Zákon č. 171/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.06.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2020 (za 6 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 5 písm. h) v štvrtom bode, piateho bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

171

ZÁKON

z 15. mája 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a zákona č. 58/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 písm. a) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

2. V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. e) až g)“.

3. Nadpis nad § 5 sa vypúšťa.

4. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Ministerstvo

Ministerstvo

a) rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,

b) vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,

c) vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,

d) usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia,

e) zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,

f) zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom,10)

g) zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,11)


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 5 písm. h) v štvrtom bode, piateho bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené