDOBY

1. Fľaša ako odmerná nádoba musí spĺňať požiadavku najväčšej dovolenej chyby, aby bolo možné za predpokladu bežných neistôt pri plnení merať skutočný objem fľaše ako odmernej nádoby s dostatočne malou neistotou, ktorá nie je vyššia ako neistota podľa § 5 ods. 6.

Tabuľka č. 1

Menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby Vn
[ml]
Najväčšia dovolená chyba
[%] z Vn[ml]
od 50do 100± 3
od 100do 200± 3
od 200do 300± 6
od 300do 500± 2
od 500do 1 000± 10
od 1 000do 5 000± 1

2. Najväčšia dovolená chyba celkového objemu fľaše ako odmernej nádoby je rovnaká ako najväčšia dovolená chyba zodpovedajúceho menovitého objemu fľaše ako odmernej nádoby.

3. Rozšírená neistota merania skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby je menšia alebo sa rovná jednej pätine najväčšej dovolenej chyby, ktorá zodpovedá menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby.

4. Skutočný objem fľaše ako odmernej nádoby sa kontroluje určením množstva vody pri teplote 20 °C, ktoré fľaša ako odmerná nádoba skutočne obsahuje, ak je naplnená po hladinu zodpovedajúcu menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby. Kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby je možné vykonať aj nepriamo, a to metódou, ktorá dosahuje rovnakú účinnosť ako metóda uvedená v prvej vete.

5. Štatistická kontrola fliaš ako odmerných nádob sa vykonáva podľa prijatých metód kontroly kvality. Jej účinnosť je porovnateľná s účinnosťou kontroly vykonanej referenčnou metódou štatistickej kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby uvedenej v prílohe č. 2.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

REFERENČNÁ METÓDA ŠTATISTICKEJ KONTROLY SKUTOČNÉHO OBJEMU FĽAŠE AKO ODMERNEJ NÁDOBY PRI METROLOGICKOM DOZORE NAD FĽAŠOU AKO ODMERNOU NÁDOBOU

1. Metódy výberu

1.1. Dávka fliaš ako odmerných nádob, ktorá je kontrolovaná, obsahuje fľaše ako odmerné nádoby toho istého vzoru a toho istého výrobcu. Veľkosť dávky fliaš ako odmerných nádob zodpovedá hodinovej produkcii.

1.2. Ak výsledok kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby z dávky fliaš ako odmerných nádob zodpovedajúcej hodinovej produkcii nevyhovie požiadavke kontroly, je možné vykonať druhú kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby na základe

a) výberu z dávky fliaš ako odmerných nádob zodpovedajúcej dlhšiemu času produkcie alebo

b) výsledkov zaznamenaných na kontrolných kartách výrobcu, ak sa prevádzková kontrola výroby fliaš ako odmerných nádob vykonáva postupom oznámeným Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

1.3. Počet fliaš ako odmerných nádob vo výbere je 35 ks alebo 40 ks v závislosti od toho, ktorá z dvoch metód spracovania výsledkov uvedených v treťom bode sa použije.

2. Meranie skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby vo výbere

2.1. Fľaša ako odmerná nádoba sa odváži prázdna. Naplní sa vodou s teplotou 20 °C známej hustoty až po hladinu zodpovedajúcu použitej metóde kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby. Po naplnení sa fľaša ako odmerná nádoba odváži. Kontrola skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby sa vykoná vhodným druhom určeného meradla s vhodným rozsahom alebo vhodným druhom povinne kalibrovaného meradla s vhodným rozsahom, ak na meranie nie je určené meradlo.

3. Spracovanie výsledkov

3.1. Metóda smerodajnej odchýlky s počtom 35 ks fliaš ako odmerných nádob vo výbere

3.1.1. Vypočíta sa

3.1.1.1. výberový priemer 𝑥̅ skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob xi vo výbere podľa bodu 3.1.4,

3.1.1.2. odhad smerodajnej odchýlky s skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob xi v dávke podľa bodu 3.1.5.

3.1.2. Vypočíta sa

3.1.2.1. horná hranica Ts: súčet vyznačeného menovitého objemu fľaše ako odmernej nádoby a najväčšej dovolenej chyby fľaše ako odmernej nádoby zodpovedajúcej tomuto menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby,

3.1.2.2. dolná hranica Ti: rozdiel medzi vyznačeným menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby a najväčšou dovolenou chybou fľaše ako odmernej nádoby zodpovedajúcou tomuto menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby.

3.1.3. Dávka fliaš ako odmerných nádob sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto vyhlášky a spĺňa kritérium prijatia, ak hodnota a hodnota s súčasne vyhovujú týmto trom nerovnostiam:

,

,

,

kde: k = 1,57 a F = 0,266.

3.1.4. Výpočet výberového priemeru 𝑥̅ skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob a odhadu smerodajnej odchýlky s skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob z 35 ks fliaš ako odmerných nádob vo výbere, kde odhad smerodajnej odchýlky skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob je druhá odmocnina z odhadu rozptylu dávky fliaš ako odmerných nádob:

a) suma z 35 meraní skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob :

,

b) výberový priemer skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob z 35 meraní:

.

3.1.5. Odhad smerodajnej odchýlky s skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob sa vypočíta ako

a) suma druhej mocniny z 35 meraní:

,

b) druhá mocnina sumy z 35 meraní:

,

,

c) korigovaný súčet:

,

d) odhad rozptylu:

,

e) odhad smerodajnej odchýlky skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob:

.

3.2. Metóda priemerného rozpätia s počtom 40 ks fliaš ako odmerných nádob vo výbere

3.2.1. Vypočíta sa

3.2.1.1. výberový priemer 𝑥̅ skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob xi vo výbere podľa bodu 3.2.4.1,

3.2.1.2. priemerné rozpätie skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob xi vo výbere podľa bodu 3.2.4.2.

3.2.2. Vypočíta sa

3.2.2.1. horná hranica Ts: súčet vyznačeného menovitého objemu fľaše ako odmernej nádoby a najväčšej dovolenej chyby fľaše ako odmernej nádoby zodpovedajúcej tomuto menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby,

3.2.2.2. dolná hranica Ti: rozdiel medzi vyznačeným menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby a najväčšou dovolenou chybou fľaše ako odmernej nádoby zodpovedajúcou tomuto menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby.

3.2.3. Dávka fliaš ako odmerných nádob sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto vyhlášky a spĺňa kritérium prijatia, ak hodnota 𝑥̅ a hodnota súčasne vyhovujú týmto trom nerovnostiam:

,

,

,

kde k’ = 0,668 a F‘ = 0,628.

3.2.4. Výpočet výberového priemeru 𝑥̅ skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob a priemerného rozpätia skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob zo 40 ks fliaš ako odmerných nádob vo výbere.

3.2.4.1. Postup výpočtu hodnoty 𝑥̅: a) suma zo 40 meraní skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob xi:

,

b) výberový priemer skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob zo 40 meraní:

,

3.2.4.2. Postup výpočtu hodnoty

a) Rozpätie skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob sa vypočíta delením výberu v chronologickom poradí, čím vznikne 8 podvýberov, pričom v každom z nich je 5 ks fliaš ako odmerných nádob.

b) Vypočíta sa rozpätie skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob v každom podvýbere, t. j. rozdiel medzi skutočným objemom najväčšej a najmenšej z 5 ks fliaš ako odmerných nádob v podvýbere; získa sa tak 8 rozpätí skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob: R1; R2; …. ; R8.

c) Vypočíta sa suma rozpätí skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob z 8 podvýberov:

,

d) Vypočíta sa priemerné rozpätie skutočných objemov fliaš ako odmerných nádob:

,

Príloha č. 3 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

RADY HODNÔT MENOVITÝCH MNOŽSTIEV URČITÝCH VÝROBKOV V SPOTREBITEĽSKOM BALENÍ

1. Určité výrobky v spotrebiteľskom balení predávané podľa objemu

Tabuľka č. 1

Určitý výrobokInterval [ml]Povolené menovité množstvo [ml]
Tiché vínood 100do 1 500100, 187, 250, 375, 500, 750, 1 000, 1 500
Žlté vínood 100do 1 500620
Šumivé vínood 125do 1 500125, 200, 375, 750, 1 500
Likérové vínood 100do 1 500100, 200, 375, 500, 750, 1 000, 1 500
Aromatizované vínood 100do 1 500100, 200, 375, 500, 750, 1 000, 1 500
Liehovinyod 100do 2 000100, 200, 350, 500, 700, 1 000, 1 500, 1 750, 2 000

2. Vymedzenia určitých výrobkov v spotrebiteľskom balení

2.1. Tiché víno.1)

2.2. Žlté víno, víno s určením pôvodu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L´Étoile“ a „Château-Chalon“ vo fľašiach podľa osobitného predpisu.2)

2.3. Šumivé víno.3)

2.4. Likérové víno.4)

2.5. Aromatizované víno.5)

2.6. Liehoviny.6)

1) Nariadenie rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009) v platnom znení.

2) Príloha XVII bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24. 7. 2009) v platnom znení.

3) Príloha III, príloha XIb body 4 až 9 nariadenia (ES) č. 491/2009 v platnom znení.

4) Príloha III, príloha XIb bod 3 nariadenia (ES) č. 491/2009 v platnom znení.

5) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20. 3. 2014).

6) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 zo dňa 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

REFERENČNÁ METÓDA ŠTATISTICKEJ KONTROLY SKUTOČNÉHO OBSAHU

1. Požiadavky na kontrolu skutočného obsahu dávok spotrebiteľských balení

1.1. Kontrola skutočného obsahu je výberová a pozostáva z kontroly

a) skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere,

b) priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení vo výbere.

1.2. Pre obe kontroly skutočného obsahu podľa bodu 1.1. je možné použiť

a) nedeštruktívnu skúšku, ktorou je skúška bez otvorenia obalu,

b) deštruktívnu skúšku, ktorou je skúška, ktorá vyžaduje otvorenie obalu alebo porušenie obalu.

1.2.1. Deštruktívna skúška sa používa len vtedy, ak kontrolu skutočného obsahu nie je možné vykonať nedeštruktívnou skúškou. Deštruktívna skúška sa nepoužíva pri dávkach menších ako 100 ks spotrebiteľských balení, ak je možné vykonať kontrolu skutočného obsahu nedeštruktívnou skúškou.

1.3. Dávky spotrebiteľských balení

1.3.1. Dávka spotrebiteľských balení, ktorá je kontrolovaná, obsahuje všetky spotrebiteľské balenia rovnakého menovitého množstva, toho istého typu a z toho istého výrobného cyklu, ktoré sú zabalené na tom istom mieste. Veľkosť dávky spotrebiteľských balení je obmedzená množstvom spotrebiteľských balení uvedeným v bode 1.3.2.

1.3.2. Ak sa spotrebiteľské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, počet spotrebiteľských balení v každej dávke spotrebiteľských balení sa rovná najvyššej hodinovej produkcii linky bez ohľadu na veľkosť dávky spotrebiteľských balení. Inak môže dávka spotrebiteľských balení obsahovať najviac 10 000 ks spotrebiteľských balení.

1.3.3. Ak je v dávke spotrebiteľských balení menej ako 100 ks spotrebiteľských balení, pri nedeštruktívnej skúške sa vykoná kontrola skutočného obsahu všetkých kusov spotrebiteľských balení.

1.3.4. Pred vykonaním kontroly skutočného obsahu uvedenej v bodoch 2.1. a 2.2. je potrebné náhodne vybrať dostatočný počet spotrebiteľských balení z dávky spotrebiteľských balení tak, že je možné vykonať kontrolu skutočného obsahu, ktorá vyžaduje väčší rozsah výberu. Na ďalšiu kontrolu skutočného obsahu sa potrebný výber uskutoční náhodne z prvého výberu a spotrebiteľské balenia sa očíslujú. Očíslovanie spotrebiteľských balení sa vykoná pred začiatkom merania.

2. Postup štatistickej kontroly skutočného obsahu

2.1. Kontrola skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere

Najmenší prijateľný obsah spotrebiteľského balenia sa vypočíta odčítaním dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia pre príslušný obsah od menovitého množstva. Spotrebiteľské balenie v dávke spotrebiteľských balení, ktorého skutočný obsah je menší ako najmenší prijateľný obsah spotrebiteľského balenia, sa považuje za chybné.

2.1.1. Nedeštruktívna skúška

2.1.1.1. Nedeštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s dvoma výbermi podľa tabuľky č. 1. Počet kontrolovaných spotrebiteľských balení v prvom kroku podľa tabuľky č. 1 sa rovná rozsahu prvého výberu podľa preberacieho plánu.

2.1.1.2. Ak počet chybných kusov spotrebiteľských balení zistených v prvom výbere

a) je menší alebo sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu pri kontrole skutočného obsahu,

b) je väčší alebo sa rovná prvému kritériu zamietnutia, dávka spotrebiteľských balení sa zamietne,

c) sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.

2.1.1.3. Chybné kusy spotrebiteľských balení z prvého výberu a druhého výberu sa spočítajú. Ak súčet chybných kusov spotrebiteľských balení je

a) menší alebo sa rovná druhému kritériu prijatia, dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu pri kontrole skutočného obsahu,

b) väčší alebo sa rovná druhému kritériu zamietnutia, dávka spotrebiteľských balení sa zamietne.

Tabuľka č. 1

Počet kusov v dávkeVýberyPočet chybných kusov
Poradie, krokPočet kusovSúhrnný počet kusovKritérium prijatiaKritérium zamietnutia
100 – 500prvý303013
druhý306045
501 – 3 200prvý505025
druhý5010067
3 201 a viacprvý808037
druhý8016089

2.1.2. Deštruktívna skúška

2.1.2.1. Deštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom podľa tabuľky č. 2 a používa sa len pri dávke 100 ks spotrebiteľských balení a viac. Počet kontrolovaných spotrebiteľských balení je 20 ks.

2.1.2.2. Ak počet chybných kusov spotrebiteľských balení zistených vo výbere je

a) menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu pri kontrole skutočného obsahu,

b) väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka spotrebiteľských balení sa zamietne.

Tabuľka č. 2

Počet kusov v dávkePočet kusov vo výberePočet chybných kusov
Kritérium prijatiaKritérium zamietnutia
akýkoľvek počet ≥ 1002012

2.2. Kontrola priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení vo výbere

2.2.1. Dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu pri kontrole priemerného skutočného obsahu, ak výberový priemer

skutočných obsahov xi celkového počtu n spotrebiteľských balení vo výbere je väčší ako hodnota

kde: Qn je menovité množstvo,

n je počet spotrebiteľských balení vo výbere určenom na túto kontrolu skutočného obsahu,

s je odhad smerodajnej odchýlky skutočných obsahov v dávke spotrebiteľských balení,

t(1 - α) Studentov t je faktor závislý od počtu stupňov voľnosti ν = n - 1 a pravdepodobnosti (1 - α) = 0,995.

2.2.2. Ak xi je nameraná hodnota skutočného obsahu i-teho kusu spotrebiteľského balenia výberu rozsahu n, potom výberový priemer skutočného obsahu nameraných hodnôt sa vypočíta podľa rovnice

2.2.3. Odhad smerodajnej odchýlky s skutočného obsahu sa vypočíta ako

a) suma druhej mocniny nameraných hodnôt

,

b) druhá mocnina sumy nameraných hodnôt

,

,

c) korigovaný súčet

,

d) odhad rozptylu

,

e) odhad smerodajnej odchýlky skutočného obsahu

.

2.2.4. Kritérium prijatia alebo zamietnutia dávok spotrebiteľských balení skúšaných pri kontrole priemerného skutočného obsahu

2.2.4.1. Kritérium nedeštruktívneho skúšania

Tabuľka č. 3

Počet kusov v dávkePočet kusov vo výbereKritérium
prijatiazamietnutia
od 100 do 500 vrátane30
> 50050

2.2.4.2. Kritérium deštruktívneho skúšania

Tabuľka č. 4

Počet kusov v dávkePočet kusov vo výbereKritérium
prijatiazamietnutia
akýkoľvek počet ≥ 10020

3. Kritérium porovnania účinnosti použitej kontroly skutočného obsahu vo vzťahu k referenčnej metóde štatistickej kontroly skutočného obsahu

3.1. Kritérium kontroly skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere

3.1.1. Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky spotrebiteľských balení sa rovná 0,10) sa odlišuje o menej ako 15 % od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe.

3.2. Kritérium kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení vo výbere

3.2.1. Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky spotrebiteľských balení sa rovná 0,10) sa odlišuje o menej ako 0,05 od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe, pričom na vodorovnej osi operatívnej charakteristiky je hodnota , kde m je skutočná stredná hodnota obsahu spotrebiteľského balenia v dávke.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

DOVOLENÁ ZÁPORNÁ CHYBA SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA

1. Dovolená záporná chyba označeného spotrebiteľského balenia

Tabuľka č. 1

Menovité množstvo Qn [g] alebo [ml]Dovolená záporná chyba
[%] z Qn[g] alebo [ml]
od 5do 509
od 50do 1004,5
od 100do 2004,5
od 200do 3009
od 300do 5003
od 500do 1 00015
od 1 000do 10 0001,5

2. Dovolená záporná chyba neoznačeného spotrebiteľského balenia

Tabuľka č. 2

Menovité množstvo Qn [g] alebo [ml]Dovolená záporná chyba
[%] z Qn[g] alebo [ml]
od 0do 509
od 50do 1004,5
od 100do 2004,5
od 200do 3009
od 300do 5003
od 500do 1 00015
od 1 000do 10 0001,5
od 10 000do 15 000150
od 15 000do 50 0001

3. Pri použití tabuľky č. 1 alebo 2 hodnota dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia vyjadrenej v percentách prepočítaná na jednotku hmotnosti alebo jednotku objemu sa zaokrúhľuje na najbližšiu desatinu gramu alebo desatinu mililitra pre Qn ≤ 1 000 g alebo Qn ≤ 1 000 ml a na najbližší gram alebo mililiter pre Qn > 1 000 g alebo Qn > 1 000 ml.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

TVAR A POMERY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZNAČKY „e“

Príloha č. 7 k vyhláške č. 188/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 02; Ú. v. ES L 42, 15. 2. 1975).

2. Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21. 2.1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4. 11. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené