Vyhláška č. 135/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

(v znení č. 424/2019 Z. z.)

Platnosť od 15.05.2018
Účinnosť od 01.01.2020

135

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 27. apríla 2018,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa § 136 ods. 3 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Systém cestnej technickej kontroly

§ 1

Systém hodnotenia rizikovosti dopravného podniku
[k § 57 ods. 6 zákona]

(1) Informácie o počte a závažnosti chýb podľa príloh č. 1 a č. 2 zistených na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré prevádzkuje dopravný podnik,1) sa vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti dopravného podniku.2)

(2) Na určenie rizikového profilu dopravného podniku sa použijú kritériá ustanovené v prílohe
č. 3.

(3) Do systému hodnotenia rizikovosti dopravného podniku sa vkladajú aj informácie získané z iných štátov.

(4) V záujme zlepšenia rizikového profilu dopravného podniku sa zohľadňujú aj informácie o dodržiavaní požiadaviek na technický stav vozidla získané z dobrovoľne vykonaných technických kontrol mimo ustanovených lehôt technických kontrol pravidelných, ktoré sa vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti dopravného podniku.

§ 2

Výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu
[k § 59 ods. 2 zákona]

(1) Na počiatočnú cestnú technickú kontrolu príslušník Policajného zboru alebo technik cestnej technickej kontroly vyberá najmä vozidlá s vysokým rizikovým profilom dopravného podniku.

(2) Príslušník Policajného zboru alebo technik cestnej technickej kontroly môže na vykonanie cestnej technickej kontroly vybrať vozidlá aj náhodne alebo také, ak je podozrenie, že

a) vozidlo je technicky nespôsobilé,

b) vozidlo môže ohroziť bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie, alebo

c) náklad na vozidle nespĺňa požiadavky na upevnenie nákladu.

§ 3

Obsah a metódy počiatočnej cestnej technickej kontroly
[k § 59 ods. 3 zákona]

Pri počiatočnej cestnej technickej kontrole sa

a) kontrolujú doklady vozidla potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke,

b) kontroluje posledné osvedčenie o technickej kontrole vozidla,

c) kontroluje posledná správa o cestnej technickej kontrole, ak je k dispozícii,

d) vykoná vizuálne hodnotenie technického stavu vozidla,

e) môže vykonať vizuálne hodnotenie upevnenia nákladu vozidla podľa § 9,

f) môže vykonať kontrola technického stavu vozidla akoukoľvek metódou, ktorá sa považuje za vhodnú, s cieľom opodstatniť rozhodnutie podrobiť vozidlo podrobnejšej cestnej technickej kontrole alebo s cieľom žiadať o bezodkladné odstránenie chýb podľa § 63 ods. 1 zákona,

g) preverí odstránenie chýb uvedených v správe z predchádzajúcej cestnej technickej kontroly.

§ 4

Obsah a metódy podrobnejšej cestnej technickej kontroly
[k § 60 ods. 2 zákona]

(1) Podrobnejšia cestná technická kontrola zahŕňa položky ustanovené v prílohe č. 1, pričom sa do úvahy berie najmä bezpečnosť bŕzd, pneumatík, kolies, podvozku a zaťaženie životného prostredia, ako aj odporúčané metódy, ktoré sa uplatňujú pri testovaní týchto položiek.

(2) Ak je v osvedčení o technickej kontrole vozidla alebo v správe o cestnej technickej kontrole uvedené, že sa počas predchádzajúcich troch mesiacov vykonala kontrola jednej z položiek ustanovených v prílohe č. 1, táto položka sa skontroluje, len ak je takáto kontrola odôvodnená na základe existencie zjavnej chyby.

§ 5

Kontrolné zariadenia
[k § 60 ods. 6 zákona]

(1) Podrobnejšia cestná technická kontrola sa vykoná

a) prostredníctvom mobilnej kontrolnej jednotky,

b) prostredníctvom určených zariadení cestnej technickej kontroly,

c) v stanici technickej kontroly alebo na pracovisku emisnej kontroly.

(2) Mobilná kontrolná jednotka je prenosný systém kontrolného vybavenia potrebného na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly, v rámci ktorého pracujú technici cestnej technickej kontroly spôsobilí na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly.

(3) Určené zariadenie cestnej technickej kontroly je zariadenie určené na vykonávanie počiatočnej cestnej technickej kontroly a na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly, ktoré môže byť vybavené trvalo nainštalovaným kontrolným vybavením.

(4) Mobilné kontrolné jednotky a určené zariadenia cestnej technickej kontroly sú vybavené vhodným zariadením na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly, ku ktorému patria zariadenia potrebné na vyhodnotenie stavu a účinnosti bŕzd, riadenia a zavesenia vozidla a zaťaženia životného prostredia podľa potreby. Ak mobilné kontrolné jednotky alebo cestné kontrolné zariadenia nedisponujú zariadením potrebným na kontrolu položky zistenej pri počiatočnej cestnej technickej kontrole, kontrola sa vykoná v stanici technickej kontroly alebo na pracovisku emisnej kontroly alebo v určenom zariadení cestnej technickej kontroly, v ktorom sa môže vykonať podrobnejšia kontrola tejto položky.

§ 6

Zoznam chýb a úroveň ich závažnosti
[k § 63 ods. 3 zákona]

(1) Zoznam chýb a hodnotenie chýb, na ktoré sa zameriava cestná technická kontrola je ustanovený v prílohe č. 1.

(2) Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb, sa zaradí do skupiny, ktorá zodpovedá závažnejšej chybe.

(3) Vozidlo, na ktorom sa zistí viacero chýb v rámci rovnakých oblastí kontroly podľa vymedzenia rozsahu cestnej technickej kontroly ustanoveného v prílohe č. 1 časti I, možno zaradiť do najbližšej skupiny najzávažnejších chýb, ak kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do vyššieho ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.

§ 7

Správa o cestnej technickej kontrole
[k § 66 ods. 1 zákona]

(1) Správa o cestnej technickej kontrole pozostáva z dvoch strán formátu A4.

(2) Vzor správy o cestnej technickej kontrole je v uvedený prílohe č. 4.

§ 8

Oznamovanie informácií o skontrolovaných vozidlách
[k § 66 ods. 4 zákona]

(1) Európskej komisii sa každé dva roky oznamujú elektronickými prostriedkami údaje o vykonaných cestných technických kontrolách vozidiel kontrolovaných na území Slovenskej republiky za predchádzajúce dva kalendárne roky; tieto údaje sa oznamujú do 31. marca.

(2) Údaje podľa odseku 1 obsahujú

a) počet kontrolovaných vozidiel,

b) kategóriu kontrolovaných vozidiel,

c) štát, v ktorom je každé kontrolované vozidlo evidované,

d) skontrolované oblasti a nevyhovujúce položky podľa desiateho bodu správy o cestnej technickej kontrole, ak ide o podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu.

(3) Do doby prijatia právne záväzného aktu Európskej únie týkajúceho sa formátu, v ktorom sa majú údaje podľa odseku 1 oznamovať elektronickými prostriedkami, sa používa štandardný vykazovací formulár podľa prílohy č. 5.

Systém kontroly upevnenia nákladu

§ 9

Upevnenie nákladu a kontrola upevnenia nákladu
[k § 67 ods. 1 zákona]

(1) Počas cestnej technickej kontroly môže byť vozidlo podrobené kontrole upevnenia nákladu podľa prílohy č. 2. Kontrola sa vykonáva s cieľom overiť, že v priebehu všetkých druhov prevádzky vozidla vrátane núdzových situácií alebo rozbiehania v kopci náklad

a) môže len minimálne zmeniť svoju vzájomnú polohu alebo polohu vo vzťahu k stenám alebo podlahovým plochám vozidla a

b) nemôže opustiť ložný priestor alebo sa pohybovať mimo ložného priestoru.

(2) Upevnenie nákladu a kontroly upevnenia nákladu sa vykonávajú podľa zásad ustanovených v prílohe č. 2 časti I; požiadavky na prepravu nebezpečných vecí3) tým nie sú dotknuté.

§ 10

Vyhlásenie o hmotnosti
[k § 69 ods. 7 zákona]

Vyhlásenie o hmotnosti obsahuje

a) identifikačné údaje nakladajúcej organizácie alebo inej osoby používajúcej určené meradlá4) na zisťovanie hmotností,

b) druh váh a triedy presnosti,

c) dátum nasledujúceho overenia váh,

d) čísla protokolov o overení váh,

e) hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy pred nakládkou,

f) hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy po nakládke,

g) hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy na jednotlivé nápravy, ak je vozidlo vážené na nápravovej alebo kolesovej váhe,

h) hmotnosť naloženého nákladu,

i) dátum nakládky vozidla,

j) identifikačné a kontaktné údaje osoby zodpovednej za vystavenie vyhlásenia,

k) podpis osoby zodpovednej za vystavenie vyhlásenia.

§ 11

Určenie najväčšej hmotnosti nákladu
[k § 69 ods. 9 zákona]

Najväčšia hmotnosť nákladu, ktorú je možné naložiť na vozidlo, sa určí ako najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy mínus prevádzková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy určená z osvedčení o evidencii vozidla zvýšená o 3 %, ak hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy nebola zistená vážením pred nakládkou.

Celoštátny informačný systém cestných technických kontrol

§ 12

Údaje v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol
[k § 74 ods. 8 zákona]

(1) Údaje o vykonaných cestných technických kontrolách v Slovenskej republike, údaje o oznámených cestných technických kontrolách vykonaných v inom štáte a systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov sa vedú v automatizovanom informačnom systéme cestných technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“).

(2) Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý funguje na princípe klient-server v sieti internet.

(3) Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je ustanovený v prílohe č. 6.

§ 13

Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]

Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje

a) identifikačné údaje technickej služby technickej kontroly podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov celoštátneho informačného systému,

c) identifikačné údaje o dodávateľovi celoštátneho informačného systému,

d) prístup do celoštátneho informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.

Technik cestnej technickej kontroly

§ 14

Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly
[k § 100 ods. 3 písm. c) zákona]

Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,

c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,

d) zápisnicu zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky,

e) doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel,

f) kópiu vodičského preukazu,

g) potvrdenie o absolvovaní základného školenia pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly,

h) potvrdenie o absolvovaní základného školenia pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,

i) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov,

j) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov.

§ 15

Prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz
[k § 102 ods. 3 písm. c) zákona]

(1) Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o prihlásenie na základné školenie alebo doškoľovací kurz,

c) druh školenia alebo kurzu,

d) kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude cestná technická kontrola vykonávať.

(2) Pri základnom školení záväzná prihláška obsahuje aj kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky.

§ 16

Spôsob a rozsah základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu
[k § 102 ods. 8 zákona]

(1) Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly je zamerané na tieto základné témy:

a) technológia vozidla v rozsahu

1. brzdové systémy,

2. systémy riadenia,

3. zorné pole,

4. montáž osvetlenia, svetelné zariadenia a elektronické komponenty,

5. nápravy, kolesá a pneumatiky,

6. podvozok a karoséria,

7. zaťaženie životného prostredia a emisie,

8. ďalšie požiadavky na zvláštne vozidlá,

b) skúšobné metódy,

c) hodnotenie chýb,

d) administratívne ustanovenia týkajúce sa cestnej technickej kontroly,

e) aplikačné programové vybavenie potrebné na kontrolu a administratívne postupy,

f) právne predpisy upravujúce cestnú technickú kontrolu v rozsahu technickej kontroly,

g) právne predpisy upravujúce kontrolu rozmerov a hmotností,

h) právne predpisy upravujúce kontrolu upevňovania nákladu,

i) právne predpisy upravujúce cestnú kontrolu,5)

j) právne predpisy upravujúce kontrolu prepravy nebezpečných vecí,

k) právne predpisy upravujúce kontrolu licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie,

l) metodiky a metódy používané pri cestnej technickej kontrole,

m) vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

n) technologické vybavenie kontrolných zariadení cestnej technickej kontroly, funkciu zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole v rozsahu technickej kontroly,

o) praktické ukážky z vykonávania cestnej technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia cestnej technickej kontroly do príslušných dokladov,

p) celoštátny informačný systém,

q) metrologickú kontrolu a kalibráciu zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole.

(2) Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly na získanie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly je v rozsahu 70 vyučovacích hodín teoretickej výučby a desiatich vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na základné témy podľa odseku 1.

(3) Doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly je v rozsahu 18 vyučovacích hodín teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na základné témy podľa odseku 1.

(4) Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly je zamerané na tieto základné témy:

a) právne predpisy upravujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,

b) metodiky a metódy používané pri cestnej technickej kontrole v rozsahu emisnej kontroly,

c) konštrukciu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek motorového vozidla so zameraním na tvorbu emisií a možností ich znižovania,

d) systém palubnej diagnostiky vozidla OBD,

e) vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

f) technologické vybavenie kontrolných zariadení cestnej technickej kontroly, funkciu zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole v rozsahu emisnej kontroly,

g) vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly, hodnotenie chýb, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia cestnej technickej kontroly do príslušných dokladov,

h) praktické vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,

i) organizáciu metrologického zabezpečenia zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole v rozsahu emisnej kontroly,

j) základy zdravotníckej prípravy.

(5) Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly je v rozsahu 40 vyučovacích hodín teoretickej výučby a štyroch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na základné témy podľa odseku 4.

(6) Doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly je v rozsahu 15 vyučovacích hodín teoretickej výučby a jednej vyučovacej hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 4.

§ 17

Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní základného školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 102 ods. 8 zákona]

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou technickej kontroly podľa § 16 ods. 1 až 3 alebo technickou službou emisnej kontroly podľa § 16 ods. 4 a 5 má písomnú formu a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

c) druh základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

d) dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky príslušnej technickej služby.

§ 18

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 103 ods. 3 písm. c) zákona]

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje

a) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,

b) identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) druh skúšky,

d) kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,

e) kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude cestná technická kontrola vykonávať.

§ 19

Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 103 ods. 8 zákona]

(1) Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2) Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z

a) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie cestnej technickej kontroly,

b) metodík a metód používaných pri cestnej technickej kontrole,

c) vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

d) technologického vybavenia používaného pri cestnej technickej kontrole, funkcie zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole,

e) vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia cestnej technickej kontroly do príslušných dokladov,

f) celoštátneho informačného systému,

g) metrologickej kontroly a kalibrácie zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole,

h) právnych predpisov upravujúcich kontrolu rozmerov a hmotností vozidiel,

i) právnych predpisov upravujúcich kontrolu upevňovania nákladu,

j) právnych predpisov upravujúcich cestnú kontrolu,5)

k) právnych predpisov upravujúcich kontrolu prepravy nebezpečných vecí,

l) právnych predpisov upravujúcich kontrolu licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie.

(3) Písomné testy pozostávajú zo súboru testov, ktorý tvoria

a) testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,

b) testy typu O obsahujúce 40 otázok zameraných na cestnú technickú kontrolu,

c) kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia ustanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl,

d) testy typu C obsahujúce 30 otázok zameraných na právne predpisy upravujúce kontrolu rozmerov a hmotností vozidiel, kontrolu upevňovania nákladu, kontrolu podľa osobitného predpisu,5) kontrolu prepravy nebezpečných vecí a kontrolu licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie.

(4) Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávaná testom typu U alebo C trvá 30 minút, testom typu O trvá 40 minút a kontrolným príkladom typu O trvá 30 minút.

(5) Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri cestnej technickej kontrole zameraných na správnosť vykonávania cestnej technickej kontroly, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia cestnej technickej kontroly a pozostáva z vykonania cestnej technickej kontroly v

a) celom rozsahu kontrolných úkonov alebo

b) čiastkovom rozsahu kontrolných úkonov.

(6) Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom

a) „vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 90 % správnych odpovedí.

(7) Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(8) Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobná komisia hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 boli hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; inak sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.

(9) Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak bola skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.

(10) Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.

(11) Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.

§ 20

Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 103 ods. 8 zákona]

(1) O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko skúšanej osoby,

c) dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,

d) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,

e) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,

f) rozsah skúšky z odbornej spôsobilosti,

g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

h) miesto a dátum spracovania zápisnice,

i) odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,

j) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 19 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela príslušná technická služba skúšanej osobe.

(3) Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie príslušná technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo skúšanej osoby,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,

c) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,

e) podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,

f) podpisy členov skúšobnej komisie.

§ 21

Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 103 ods. 8 zákona]

Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria:

a) predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,

b) najmenej traja členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť

1. zamestnanci ministerstva dopravy,

2. zamestnanec Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

3. zamestnanci technickej služby alebo

4. nezávislí odborníci z praxe.

Záverečné ustanovenia

§ 22

Prechodné ustanovenie

Prvú správu podľa § 8 ministerstvo dopravy oznamuje za dvojročné obdobie, ktoré začína plynúť od 1. januára 2019.

§ 23

Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 24

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.


Arpád Érsek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

ROZSAH CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY

I. Oblasti cestnej technickej kontroly

Cestná technická kontrola sa zameriava na tieto oblasti:

0.Identifikácia vozidla
1.Brzdové zariadenie
2.Riadenie
3.Výhľad
4.Osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému
5.Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie
6.Podvozok a jeho príslušenstvo
7.Iné vybavenie
8.Zaťaženie životného prostredia
9.Doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb

II. Požiadavky na cestnú technickú kontrolu

(1) Položky, ktoré možno skontrolovať len s použitím kontrolného zariadenia, sú označené písmenom E v zátvorkách – (E).

(2) Položky, ktoré možno v určitom rozsahu skontrolovať bez použitia kontrolného zariadenia, sú označené písmenom E so symbolom „+“ v zátvorkách – (+ E).

(3) Ak je určená vizuálna metóda kontroly, technik cestnej technickej kontroly, ak je to potrebné, dotknuté položky skontroluje nielen zrakom, ale nimi aj manipuluje, vyhodnocuje ich hlučnosť alebo používa iné vhodné prostriedky na kontrolu bez použitia kontrolného zariadenia.

(4) Cestná technická kontrola môže zahŕňať položky uvedené v tabuľke, v ktorej sa uvádzajú odporúčané metódy kontroly, ktoré sa používajú. Technik cestnej technickej kontroly podľa potreby použije dodatočné kontrolné zariadenia ako zdvihák alebo montážnu jamu.

(5) Kontroly sa vykonávajú prostredníctvom techník a kontrolných zariadení, ktoré sú v súčasnosti dostupné, bez použitia nástrojov na demontáž alebo odstránenie akejkoľvek časti vozidla. Kontrola zahŕňa overovanie skutočnosti, či príslušné časti a komponenty vozidla spĺňajú požiadavky na bezpečnostné a environmentálne požiadavky platné v čase schválenia, prípadne v čase montáže dodatočného vybavenia.

(6) Ak konštrukcia vozidla neumožňuje použiť metódy kontroly ustanovené v tejto prílohe, kontrola sa vykoná v súlade s odporúčanými metódami kontroly, ktoré sú schválené.

(7) „Opis chyby“ sa neuplatňuje v prípadoch týkajúcich sa požiadaviek, ktoré neboli predpísané príslušnými právnymi predpismi o schválení vozidla v čase prvého prihlásenia do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, alebo požiadaviek na dodatočnú montáž.

III. Obsah a metódy kontroly, hodnotenie chýb vozidiel

(1) Počas kontroly sa kontrolujú aspoň tie položky, ktoré sa považujú za nutné a relevantné, pričom sa kontrola zameriava najmä bezpečnosť bŕzd, pneumatík, kolies, podvozku a zaťaženie životného prostredia a odporúčané metódy uvedené v nasledujúcej tabuľke.

(2) V súvislosti s každým vozidlovým systémom a komponentmi, ktoré sa kontrolujú, sa hodnotenie chýb vykonáva jednotlivo podľa kritérií uvedených v nasledujúcej tabuľke.

(3) Chyby, ktoré sa neuvádzajú v tejto prílohe, sa hodnotia podľa rizík, ktoré spôsobujú pre bezpečnosť cestnej premávky.

PoložkaMetódaOpis chybyHodnotenie chyby
ĽahkáVážnaNebezpečná
0. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
0.1. Tabuľky s evidenčným číslom, ak sa v požiadavkách vyžadujú 1Vizuálna kontrolaa)Chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom alebo je nedostatočne či nespoľahlivo upevnená a mohla by odpadnúť.X
b)Chýbajúci alebo nečitateľný nápis.X
c)Nie je v súlade s dokladmi ani záznamami vozidla.X
0.2. Identifikácia vozidla/podvozok/výrobné čísloVizuálna kontrolaa)Chýba alebo ju nemožno nájsť.X
b)Neúplná, nečitateľná, očividne sfalšovaná alebo nezodpovedajúca dokladom od vozidla.X
c)Nečitateľné dokumenty od vozidla alebo úradné nezrovnalosti.X
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1. Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej pákyVizuálna kontrola komponentov počas činnosti brzdového systému.
Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa kontrolujú s vypnutým motorom.
a)Nadmerná tesnosť čapu.X
b)Nadmerné opotrebenie alebo vôľa.X
1.1.2. Stav pedála/ručnej páky a dráha zariadenia ovládajúceho brzduVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.
Poznámka: Vozidlá s brzdovým systémom s posilňovačom sa prekontrolujú s vypnutým motorom.
a)Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy.X
Brzda sa nedá úplne použiť alebo je zablokovaná.X
b)Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
c)Protisklzová úprava brzdového pedála chýba, je uvoľnená alebo opotrebovaná do hladka.X
1.1.3. Podtlakové čerpadlo alebo
kompresor a zásobníky
Vizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového bezpečnostného ventilu a poistného tlakového ventilu.a)Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to; aby sa brzdy mohli použiť minimálne štyrikrát po spustení výstražného zariadenia alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo,X
aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo.X
b)Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu v súlade s požiadavkami 1 je príliš dlhý.X
c)Viacokruhový bezpečnostný ventil a poistný tlakový ventil nefunguje.X
d)Unikanie vzduchu spôsobujúce značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu.X
e)Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému.X
Nedostatočný výkon núdzového brzdenia.X
1.1.4. Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometerKontrola funkčnosti.Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer.X
Nie je možné zistiť nízky tlak.X
1.1.5. Ručne ovládaný ovládací ventil brzdyVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a)Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač.X
b)Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu.X
c)Voľné spoje alebo netesnosť v systéme.X
d)Nedostatočná funkcia.X
1.1.6. Ovládač parkovacej brzdy,
pákový ovládač, západka
parkovacej brzdy, elektronická
parkovacia brzda
Vizuálna kontrola komponentov počas činnosti brzdového systému.a)Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží.X
b)Opotrebovanie čapu páky alebo mechanizmu západky.X
Nadmerné opotrebovanie.X
c)Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie.X
d)Ovládač chýba, je poškodený alebo nefunkčný.X
e)Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu.X
1.1.7. Brzdové ventily (nožný brzdič, vyfukovací ventil, regulátor tlaku)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a)Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
b)Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora.X
c)Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu.X
d)Vytekanie alebo presakovanie brzdovej kvapaliny.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
1.1.8. Spojkové hlavice pre brzdy
prípojného vozidla (elektrické a
pneumatické)
Odpojiť a znovu zapojiť spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.a)Chybný uzatvárací kohútik alebo automaticky uzatvárací ventil.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
b)Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
c)Nadmerná netesnosť.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
d)Nesprávne fungovanie.X
Narušená funkcia brzdy.X
1.1.9. Zásobník energie/zásobník
stlačeného vzduchu
Vizuálna kontrolaa)Zásobník mierne poškodený alebo mierne skorodovaný.X
Zásobník veľmi poškodený, skorodovaný alebo netesný.X
b)Nefunkčné odvodňovacie zariadenie.X
c)Zásobník je nedostatočne upevnený/nesprávne namontovaný.X
1.1.10. Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické
systémy)
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.a)Brzdový posilňovač je chybný alebo neúčinný.X
Ak nefunguje.X
b)Hlavný valec je chybný, ale brzda funguje.X
Hlavný valec je chybný alebo netesný.X
c)Hlavný valec je nedostatočne upevnený, ale brzda funguje.X
Hlavný valec je nedostatočne upevnený.X
d)Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny pod značkou MIN.X
Množstvo brzdovej kvapaliny výrazne pod značkou MIN.X
Brzdová kvapalina nie je viditeľná.X
e)Chýbajúci uzáver nádržky hlavného brzdového valca.X
f)Výstražná signalizácia hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená.X
g)Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia hladiny brzdovej kvapaliny.X
1.1.11. Tuhé brzdové potrubiaVizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.a)Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.X
b)Netesnosť potrubia alebo spojov (systémy pneumatických bŕzd).X
Netesnosť potrubia alebo spojov (systémy hydraulických bŕzd).X
c)Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie.X
Narušená funkcia bŕzd z dôvodu nepriechodnosti alebo bezprostredné riziko netesnosti.X
d)Nesprávne umiestnené potrubie.X
Riziko poškodenia.X
1.1.12. Pružné brzdové hadiceVizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.a)Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.X
b)Hadica je poškodená, odretá, prekrútená alebo príliš krátka.X
Hadica je poškodená alebo odretá.X
c)Netesná hadica alebo spoje (systémy pneumatických bŕzd).X
Netesná hadica alebo spoje (systémy hydraulických bŕzd).X
d)Vydutie hadice pod tlakom.X
Poškodená kordová vrstva (výstuž).X
e)Pórovitosť hadice.X
1.1.13. Brzdové obloženia a doštičkyVizuálna kontrolaa)Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek (dosiahnutá značka MIN)X
Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek (značka MIN nie je viditeľná).X
b)Znečistenie obloženia alebo doštičiek (olej, mastivo a podobne).X
Narušená brzdná funkcia.X
c)Obloženia alebo doštičky chýbajú alebo sú nesprávne namontované.X
1.1.14. Brzdové bubny, brzdové kotúčeVizuálna kontrolaa)Opotrebovaný bubon alebo kotúč.X
Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, nadmerne poškodený vytvorením rýh, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený.X
b)Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mastivo a podobne).X
Výrazne narušená brzdná funkcia.X
c)Bubon alebo kotúč chýba.X
d)Nedostatočne pripevnený brzdový štít.X
1.1.15. Brzdové lanká, ťahadlá, páky, tyčeVizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.a)Lanko je poškodené alebo zauzlené.X
Narušená brzdná funkcia.X
b)Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný.X
Narušená brzdná funkcia.X
c)Nedostatočne pripevnené lanko, ťahadlo alebo spoj.X
d)Chybné vedenie lanka.X
e)Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému.X
f)Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.X
1.1.16. Brzdový aktuátor (vrátane
pružinových brzdových valcov
alebo hydraulických brzdových
valčekov)
Vizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.a)Aktuátor je prasknutý alebo poškodený.X
Narušená brzdná funkcia.X
b)Aktuátor je netesný.X
Narušená brzdná funkcia.X
c)Aktuátor je nedostatočne pripevnený alebo neodborne namontovaný.X
Narušená brzdná funkcia.X
d)Aktuátor je nadmerne skorodovaný.X
Pravdepodobnosť prasknutia.X
e)Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu.X
Narušené pôsobenie bŕzd (nedostatočný rezervný pohyb).X
f)Ochrana proti prachu je poškodená.X
Chýba ochrana proti prachu alebo je nadmerne poškodená.X
1.1.17. Regulátor brzdnej silyVizuálna kontrola komponentov, pokiaľ možno počas činnosti brzdového systému.a)Chybné ovládanie tyče.X
b)Nesprávne nastavené tyče.X
c)Regulátor je zadretý alebo nefunkčný (ABS funkčný).X
Regulátor je zadretý alebo nefunkčný.X
d)Regulátor chýba, ak sa vyžaduje.X
e)Chýba štítok s údajmi.X
f)Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade požiadavkami 1.X
1.1.18. Samonastavovací mechanizmus vymedzenia vôle brzdových pák
a ukazovatele opotrebenia bŕzd
Vizuálna kontrolaa)Samonastavovací mechanizmus je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebovaný alebo zle nastavený.X
b)Samonastavovací mechanizmus je chybný.X
c)Napínač je nesprávne nastavený alebo vymenený.X
1.1.19. Odľahčovací brzdový systém, ak
je namontovaný alebo sa
požaduje
Vizuálna kontrolaa)Nespoľahlivé spoje alebo montáž.X
Jeho funkčnosť je narušená.X
b)Systém je očividne chybný alebo chýba.X
1.1.20. Samočinná brzda prípojného
vozidla
Odpojiť prípojku brzdového zariadenia medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú automaticky do činnosti po odpojení prípojky.X
1.1.21. Kompletný brzdový systémVizuálna kontrolaa)Iné systémové zariadenia (napríklad protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované tak, že to má nepriaznivý vplyv na brzdový systém.X
Narušená brzdná funkcia.X
b)Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi.X
Narušená funkčnosť systému.X
c)Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.X
d)Nebezpečná modifikácia akéhokoľvek komponentu 3.X
Narušená brzdná funkcia.X
1.1.22. Kontrolné prípojky, ak sú
namontované alebo sa požadujú
Vizuálna kontrolaChýbajú.X
1.1.23. Nájazdová brzdaVizuálna kontrola a skúška činnostiNedostatočná účinnosť.X
1.2. Pôsobenie a účinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. Pôsobenie
(E)
Počas skúšky na skúšobni bŕzd postupne pôsobiť brzdou na kolesá až po dosiahnutie maximálnej brzdnej silya)Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.X
Žiadna brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.X
b)Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru.X
Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy v prípade riadených náprav.X
c)Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).X
d)Abnormálne časové oneskorenie činnosti brzdy na ktoromkoľvek z kolies.X
e)Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každej úplnej otáčky kolesa.X
1.2.2. Účinok
(E)
Skúška na skúšobni bŕzd pri uvedenej hmotnosti alebo, ak sa z technických dôvodov nedá použiť, skúška na ceste s použitím záznamového decelerometra (1).Nedosiahnu sa aspoň tieto minimálne hodnoty (2):
Kategórie M1, M2 a M3: 50 % (3)X
Kategória N1: 45 %
Kategórie N2 a N3: 43 % (4)
Kategórie O3 a O4: 40 % (5)
Menej ako 50 % uvedených hodnôt.X
1.3. Výkon a účinnosť núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém
1.3.1. Pôsobenie
(E)
Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatniť metódu uvedenú v bode 1.2.1.a)Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.X
Žiadna brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách.X
b)Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru.X
Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy v prípade riadených náprav.X
c)Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).X
1.3.2. Účinok
(E)
Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatniť metódu uvedenú v bode 1.2.2.Brzdný účinok je menší ako 50 % (6) požadovaného účinku prevádzkovej brzdy zodpovedajúceho najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti, ktorý je definovaný v bode 1.2.2.X
V pomere k hmotnosti vozidla počas skúšky uvedené hodnoty brzdného účinku nedosahujú 50 %.X
1.4. Pôsobenie a účinok parkovacej brzdy
1.4.1. Pôsobenie
(E)
Aktivovať brzdu pri skúške na skúšobni bŕzd.Nefunkčnosť brzdy na jednej strane alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru.X
Menej ako 50 % hodnôt brzdného účinku podľa bodu 1.4.2 zodpovedajúceho hmotnosti vozidla počas kontroly.X
1.4.2. Účinok
(E)
Skúška na skúšobni bŕzd. V prípade, že to nie je možné, počas skúšky na ceste pomocou decelerometra s ukazovateľom údajov alebo záznamom.V prípade všetkých vozidiel nedosahuje zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti aspoň 16 % alebo v prípade motorových vozidiel zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy aspoň 12 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.X
Vo vzťahu k hmotnosti vozidla počas skúšky uvedené hodnoty zbrzdenia nedosahujú 50 %.X
1.5. Činnosť systému odľahčovacej brzdyVizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému.a)Brzdná sila nie je odstupňovaná (nevzťahuje sa na motorovú brzdu).X
b)Systém nefunguje.X
1.6. Protiblokovací brzdový systém (ABS)Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia alebo použitie elektronického rozhrania vozidlaa)Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.X
b)Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.X
c)Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené.X
d)Vedenie je poškodené.X
e)Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené.X
f)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
1.7. Elektronický brzdový systém (EBS)Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia alebo použitie elektronického rozhrania vozidlaa)Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.X
b)Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.X
c)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
d)Nekompatibilný alebo chýbajúci spoj medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.X
1.8. Brzdová kvapalinaVizuálna kontrolaBrzdová kvapalina je znečistená alebo obsahuje usadeniny.X
Bezprostredné riziko poruchy.X
2. RIADENIE
2.1. Mechanický stav
2.1.1. Stav mechanizmu riadeniaVizuálna kontrola činnosti mechanizmu riadenia počas otáčania volantua)Sektorový hriadeľ pokrútený alebo opotrebované drážkovanie.X
Narušená funkčnosť.X
b)Nadmerné opotrebovanie hriadeľa segmentu riadenia.X
Narušená funkčnosť.X
c)Nadmerný pohyb sektorového hriadeľa.X
Narušená funkčnosť.X
d)Netesní.X
Vznik kvapiek.X
2.1.2. Upevnenie puzdra prevodky
riadenia
Vizuálna kontrola upevnenia skrine prevodky riadenia k podvozku počas otáčania volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek.a)Skriňa prevodky riadenia nie je správne pripevnená.X
Spoje sú nebezpečne uvoľnené alebo je viditeľný pohyb vzhľadom na podvozok/karosériu.X
b)Montážne otvory na podvozku sú deformované.X
Upevnenia sú vážne narušené.X
c)Upevňovacie skrutky chýbajú alebo sú prasknuté.X
Upevnenia sú vážne narušené.X
d)Skriňa prevodky riadenia má praskliny.X
Stabilita alebo upevnenie skrine je narušené.X
2.1.3. Stav tyčí riadeniaVizuálna kontrola komponentov riadenia s cieľom odhaliť prípadné opotrebenie a zlomy a overiť bezpečnosť počas otáčania volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek.a)Možnosť vzájomného pohybu medzi časťami, ktoré by mali byť pevne spojené.X
Nadmerný pohyb alebo pravdepodobnosť uvoľnenia (rozpojenia).X
b)Nadmerné opotrebovanie na spojoch.X
Veľmi vážne riziko rozpojenia.X
c)Zlomy alebo deformácie akéhokoľvek komponentu.X
Narušená funkcia.X
d)Chýbajú dorazy.X
e)Nesprávne uloženie komponentov (napríklad spojovacej tyče hriadeľa alebo riadiacej tyče).X
f)Nebezpečná modifikácia 3.X
Narušená funkcia.X
g)Ochrana proti prachu je poškodená alebo opotrebovaná.X
Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná.X
2.1.4. Funkcia riadiacich tyčíVizuálna kontrola komponentov riadenia s cieľom odhaliť prípadné opotrebenie a zlomy a overiť bezpečnosť počas otáčania volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek s kolesami vozidla na zemi a so spusteným motorom (riadenie s posilňovačom)a)Pohyb riadiacej tyče zachytáva o pevnú časť podvozku.X
b)Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú.X
2.1.5. Posilňovač riadeniaSkontrolovať prípadné netesnosti systému riadenia a hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži, ak je viditeľná. Kolesá sú umiestnené na zemi, motor je v chode a kontroluje sa, či systém riadenia s posilňovačom funguje.a)Únik kvapaliny.X
b)Nedostatok kvapaliny (pod značkou MIN).X
Nedostatočná hladina v nádržke.X
c)Nefunkčný mechanizmus.X
Narušené riadenie.X
d)Mechanizmus má praskliny alebo je nespoľahlivý.X
Narušené riadenie.X
e)Nesprávne uloženie alebo narážanie komponentov.X
Narušené riadenie.X
f)Nebezpečná modifikácia 3.X
Narušené riadenie.X
g)Poškodené alebo nadmerne skorodované laná/hadice.X
Narušené riadenie.X
2.2. Volant, stĺpik riadenia a riadidlá
2.2.1. Stav volantuTlačiť a ťahať volant rovnobežne so stĺpikom, tlačiť volant v rôznych smeroch kolmo na stĺpik, zatiaľ čo kolesá vozidla sú na zemi. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo univerzálnych kĺbov.a)Vzájomný pohyb medzi volantom a stĺpikom riadenia naznačujúci uvoľnenie.X
Veľmi vážne riziko uvoľnenia.X
b)Zádržné zariadenie na náboji volantu chýba.X
Veľmi vážne riziko rozpojenia.X
c)Praskliny alebo uvoľnenie náboja, venca alebo lúčov volantu.X
Veľmi vážne riziko uvoľnenia.X
d)Nebezpečná modifikácia 3.X
2.2.2. Stĺpik riadenia a tlmiče riadeniaTlačiť a ťahať volant rovnobežne so stĺpikom, tlačiť volant v rôznych smeroch kolmo na stĺpik. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov.a)Nadmerný pohyb stredu volantu nahor alebo nadol.X
b)Nadmerný pohyb hornej časti stĺpika radiálne od osi stĺpika.X
c)Zhoršený stav pružných spojok.X
d)Chybné upevnenieX
Veľmi vážne riziko uvoľnenia.X
e)Nebezpečná modifikácia 3.X
2.3. Vôľa riadeniaV prípade vozidiel s posilňovačom riadenia je motor v chode a kolesá sú nasmerované rovno, volantom zľahka otočiť čo najviac v smere a proti smeru hodinových ručičiek bez toho, aby došlo k pohybu kolies. Vizuálna kontrola voľného pohybu.Nadmerná vôľa riadenia (najmä pohyb bodu na venci prekračuje jednu pätinu priemeru volantu) alebo nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Narušené bezpečné riadenie.X
2.4. Geometria kolies (X) 2Vizuálna kontrolaZrejmé zlé nastavenie.X
Narušené riadenie v priamom smere; zhoršená jazdná stabilita.X
2.5. Točnica riaditeľnej nápravy
prípojného vozidla
Vizuálna kontrola alebo použitie špeciálne upraveného detektora vôle kolies.a)Komponent mierne poškodený.X
Ťažko poškodený alebo prasknutý komponent.X
b)Nadmerná vôľa.X
Narušené riadenie v priamom smere; zhoršená jazdná stabilita.X
c)Chybné upevnenie.X
Upevnenie je vážne narušené.X
2.6. Elektronický posilňovač riadenia
(EPS)
Vizuálna kontrola a kontrola konzistentnosti medzi uhlom volantu a uhlom kolies pri zapnutí/vypnutí motora alebo použití elektronického rozhrania vozidla.a)Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania EPS (MIL) upozorňuje na akýkoľvek druh poruchy systému.X
b)Nefunkčný posilňovač riadenia.X
c)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
3. VÝHĽAD
3.1. Zorné poleVizuálna kontrola zo sedadla vodiča.Prekážka v zornom poli vodiča, ktorá narúša jeho výhľad dopredu alebo do strán (mimo zóny čistenia stieračov čelného skla).X
Narušená zóna čistenia čelného skla stieračmi alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá.X
3.2. Stav sklaVizuálna kontrolaa)Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo priehľadná výplň, ak je povolená (mimo zóny čistenia stieračov čelného skla).X
Narušená zóna čistenia čelného skla stieračmi alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá.X
b)Sklo alebo priehľadná výplň (vrátane reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v požiadavkách 1 (mimo zóny čistenia čelného skla stieračmi).X
Narušená zóna čistenia čelného skla stieračmi alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá.X
c)Sklo alebo priehľadná výplň v neprijateľnom stave.X
Veľmi zhoršený výhľad cez zónu čistenia čelného skla stieračmi.X
3.3. Spätné zrkadlá alebo zariadeniaVizuálna kontrolaa)Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami 1 (k dispozícii sú aspoň dve zariadenia umožňujúce spätný výhľad).X
K dispozícii sú menej ako dve zariadenia umožňujúce spätný výhľadX
b)Zrkadlo alebo zariadenie mierne poškodené alebo uvoľnené.X
Zrkadlo alebo zariadenie je nefunkčné, ťažko poškodené, uvoľnené alebo zle upevnené.X
c)Potrebné zorné pole nepokryté.X
3.4. Stierače čelného sklaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Stierače nefungujú alebo chýbajú.X
b)Lišta stierača poškodená.X
Lišta stierača chýba alebo je zjavne poškodená.X
3.5. Ostrekovače čelného sklaVizuálna kontrola a skúška činnostiOstrekovače nefungujú primerane (nedostatok kvapaliny, ale čerpadlo funguje, alebo je nesprávne nastavený prúd kvapaliny).X
Ostrekovače nefungujú.X
3.6. Systém na odhmlievanie (X) 2Vizuálna kontrola a skúška činnostiSystém nefunguje alebo je zjavne poškodený.X
4. SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
4.1. Svetlomety
4.1.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybné alebo chýbajúce svetlo/svetelný zdroj (viaceré svetlá/svetelné zdroje; v prípade LED menej ako z 1/3 nefunkčné)X
Jedno svetlo/svetelný zdroj; v prípade LED vážne narušená viditeľnosť.X
b)Projekčný systém (odrazové sklo a rozptylové sklá) je mierne poškodený.X
Projekčný systém (odrazové sklo a rozptylové sklá) je veľmi poškodený alebo chýba.X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo upevnené.X
4.1.2. NastavenieVizuálna kontrola a skúška činnostia)Svetlomet je výrazne zle nastavený.X
b)Svetelný zdroj je nesprávne namontovaný.
4.1.3. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnostia)Spínač nefunguje v súlade s požiadavkami 1 (počet svetlometov svietiacich súčasne).X
Prekročenie maximálne povolenej svietivosti smerom dopredu.X
b)Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.X
4.1.4. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
b)Predmety na rozptylových sklách alebo svetelnom zdroji, ktoré zjavne znižujú svietivosť alebo menia vyžarovanú farbu svetla.X
c)Svetelný zdroj a svietidlo nie sú kompatibilné.X
4.1.5. Zariadenia na prispôsobenie sklonu, ak sú povinnéVizuálna kontrola, a pokiaľ možno, skúška činnosti.a)Zariadenie nefunguje.X
b)Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.X
4.1.6. Zariadenie na čistenie
svetlometov, ak je povinné
Vizuálna kontrola, a pokiaľ možno, skúška činnosti.Zariadenie nefunguje.X
V prípade plynových výbojok.X
4.2. Predné a zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, doplnkové obrysové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá
4.2.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybný svetelný zdrojX
b)Chybné rozptylové sklá.X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
4.2.2. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnostia)Spínač nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
Zadné obrysové svietidlá a bočné obrysové svietidlá môžu byť vypnuté, keď sú zapnuté svetlomety.X
b)Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.X
4.2.3. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Červené svetlo vyžarované smerom dopredu alebo biele svetlo dozadu; veľmi znížená svietivosť.X
b)Predmety na rozptylových sklách alebo svetelnom zdroji, ktoré očividne obmedzujú svietivosť alebo menia vyžarovanú farbu svetla.X
Červené svetlo smerom dopredu alebo biele svetlo dozadu; veľmi znížená svietivosť.X
4.3. Brzdové svietidlá
4.3.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybný svetelný zdroj (viaceré svetelné zdroje, v prípade LED menej než z 1/3 nefunkčné).X
Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčný.X
Všetky svetelné zdroje nefunkčné.X
b)Mierne poškodené rozptylové sklá (bez vplyvu na vyžarované svetlo).X
Ťažko poškodené rozptylové sklá (s vplyvom na vyžarované svetlo).X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
4.3.2. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnostia)Spínač nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
Oneskorená reakcia.X
Vôbec nefunguje.X
b)Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.X
4.3.3. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostiSvietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Biele svetlo vyžarované smerom dozadu; veľmi znížená svietivosť.X
4.4. Smerové a výstražné svietidlá
4.4.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybný svetelný zdroj (viaceré svetelné zdroje; v prípade LED menej než z 1/3 nefunkčné).X
Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčný.X
b)Mierne poškodené rozptylové sklá (bez vplyvu na vyžarované svetlo).X
Ťažko poškodené rozptylové sklá (s vplyvom na vyžarované svetlo).X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
4.4.2. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnostiSpínač nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
Vôbec nefunguje.X
4.4.3. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostiSvietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
4.4.4. Frekvencia blikaniaVizuálna kontrola a skúška činnostiFrekvencia blikania nie je v súlade s požiadavkami1 (odchýlka frekvencie o viac ako 25 %).X
4.5. Predný hmlový svetlomet a zadné hmlové svietidlá
4.5.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybný svetelný zdroj (viaceré svetelné zdroje; v prípade LED menej než z 1/3 nefunkčné)X
Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčný.X
b)Mierne poškodené rozptylové sklá (bez vplyvu na vyžarované svetlo).X
Ťažko poškodené rozptylové sklá (s vplyvom na vyžarované svetlo).X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia alebo oslnenia približujúcich sa vozidiel.X
4.5.2. Nastavenie (X) 2Vizuálna kontrola a skúška činnostiPredný hmlový svetlomet s ostrým rozhraním svetla a tieňa nemá predpísaný sklon vyžarovaného zväzku lúčov svetla (rozhranie svetla a tieňa je príliš nízko).X
Rozhranie svetla a tieňa je vyššie ako v prípade stretávacích svetlometov.X
4.5.3. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnostiSpínač nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
Nefunkčný.X
4.5.4. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
b)Systém nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
4.6. Spätné svetlomety
4.6.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybný svetelný zdroj.X
b)Chybné rozptylové sklá.X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
4.6.2. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha, svietivosť alebo označenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
b)Systém nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
4.6.3. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnostiSpínač nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
Spätný svetlomet sa dá zapnúť pri nezaradenom spätnom chode.X
4.7. Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom
4.7.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostia)Svietidlo vyžaruje priame alebo biele svetlo dozadu.X
b)Poškodený svetelný zdroj (viacnásobný svetelný zdroj).X
Poškodený svetelný zdroj (jeden svetelný zdroj).X
c)Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
4.7.2. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostiSystém nefunguje v súlade s požiadavkami 1.X
4.8. Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti a zadné označovacie tabuľky
4.8.1. StavVizuálna kontrolaa)Odrazové zariadenie chybné alebo poškodené.X
Narušená odrazivosť.X
b)Odrazové sklo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Pravdepodobnosť odpadnutia.X
4.8.2. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrolaZariadenie, farba odrazeného svetla alebo poloha nie sú v súlade požiadavkami 1.X
Chýbajúce alebo odrážajúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu.X
4.9. Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia
4.9.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnostiNefunkčné.X
Nefunkčné v prípade diaľkového svetlometu alebo zadného hmlového svietidla.X
4.9.2. Súlad s požiadavkami 1Vizuálna kontrola a skúška činnostiNie je v súlade s požiadavkami 1.X
4.10. Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom alebo návesomVizuálna kontrola: podľa možností skontrolovať elektrickú kontinuitu spojenia.a)Pevné komponenty nie sú dostatočne upevnené.X
Uvoľnené puzdro.X
b)Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.X
Pravdepodobnosť vzniku skratu.X
c)Elektrické spojenia prípojného vozidla alebo návesu nefungujú správne.X
Brzdové svietidlá prípojného vozidla vôbec nefungujú.X
4.11. Elektrické vedenieVizuálna kontrola vrátane priestoru motora, ak je to možnéa)Neupevnené alebo nesprávne upevnené vedenie.X
Uvoľnené upevnenia, dotyk s ostrými hranami, pravdepodobnosť rozpojenia spojov.X
Pravdepodobnosť dotyku vedenia s horúcimi časťami, otáčavými časťami alebo zemou; rozpojené spoje (časti dôležité pre brzdenie, riadenie).X
b)Mierne opotrebované vedenie.X
Veľmi opotrebované vedenie.X
Nadmerne opotrebované vedenie (časti dôležité pre brzdenie, riadenie).X
c)Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.X
Pravdepodobnosť vzniku skratu.X
Bezprostredná hrozba požiaru, vznik iskier.X
4.12. Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X) 2Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Namontované svietidlo/odrazové sklo nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Vyžarujúce/odrážajúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu.X
b)Funkcia svietidla nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Počet súčasne zapnutých reflektorov prekračuje povolenú svietivosť; vyžarujúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu.X
c)Svietidlo/odrazové sklo nie je spoľahlivo pripevnené.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
4.13. Akumulátor (batérie)Vizuálna kontrolaa)Zle upevnený.X
Nesprávne upevnený. Pravdepodobnosť vzniku skratu.X
b)Netesný.X
Únik nebezpečných látok.X
c)Chybný spínač, ak sa vyžaduje.X
d)Chybné poistky, ak sa vyžadujú.X
e)Nezodpovedajúca ventilácia, ak sa vyžaduje.X
5. NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE
5.1. Nápravy
5.1.1. Nápravy (+ E)Vizuálna kontrola s použitím snímačov vôle kolies, ak sú k dispozícii.a)Prasknutá alebo zdeformovaná náprava.X
b)Pripevnenie k vozidlu nie je bezpečné.X
Narušená stabilita, narušená funkčnosť: nadmerný pohyb vo vzťahu k upevneniu.X
c)Nebezpečná modifikácia 3.X
Narušená stabilita, narušená funkčnosť, nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla alebo zeme.X
5.1.2. Čapy kolesa (+ E)Vizuálna kontrola s použitím snímačov vôle kolies, ak sú k dispozícii. Na každé koleso sa vyvinie sila v zvislom alebo bočnom smere a sleduje sa rozsah pohybu medzi nápravnicou a čapom nápravy.a)Prasknutý čap kolesa.X
b)Nadmerné opotrebovanie zvislého čapu alebo puzdier.X
Pravdepodobnosť uvoľnenia; zhoršená jazdná stabilita.X
c)Nadmerný pohyb medzi čapom kolesa a nápravnicou.X
Pravdepodobnosť uvoľnenia; zhoršená jazdná stabilita.X
d)Uvoľnený svoreň čapu nápravy na náprave.X
Pravdepodobnosť uvoľnenia; zhoršená jazdná stabilita.X
5.1.3. Ložiská kolies (+ E)Vizuálna kontrola s použitím snímačov vôle kolies, ak sú k dispozícii. Kolesom sa kýva alebo sa na každé koleso vyvíja sila v bočnom smere a sleduje sa rozsah pohybu kolesa smerom nahor vzhľadom na čap nápravy.a)Nadmerná vôľa v ložisku kolesa.X
Narušená smerová stabilita; nebezpečenstvo zničenia.X
b)Ložisko kolesa príliš tesné, zadreté.X
Nebezpečenstvo prehriatia; nebezpečenstvo zničenia.X
5.2. Kolesá a pneumatiky
5.2.1. Náboj kolies vozidlaVizuálna kontrolaa)Akékoľvek matice alebo skrutky chýbajú alebo sú uvoľnené.X
Upevnenie chýba alebo je uvoľnené do takej miery, že veľmi vážne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.X
b)Opotrebovaný alebo poškodený náboj.X
Náboj opotrebovaný alebo poškodený spôsobom, ktorý narúša bezpečné upevnenie kolies.X
5.2.2. KolesáVizuálna kontrola oboch strán každého kolesa, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku.a)Akákoľvek prasklina alebo chyba zvarov.X
b)Upevňovacie obruče pneumatík nie sú správne namontované.X
Pravdepodobnosť oddelenia.X
c)Značne zdeformované alebo opotrebované koleso.X
Narušená bezpečnosť upevnenia na náboj kolesa; narušená bezpečnosť upevnenia pneumatiky.X
d)Rozmer, technická koncepcia, kompatibilita alebo typ kolesa nie je v súlade s požiadavkami 1 a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.X
5.2.3. PneumatikyVizuálna kontrola celej pneumatiky posúvaním vozidla dozadu a dopredu.a)Rozmer pneumatiky, nosnosť, schvaľovacia značka alebo rýchlostná kategória nie je v súlade s požiadavkami 1 a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.X
Nedostatočná nosnosť alebo rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla.X
b)Pneumatiky na rovnakej náprave alebo zdvojenej montáži kolies majú rôzne rozmery.X
c)Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna).X
d)Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky.X
Kordová vrstva viditeľná alebo poškodená.X
e)Ukazovateľ opotrebovania dezénu pneumatiky sa stáva viditeľným.X
Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami 1.X
f)Pneumatika sa odiera o iné komponenty. (flexibilné zariadenia proti rozstrekovaniu).X
Odieranie pneumatiky o iné komponenty (bezpečné vedenie vozidla nie je narušené).X
g)Pneumatiky s prehĺbenými drážkami nie sú v súlade s požiadavkami 1.X
Ochranná kordová vrstva narušená.X
5.3. Systém zavesenia
5.3.1. Pružiny a stabilizátor (+ E)Vizuálna kontrola s použitím snímačov vôle kolies, ak sú k dispozícii.a)Nedostatočné pripevnenie pružín na podvozok alebo nápravu.X
Viditeľný vzájomný pohyb, upevnenie je veľmi vážne uvoľnené.X
b)Poškodený alebo prasknutý komponent pružiny.X
Hlavná pružina (list pružiny) alebo dodatočné listy sú veľmi vážne narušené.X
c)Pružina chýba.X
Hlavná pružina (list pružiny) alebo dodatočné listy sú veľmi vážne narušené.X
d)Nebezpečná modifikácia 3.X
Nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla; pružinový systém nefunkčný.X
5.3.2. Tlmiče pruženiaVizuálna kontrolaa)Nedostatočné pripevnenie tlmičov k podvozku alebo náprave.X
Uvoľnený tlmič pruženia.X
b)Poškodený tlmič nárazov vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkčnosti.X
c)Chýbajúci tlmič nárazov.X
5.3.3. Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové
ramená a ramená zavesenia
kolesa (+ E)
Vizuálna kontrola s použitím snímačov vôle kolies, ak sú k dispozícii.a)Nedostatočné pripevnenie komponentu k podvozku alebo náprave.X
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita.X
b)Poškodený alebo nadmerne skorodovaný komponent.X
Stabilita komponentu narušená alebo prasknutý komponent.X
c)Nebezpečná modifikácia 3.X
Nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla; systém nefunkčný.X
5.3.4. Kĺby zavesenia (+ E)Vizuálna kontrola s použitím snímačov vôle kolies, ak sú k dispozícii.a)Nadmerné opotrebovanie zvislého čapu alebo puzdier alebo kĺbov systému zavesenia.X
Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita.X
b)Značne opotrebovaná ochrana proti prachu.X
Ochrana proti prachu chýba alebo je prasknutá.X
5.3.5. Vzduchové pruženieVizuálna kontrolaa)Systém je nefunkčný.X
b)Akýkoľvek komponent je poškodený, modifikovaný alebo opotrebovaný spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť systému.X
Funkčnosť systému vážne narušená.X
c)Počuteľná netesnosť systému.X
d)Nebezpečná modifikácia.X
6. PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO
6.1. Podvozok alebo rám a príslušenstvo
6.1.1. Všeobecný stavVizuálna kontrolaa)Mierne nalomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka.X
Silné nalomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka.X
b)Nedostatočne upevnené výstužové platne alebo upevnenia.X
Väčšina upevnení je uvoľnená; nedostatočná pevnosť častí.X
c)Nadmerná korózia, ktorá ovplyvňuje pevnosť nosnej konštrukcie.X
Nedostatočná pevnosť častí.X
6.1.2. Výfukové potrubie a tlmičeVizuálna kontrolaa)Neupevnený alebo netesniaci výfukový systém.X
b)Splodiny prenikajúce do kabíny alebo priestoru pre cestujúcich.X
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.X
6.1.3. Palivová nádrž a potrubie
(vrátane palivovej nádrže a
potrubia na vykurovanie)
Vizuálna kontrola, použitie zariadení na zistenie netesností v prípade systémov LPG/CNG/LNGa)Nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo potrubie, čo spôsobuje osobitné riziko vzniku požiaru.X
b)Únik paliva alebo chýbajúci či nefunkčný uzáver plniaceho otvoru.X
Riziko požiaru; nadmerný únik nebezpečného materiálu.X
c)Predraté potrubie.X
Poškodené potrubie.X
d)Uzatvárací palivový kohútik, ak sa požaduje, nepracuje správne.X
e)Riziko požiaru v dôsledku:
– úniku paliva,
– zlej ochrany palivovej nádrže alebo
výfukového systému,
– stavu v priestore motora.
X
f)Systém LPG/CNG/LNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s požiadavkami; akákoľvek časť systému je chybná 1.X
6.1.4. Nárazníky, bočné ochranné
zariadenie a zadné ochranné
zariadenie proti podbehnutiu
Vizuálna kontrolaa)Uvoľnenie alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie pri letmom dotyku alebo kontakte.X
Pravdepodobnosť odpadnutia. Výrazne narušená funkčnosť.X
b)Zariadenie zjavne nie je v súlade s požiadavkami 1.X
6.1.5. Držiak rezervného kolesa, ak je namontovanýVizuálna kontrolaa)Držiak nie je v náležitom stave.X
b)Držiak má praskliny alebo je nedostatočne upevnený.X
c)Rezervné koleso nie je bezpečne pripevnené na držiaku.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
6.1.6. Zariadenie na mechanické
spájanie a ťahanie (+ E)
Vizuálna kontrola opotrebenia a správneho fungovania s osobitným dôrazom na namontované bezpečnostné zariadenie alebo s použitím meracieho zariadeniaa)Poškodený, nefunkčný alebo prasknutý komponent, ak sa nepoužíva.X
Komponent je porušený, chybný alebo prasknutý, ak sa používa.X
b)Nadmerné opotrebovanie komponentu.X
Pod limitom opotrebovania.X
c)Chybné upevnenie.X
Akékoľvek upevnenie je uvoľnené s veľmi vážnym rizikom odpadnutia.X
d)Akékoľvek bezpečnostné zariadenie chýba alebo nefunguje správne.X
e)Nefunkčnosť akéhokoľvek ukazovateľa spojenia.X
f)Zlá viditeľnosť tabuľky s evidenčným číslom alebo obmedzenie akéhokoľvek svietidla, ak sa nepoužíva.X
Tabuľka s evidenčným číslom je nečitateľná, ak sa nepoužíva.X
g)Nebezpečná modifikácia 3 (sekundárne časti).X
Nebezpečná modifikácia 3 (primárne časti).X
h)Spojenie je príliš slabé alebo nekompatibilné alebo spájacie zariadenie nie je v súlade s požiadavkami.X
6.1.7. PrevodovkaVizuálna kontrolaa)Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú.X
Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú, takže je vážne ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.X
b)Nadmerné opotrebovanie ložísk hriadeľa prevodovky.X
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.X
c)Nadmerné opotrebenie kĺbov hnacieho hriadeľa alebo rozvodových reťazí/remeňov.X
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.X
d)Opotrebované pružné spojenia.X
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.X
e)Poškodený alebo ohnutý hriadeľ.X
f)Teleso ložiska má praskliny alebo je uvoľnené.X
Veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia.X
g)Značne opotrebovaná ochrana proti prachu.X
Ochrana proti prachu chýba alebo je prasknutá.X
h)Neprípustná modifikácia hnacej sústavy.X
6.1.8. Upevnenie motoraVizuálna kontrolaOpotrebované, zjavne a výrazne poškodené upevnenia.X
Uvoľnené alebo prasknuté upevnenia.X
6.1.9 Výkon motora (X) 2Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhraniaa)Upravená riadiaca jednotka narúšajúca bezpečnosť alebo životné prostredie.X
b)Úprava motora narúšajúca bezpečnosť alebo životné prostredie.X
6.2. Kabína a karoséria
6.2.1. StavVizuálna kontrolaa)Uvoľnenie alebo poškodenie panelu alebo jeho časti, ktoré by mohlo zapríčiniť poranenie.X
Pravdepodobnosť odpadnutia.X
b)Zle upevnený stĺpik karosérie.X
Narušená stabilita.X
c)Možnosť prieniku motorových alebo výfukových plynov.X
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.X
d)Nebezpečná modifikácia 3.X
Nedostatočná vzdialenosť od rotujúcich alebo pohyblivých častí a od vozovky.X
6.2.2. UpevnenieVizuálna kontrolaa)Zle upevnená karoséria alebo kabína.X
Narušená stabilita.X
b)Karoséria/kabína je zjavne zle vycentrovaná na podvozku.X
c)Upevnenia karosérie/kabíny k podvozku alebo nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú a v prípade symetrie.X
Upevnenia karosérie/kabíny k podvozku alebo nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú do takej miery, že je vážne ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.X
d)Nadmerná korózia upevňovacích bodov na samonosných karosériách.X
Narušená stabilita.X
6.2.3. Dvere a zámky dveríVizuálna kontrolaa)Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.X
b)Dvere by sa mohli samovoľne otvoriť alebo nezostanú zatvorené (posuvné dvere).X
Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené (dvere na pántoch).X
c)Dvere, závesy, zámky alebo stĺpik sú opotrebované.X
Dvere, závesy, západky, stĺpik chýbajú alebo sú uvoľnené.X
6.2.4. PodlahaVizuálna kontrolaPodlaha je zle upevnená alebo veľmi poškodená.X
Nedostatočná stabilita.X
6.2.5. Sedadlo vodičaVizuálna kontrolaa)Sedadlo má poškodenú konštrukciu.X
Sedadlo je uvoľnené.X
b)Nastavovací mechanizmus nepracuje správne.X
Sedadlo sa pohybuje alebo operadlo sa nedá upevniť.X
6.2.6. Ostatné sedadláVizuálna kontrolaa)Sedadlá sú v poškodenom stave alebo sú zle upevnené (sekundárne časti).X
Sedadlá sú poškodené alebo sú zle upevnené (základné časti).X
b)Sedadlá nie sú namontované v súlade s požiadavkami 1.X
Prekročený povolený počet sedadiel; umiestnenie sedadiel nezodpovedá schváleniu.X
6.2.7. Ovládače riadeniaVizuálna kontrola a skúška činnostiNiektorý ovládač riadenia potrebný na bezpečnú prevádzku vozidla nefunguje správne.X
Narušená bezpečná prevádzka.X
6.2.8. Schody do kabínyVizuálna kontrolaa)Schod alebo stúpačka sú zle upevnené.X
Nedostatočná stabilita.X
b)Schod alebo stúpačka je v stave, ktorý by mohol spôsobiť užívateľom zranenie.X
6.2.9. Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenieVizuálna kontrolaa)Pripevnenie ostatného príslušenstva alebo vybavenia je chybné.X
b)Ostatné príslušenstvo alebo vybavenie nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Namontované príslušenstvo môže spôsobiť zranenie; narušená bezpečná prevádzka.X
c)Netesniace hydraulické vybavenie.X
Nadmerný únik nebezpečných látok.X
6.2.10. Kryty kolies, zariadenia
zabraňujúce rozstreku
Vizuálna kontrolaa)Chýbajú, sú uvoľnené alebo veľmi skorodované.X
Pravdepodobnosť zranenia; pravdepodobnosť odpadnutia.X
b)Nedostatočná vzdialenosť od pneumatiky/kolesa (zariadenie zabraňujúce rozstreku).X
Nedostatočná vzdialenosť od pneumatiky/kolesa (kryty kolies).X
c)Nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Nedostatočné krytie dezénu pneumatiky.X
7. OSTATNÉ VYBAVENIE
7.1. Bezpečnostné pásy/spony a zadržiavacie systémy
7.1.1. Kotvové úchyty bezpečnostných pásov/spônVizuálna kontrolaa)Bod ukotvenia je veľmi opotrebovaný.X
Narušená stabilita.X
b)Ukotvenie je uvoľnené.X
7.1.2. Stav bezpečnostných pásov/spônVizuálna kontrola a skúška činnostia)Povinný bezpečnostný pás chýba alebo nie je namontovaný.X
b)Bezpečnostný pás je poškodený.X
Akýkoľvek zárez alebo nadmerné napínanie.X
c)Bezpečnostný pás nie je v súlade s požiadavkami 1.X
d)Spona bezpečnostného pásu je poškodená alebo nefunguje správne.X
e)Navíjač bezpečnostného pásu je poškodený alebo nefunguje správne.X
7.1.3. Obmedzovač sily bezpečnostných pásovVizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhraniaa)Obmedzovač sily zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
7.1.4. Predpínače bezpečnostných pásovVizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhraniaa)Predpínač zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
7.1.5. AirbagVizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhraniaa)Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú vhodné pre dané vozidlo.X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
c)Airbag je zjavne nefunkčný.X
7.1.6. SRS systémyVizuálna kontrola kontrolky nesprávneho fungovania alebo použitie elektronického rozhraniaa)Svetelná kontrolka MIL SRS ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.X
b)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
7.2. Hasiaci prístroj (X) 2Vizuálna kontrolaa)Chýba.X
b)Nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Chýba, ak sa vyžaduje (napríklad taxislužba, autobus, autokar).X
7.3. Zámky a zariadenie proti
neoprávnenému použitiu
Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Zariadenie nefunguje tak, aby zabránilo chodu vozidla.X
b)Chybné.X
Neúmyselné zamykanie alebo blokovanie.X
7.4. Výstražný trojuholník, ak sa
vyžaduje (X) 2
Vizuálna kontrolaa)Chýba alebo je neúplný.X
b)Nie je v súlade s požiadavkami 1.X
7.5. Lekárnička, ak sa vyžaduje (X) 2Vizuálna kontrolaChýba, je neúplná alebo nie je v súlade s požiadavkami 1.X
7.6. Zakladacie kliny, ak sa vyžadujú (X) 2Vizuálna kontrolaChýbajú alebo nie sú v dobrom stave, nedostatočná stabilita alebo rozmery.X
7.7. Výstražné zvukové zariadenieVizuálna kontrola a skúška činnostia)Nefunguje správne.X
Úplne nefunkčné.X
b)Ovládanie je nespoľahlivé.X
c)Nie je v súlade s požiadavkami 1.X
Pravdepodobnosť zámeny vydávaných zvukov za osobitné zvukové znamenie vozidiel s právom prednostnej jazdy.X
7.8. RýchlomerVizuálna kontrola alebo kontrola činnosti počas cestnej kontroly alebo prostredníctvom elektronických zariadení.a)Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami 1.X
Chýba, ak sa vyžaduje.X
b)Narušená prevádzka.X
Vôbec nefunguje.X
c)Nedá sa dostatočne osvetliť.X
Úplne bez možnosti akéhokoľvek osvetlenia.X
7.9. Tachograf, ak je namontovaný/vyžadovanýVizuálna kontrolaa)Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami 1.X
b)Nefunkčný.X
c)Poškodené alebo chýbajúce plomby.X
d)Montážny štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny.X
e)Zjavný neoprávnený zásah alebo manipulácia.X
f)Veľkosť pneumatík nie je v súlade s kalibračnými parametrami.X
7.10. Obmedzovač rýchlosti, ak je
namontovaný/požadovaný (+ E)
Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je toto zariadenie k dispozícii.a)Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami 1.X
b)Zjavne nefunkčný.X
c)Nesprávne nastavená rýchlosť, ak bola predmetom kontroly.X
d)Poškodené alebo chýbajúce plomby.X
e)Chýbajúci alebo nečitateľný štítok.X
f)Veľkosť pneumatík nie je v súlade s kalibračnými parametrami.X
7.11. Počítadlo celkovej prejdenej
vzdialenosti, ak je k dispozícii
(X) 2
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhraniaa)Zjavne zmanipulované (sfalšované) na účely zníženia alebo skreslenia počtu kilometrov, ktoré vozidlo najazdilo.X
b)Zjavne nefunkčné.X
7.12. Elektronické riadenie stability
(ESC), ak je namontované/požadované (X) 2
Vizuálna kontrola alebo použitie elektronického rozhraniaa)Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené.X
b)Kabeláž je poškodená.X
c)Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené.X
d)Spínač je poškodený alebo nefunguje správne.X
e)Kontrolka nesprávneho fungovania ESC ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.X
f)Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
8. ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
8.1. Hluk
8.1.1. Systém obmedzovania hluku (+ E)Subjektívne vyhodnotenie, ak technik cestnej technickej kontroly usúdi, že úroveň hluku môže byť na hraničnej úrovni, môže sa pomocou merača hluku vykonať meranie hluku vydávaného stojacim vozidlom.a)Hladina vonkajšieho zvuku prekračuje hodnoty uvedené v požiadavkách 1.X
b)Akákoľvek časť systému na obmedzenie hluku je uvoľnená, poškodená, nesprávne upevnená, chýba alebo je zjavne modifikovaná spôsobom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť úroveň hluku.X
Veľmi vážne riziko odpadnutia.X
8.2. Emisie výfukových plynov
8.2.1. Emisie zo vznetových motorov
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu
výfukových emisií
Vizuálna kontrolaa)Zariadenie na reguláciu emisií namontované výrobcom chýba, je pozmenené alebo zjavne poškodené.X
b)Netesnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na meranie emisií.X
c)Svetelná kontrolka MIL nesleduje správnu sekvenciu.X
8.2.1.2. Plynné emisie (E)– Pre vozidlá po emisné triedy Euro 5 a Euro V (7):
Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami 1 alebo načítania z palubného diagnostického systému (OBD). Kontrola výfuku je štandardným postupom posudzovania výfukových emisií. Na základe posúdenia rovnocennosti a zohľadňujúc príslušné právne predpisy týkajúce sa typového schválenia môžu členské štáty povoliť využívanie systému OBD v súlade s odporúčaniami výrobcu a inými požiadavkami.
– Pre vozidlá emisných tried Euro 6 a Euro VI (8):
Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami 1 alebo načítania z palubného diagnostického systému (OBD) 1.
Meranie sa neuplatňuje v prípade dvojtaktných motorov.
Alternatívne, meranie s použitím diaľkového snímacieho zariadenia a potvrdené štandardnými skúšobnými metódami.
a)Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom,X
b) alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii,
emisie CO presahujú:
i) v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené
zdokonaleným systémom regulácie emisií,
– 4,5 % alebo
– 3,5 %
podľa dátumu prvého zápisu do evidencie
alebo použitia uvedeného v požiadavkách 1,
ii) v prípade vozidiel, ktoré sú riadené
zdokonaleným systémom regulácie emisií:
– pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %
–– pr i vysokých voľnobežných otáčkach
motora: 0,3 %
alebo
– pri voľnobežných otáčkach motora:
0,3 % (7)
–– pr i vysokých voľnobežných otáčkach
motora: 0,2 %
podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia
uvedeného v požiadavkách 1.
X
c) Koeficient lambda je mimo rozsahu 1 ±0,03 alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu.X
d) Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú nesprávnu činnosť.X
e) Z merania z diaľkového snímania vyplýva výrazný nesúlad s požiadavkami.X
8.2.2. Emisie vznetových motorov
8.2.2.1. Zariadenie na reguláciu výfukových emisiíVizuálna kontrolaa) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je zjavne poškodené.X
b) Netesnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na meranie emisií.X
c) Svetelná kontrolka MIL nesleduje správnu sekvenciu.X
d) V prípade, že sa používa činidlo, je nepostačujúce.X
8.2.2.2. Opacita (dymivosť)Vozidlá zaevidované alebouvedené do prevádzky pred 1.januárom 1980 sú oslobodenéod tejto požiadavky.– Pre vozidlá po emisné triedy Euro 5 a Euro V (7):
Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou alebo načítaním z OBD. Kontrola výfuku je štandardným postupom posudzovania výfukových emisií. Na základe posúdenia rovnocennosti môžu členské štáty povoliť využívanie systému OBD v súlade s odporúčaniami výrobcu a inými požiadavkami.
– Pre vozidlá emisných tried Euro 6 a Euro VI (8):
Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou alebo načítaním z OBD v súlade s odporúčaniami výrobcu alebo inými požiadavkami 1.
a) V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách 1,
opacita presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla.
X
Predbežná príprava vozidla:
1. Vozidlá sa môžu kontrolovať bez predbežnej prípravy. Z bezpečnostných dôvodov sa skontroluje, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave.
b) Ak táto informácia nie je k dispozícii alebo požiadavky 1 neumožňujú použitie referenčných hodnôt
- v prípade motorov s prirodzeným nasávaním: 2,5 m–1,
- v prípade motorov preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m–1,
alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách 1 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách 1,
1,5 m–1 (9)
alebo
0,7 m-1 (8)
X
2. Požiadavky na predbežnú prípravu:
i) Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu,
najmä teplota oleja meraná sondou v trubici na
meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 °C alebo
musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia,
alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou
infračerveného žiarenia musí byť aspoň
ekvivalentná. Ak sa na základe konfigurácie
vozidla toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie
bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže
vykonávať inými prostriedkami, najmä pomocou
chladiaceho ventilátora motora.
ii) Výfukový systém sa prečistí aspoň troma cyklami
voľnej akcelerácie alebo ekvivalentnou metódou.
X
Skúšobný postup:
1. Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo
musí pred začiatkom každého cyklu voľnej
akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. Pri
naftových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to
znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení
akcelerátora.
2. Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa
akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než
jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne,
tak aby sa dosiahla maximálna dodávka zo
vstrekovacieho čerpadla.
3. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor
dosiahnuť medzné otáčky alebo pri vozidlách
s automatickou prevodovkou otáčky špecifikované
výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii,
dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní
akceleračný pedál. Uvedené sa kontroluje najmä
monitorovaním otáčok motora alebo tak, že sa nechá
uplynúť dostatočný čas medzi počiatočným
stlačením pedálu a jeho uvoľnením, čo by malo
v prípade vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3 predstavovať minimálne dve sekundy.
4. Vozidlá v kontrole nevyhovejú len vtedy, keď
aritmetické priemery minimálne troch posledných
cyklov voľnej akcelerácie prekročia hraničné
hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude
brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne
odchyľuje od nameraného priemeru, alebo tak, že sa
použije iný spôsob štatistického výpočtu, ktorý
zohľadňuje rozptyl meraní. Členské štáty môžu
obmedziť počet kontrolných cyklov.
5. V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa medzi
nevyhovujúce vozidlá zaradia vozidlá, ktorých
namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty
po menej než troch akceleračných cykloch alebo po
čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť
nepotrebným kontrolám sa medzi vyhovujúce
vozidlá zaradia vozidlá, ktorých namerané hodnoty
boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej
než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich
cykloch.
Alternatívne, meranie s použitím diaľkového
snímacieho zariadenia a potvrdené štandardnými
skúšobnými metódami.
c) Z merania z diaľkového snímania vyplýva
výrazný nesúlad s požiadavkami.
X
8.4. Ďalšie položky týkajúce sa životného prostredia
8.4.1. Únik kvapalínAkýkoľvek nadmerný únik kvapalín okrem vody s pravdepodobnosťou spôsobenia škody na životnom prostredí alebo predstavujúci bezpečnostné riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.X
Neustále vytváranie kvapiek, ktoré predstavuje veľmi vážne riziko.X
9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M2, M3 URČENÉ NA PREPRAVU OSÔB
9.1. Dvere
9.1.1. Vstupné a výstupné dvereVizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybná činnosť.X
b)Zhoršený stav.X
Pravdepodobnosť zranenia.X
c)Poškodené núdzové ovládanie.X
d)Poškodené diaľkové ovládanie dverí alebo výstražné zariadenie.X
9.1.2. Núdzové východyVizuálna kontrola a kontrola činnosti (v prípade potreby)a)Chybná činnosť.X
b)Označenie núdzových východov nečitateľné.X
Chýbajúce označenie núdzových východov.X
c)Chýba kladivo na rozbitie skla.X
d)Blokovaný prístup.X
9.2. Systém na odhmlievanie a
odmrazovanie skiel (X) 2
Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Nesprávna funkcia.X
Vplyv na bezpečnú prevádzku vozidla.X
b)Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.X
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.X
c)Nefunkčné odmrazovanie, ak je povinné.X
9.3. Systém vetrania a kúrenia (X) 2Vizuálna kontrola a skúška činnostia)Chybná činnosť.X
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.X
b)Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.X
Ohrozenie zdravia osôb vo vozidle.X
9.4. Sedadlá
9.4.1. Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci
personál a prípadne zadržiavacích
systémov pre deti)
Vizuálna kontrolaSklápacie sedadlá, ak sú povolené, nefungujú automaticky.X
Blokujú núdzový východ.X
9.4.2. Sedadlo vodiča (doplňujúce
požiadavky)
Vizuálna kontrolaa)Poškodené špeciálne vybavenie, najmä ochrana proti oslneniu.X
Zorné pole obmedzené.X
b)Ochrana pre vodiča je nedostatočne pripevnená.X
Pravdepodobnosť zranenia.X
9.5. Vnútorné osvetlenie a zariadenia na zobrazenie cieľa jazdy (smerové
tabuľky) (X) 2
Vizuálna kontrola a skúška činnostiChybné zariadenie.X
Vôbec nefunguje.X
9.6. Uličky medzi sedadlami, plochy na státieVizuálna kontrolaa)Zle upevnená podlaha.X
Narušená stabilita.X
b)Poškodené držadlá alebo záchytné rukoväte.X
Nedostatočne pripevnené alebo nepoužiteľné.X
9.7. Schody a stupienkyVizuálna kontrola a kontrola činnosti (v prípade potreby)a)Zhoršený stav.X
Poškodený stav.X
Narušená stabilita.X
b)Výsuvné stupienky nefungujú správne.X
9.8. Komunikačný systém pre
cestujúcich (X) 2
Vizuálna kontrola a skúška činnostiChybný systém.X
Vôbec nefunguje.X
.9. Upozornenia (X) 2Vizuálna kontrolaa)Upozornenie chýba, je nesprávne alebo nečitateľné.X
Nesprávne informácie.X
9.10. Požiadavky týkajúce sa prepravy detí (X) 2
9.10.1. DvereVizuálna kontrolaOchrana dverí nie je v súlade s požiadavkami 1 týkajúcimi sa tohto druhu prepravy.X
9.10.2. Signalizácia a špeciálne
vybavenie
Vizuálna kontrolaSignalizácia alebo špeciálne vybavenie chýba.X
9.11. Požiadavky týkajúce sa prepravy osôb so zníženou mobilitou (X) 2
9.11.1. Dvere, rampy a výťahyVizuálna kontrola a činnostia)Chybná činnosť.X
Narušená bezpečná prevádzka.X
b)Zhoršený stav.X
Narušená stabilita; pravdepodobnosť zranenia.X
c)Chybné ovládanie.X
Narušená bezpečná prevádzka.X
d)Chybné výstražné zariadenie.X
Vôbec nefunguje.X
9.11.2. Systém na upevnenie
invalidných vozíkov
Vizuálna kontrola a podľa potreby kontrola činnostia)Chybná činnosť.X
Narušená bezpečná prevádzka.X
b)Zhoršený stav.X
Narušená stabilita; pravdepodobnosť zranenia.X
c)Chybné ovládanie.X
Narušená bezpečná prevádzka.X
9.11.3. Signalizácia a špeciálne
vybavenie
Vizuálna kontrolaSignalizácia alebo špeciálne vybavenie chýba.X
(1) Percentuálne vyjadrenie brzdiaceho účinku sa vypočíta vydelením celkovej brzdnej sily dosiahnutej pri použití brzdy hmotnosťou vozidla alebo pri návese súčtom zaťažení náprav, čo sa potom vynásobí 100.
(2) Kategórie vozidla, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sú zahrnuté ako usmernenie.
(3) 48 % pre vozidlá nevybavené systémom ABS alebo typom schváleným pred 1. októbrom 1991.
(4) 45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.
(5) 43 % pre návesy a ojové prípojné vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v predpisoch, podľa toho, čo nastane neskôr.
(6) 2,2 m/s2 pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.
(7) Typové schválenie v súlade so smernicou 70/220/EHS, nariadením (ES) č. 715/2007 prílohou I tabuľkou 1 (Euro 5), smernicou 88/77/EHS a smernicou 2005/55/ES.
(8) Typové schválenie v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 prílohou I tabuľkou 2 (Euro 6) a nariadením (ES) č. 595/2009 (Euro VI).
(9) Typovo schválené v súlade s limitmi uvedenými v riadku B oddiele 5.3.1.4 prílohy I k smernici 70/220/EHS; v riadku B1, B2 alebo C v časti 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS alebo prvýkrát registrované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2008.
POZNÁMKY:
1 „Požiadavky“ sa ustanovujú v rámci typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvého zápisu do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov v krajine evidencie. Tieto príčiny poruchy platia, len ak sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek.
2 (X) označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia v cestnej premávke, nie sú však považované za podstatné v rámci kontroly technického stavu.
3 Nebezpečná modifikácia znamená modifikáciu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje bezpečnosť vozidla v cestnej premávke, alebo má neprimerane nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
E Na kontrolu tejto položky sa vyžaduje vybavenie.
Úžitkovým vozidlom je motorové vozidlo a jeho prípojné vozidlo alebo náves, ktoré sa používajú najmä na prepravu tovaru alebo cestujúcich na komerčné účely, najmä prepravu za poplatok alebo úhradu alebo dopravu pre vlastné potreby, alebo na iné podnikateľské účely.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

Zásady upevňovania nákladu a kontrola upevnenia nákladu

I. Zásady upevňovania nákladu

(1) Upevnenie nákladu znáša pôsobenie sily vznikajúcej pri zrýchlení alebo spomalení vozidla:

a) v smere jazdy: 0,8-krát hmotnosť nákladu a

b) v bočnom smere: 0,5-krát hmotnosť nákladu a

c) proti smeru jazdy: 0,5-krát hmotnosť nákladu,

d) a celkovo musí zabraňovať prevráteniu alebo spadnutiu nákladu.

(2) Pri rozložení nákladu sa berie do úvahy najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy, ako aj nevyhnutná najmenšia hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy v rámci ustanovených limitov najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla.

(3) Pri upevňovaní nákladu sa zohľadňujú uplatniteľné požiadavky týkajúce sa pevnosti určitých častí vozidla, najmä prednej steny, bočnej steny, zadnej steny, stĺpikov a viazacích bodov, ak sa uvedené časti používajú na upevnenie nákladu.

(4) Na upevnenie nákladu sa môže použiť jeden alebo viaceré spôsoby upevnenia alebo ich kombinácia:

a) zaistenie,

b) blokovanie (lokálne/celkové),

c) priame viazanie,

d) vrchné viazanie.

(5) Pri upevňovaní nákladu sa uplatňujú najmä technické normy týkajúce sa upevňovania nákladu.1)

II. Kontrola upevnenia nákladu

II.1 Klasifikácia chýb

(1) Chyby sa zatrieďujú do jednej z týchto skupín:

a) ľahká chyba – predstavuje prípad, keď je náklad riadne upevnený, avšak odporúčanie by prispelo k zvýšeniu bezpečnosti,

b) vážna chyba – predstavuje prípad, keď náklad nie je dostatočne upevnený a náklad alebo jeho časti sa môžu posúvať alebo prevrátiť,

c) nebezpečná chyba – predstavuje prípad, keď je bezpečnosť cestnej premávky priamo ohrozená stratou nákladu alebo jeho častí, alebo z dôvodu nebezpečenstva, ktoré náklad priamo predstavuje, alebo z dôvodu bezprostredného ohrozenia osôb.

(2) V prípade viacerých chýb sa preprava zatriedi do najvyššej skupiny chýb. Ak sa v prípade viacerých chýb očakáva, že účinky na základe kombinácie týchto chýb sa navzájom budú zosilňovať, preprava sa zatriedi do najbližšej vyššej úrovne chýb.

II.2 Metóda kontroly

Vizuálne posúdenie riadneho použitia potrebného počtu primeraných opatrení s cieľom upevniť náklad alebo meranie napínacích síl, výpočet zabezpečenia účinnosti a prípadne kontrola protokolov alebo osvedčení.

II.3 Hodnotenie chýb

(1) V tabuľke sa ustanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri kontrole upevnenia nákladu na určenie prijateľnosti stavu prepravy.

(2) Kategórie chýb sa určujú pre každý jednotlivý prípad na základe klasifikácie uvedenej v oddiele I.1.

(3) Hodnoty uvedené v tabuľke 1 majú informačnú povahu a mali by sa považovať za usmernenie na určenie kategórie danej chyby s ohľadom na konkrétne okolnosti, predovšetkým v závislosti od povahy nákladu a podľa vlastného uváženia kontrolného technika.

(4) Pri preprave nebezpečných vecí, na ktorú sa vzťahujú špecifické požiadavky,2) kontrola pozostáva aj z kontroly prepravy nebezpečných vecí.3)

1) Napríklad STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet upevňovacích síl (30 0080), STN EN 12640 Zabezpečenie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách na prepravu tovaru. Minimálne požiadavky a skúšanie (26 9331), STN EN 12642 Zabezpečovanie nákladu na cestných vozidlách. Nadstavba úžitkových vozidiel. Minimálne požiadavky (26 8650), STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien (30 0080), STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremena na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze (30 0080), STN EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: Oceľové viazacie laná (30 0080), STN 26 9344 - ISO 1161 Kontajnery ISO radu 1. Rohové prvky (26 9344), STN ISO 1496-1 Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Časť 1: Univerzálne kontajnery (26 9343), STN ISO 1496-3 Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Časť 3: Nádržkové kontajnery na kvapaliny, plyny a tlakom manipulované sypké materiály (26 9343), STN ISO 1496-4+Amd 1 Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Kontajnery na voľne sypané materiály (26 9343), STN ISO 1496-5+Amd1+Amd2 Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Plošinové kontajnery a kontajnery so zníženou plošinou (26 9343), STN EN 283 Výmenné nadstavce. Skúšanie (26 9360), STN EN 12641-1 Výmenné nadstavby. Plachty. Časť 1: Minimálne požiadavky (26 9376), STN EN 12641-2 Výmenné nadstavby. Plachty. Časť 2: Minimálne požiadavky na bočné závesy (26 9376).

2) § 34 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

3) § 38 a 39 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

PoložkaChybyHodnotenie chýb
ĽahkáVážnaNebezpečná
APrepravné obaly neumožňujú riadne upevnenie nákladuPodľa uváženia kontrolného technika
BMinimálne jedna položka nákladu nie je správne uloženáPodľa uváženia kontrolného technika
CVozidlo nie je vhodné pre naložený náklad (iné chyby, ako sú uvedené v položke 10)Podľa uváženia kontrolného technika
DZjavné chyby nadstavby vozidla (iné chyby, ako sú uvedené v položke 10)Podľa uváženia kontrolného technika
10Vhodnosť vozidla
10.1.Predná stena, ak sa používa na upevnenie nákladu
10.1.1.Oslabenie dielcov z dôvodu zhrdzavenia, deformáciex
Prasknutý dielec ohrozujúci celistvosť ložného priestorux
10.1.2.Nedostatočná pevnosť (osvedčenie alebo štítok, ak sa používajú)x
Nedostatočná výška vzhľadom na prepravovaný nákladx
10.2.Bočné steny, ak sa používajú na upevnenie nákladu
10.2.1.Oslabenie dielcov z dôvodu zhrdzavenia, deformácie, nedostatočný stav závesov alebo západiekx
Prasknutý dielec, závesy alebo západky chýbajú alebo sú nefunkčnéx
10.2.2.Nedostatočná pevnosť podpier (osvedčenie alebo štítok, ak sa používajú)x
Nedostatočná výška vzhľadom na prepravovaný nákladx
10.2.3.Nedostatočný stav dosiek bočných stienx
Prasknutý dielecx
10.3.Zadná stena, ak sa používa na upevnenie nákladu
10.3.1.Oslabenie dielcov z dôvodu zhrdzavenia, deformácie, nedostatočný stav závesov alebo západiekx
Prasknutý dielec, závesy alebo západky chýbajú alebo sú nefunkčnéx
10.3.2.Nedostatočná pevnosť (osvedčenie alebo štítok, ak sa používajú)x
Nedostatočná výška vzhľadom na prepravovaný nákladx
10.4.Stĺpiky, ak sa používajú na upevnenie nákladu
10.4.1.Oslabenie dielcov z dôvodu zhrdzavenia, deformácie, nedostatočné pripevnenie k vozidlux
Prasknutý dielec; pripevnenie k vozidlu nestabilnéx
10.4.2.Nedostatočná pevnosť alebo konštrukciax
Nedostatočná výška vzhľadom na prepravovaný nákladx
10.5.Viazacie body, ak sa používajú na upevnenie nákladu
10.5.1.Nedostatočný stav alebo konštrukciax
Neschopné odolať potrebným viazacím silámx
10.5.2.Nedostatočný početx
Nedostatočný počet na odolanie potrebným viazacím silámx
10.6.Potrebné špeciálne zariadenia, ak sa používajú na upevnenie nákladu
10.6.1.Nedostatočný stav, poškodenéx
Prasknutý dielec neschopný odolať upevňujúcim silámx
10.6.2.Nevhodné pre prepravovaný nákladx
Chýbajúx
10.7.Podlaha, ak sa používa na upevnenie nákladu
10.7.1.Nedostatočný stav, poškodenáx
Prasknutý dielec, neschopný uniesť nákladx
10.7.2.Nedostatočná nosnosťx
Neschopná uniesť nákladx
20.Spôsoby upevnenia
20.1.Zaistenie, blokovanie a priame priviazanie
20.1.1.Priame upevnenie nákladu (blokovanie)
20.1.1.1.Príliš veľká vzdialenosť dopredu smerom k prednej stene, ak sa používa na priame upevneniex
Viac ako 15 cm a nebezpečenstvo prerazenia stenyx
20.1.1.2.Príliš veľká bočná vzdialenosť od bočnej steny, ak sa používa na priame upevneniex
Viac ako 15 cm a nebezpečenstvo prerazenia stenyx
20.1.1.3.Príliš veľká vzdialenosť dozadu smerom k zadnej stene, ak sa používa na priame upevneniex
Viac ako 15 cm a nebezpečenstvo prerazenia stenyx
20.1.2.Upevňovacie prostriedky ako viazacie profily, blokovacie priečky, dosky a kliny v smere dopredu, do strán a dozadu
20.1.2.1.Nesprávne uchytenie k vozidlux
Nedostatočné uchyteniex
Neschopné odolať upevňujúcim silám, uvoľnenéx
20.1.2.2.Nesprávne upevneniex
Nedostatočné upevneniex
Úplne neúčinné upevneniex
20.1.2.3.Nedostatočná vhodnosť upevňovacích prostriedkovx
Úplne nevhodné upevňovacie prostriedkyx
20.1.2.4.Zvolený spôsob upevnenia obalov nie je optimálnyx
Zvolený spôsob je úplne nevhodnýx
20.1.3.Priame upevnenie sieťami a plachtami
20.1.3.1.Stav sietí a plachiet (chýbajúce/poškodené štítky, ale prostriedky sú stále v dobrom stave)x
Poškodené prostriedky na upevnenie nákladux
Vážne zhoršený stav prostriedkov na upevnenie nákladu, nie sú už vhodné na použitiex
20.1.3.2.Nedostatočná pevnosť sietí a plachietx
Schopnosť odolať menej ako 2/3 potrebných upevňujúcich sílx
20.1.3.3.Nedostatočné upevnenie sietí a plachietx
Upevnenie je schopné odolať menej ako 2/3 potrebných upevňujúcich sílx
20.1.3.4.Siete a plachty nedostatočne vhodné na upevnenie nákladux
Úplne nevhodnéx
20.1.4.Oddelenie a blokovanie jednotiek nákladu alebo voľné priestory
20.1.4.1.Nevhodnosť oddeľovacích prostriedkov a blokovaniax
Príliš veľké oddelenie alebo veľké voľné priestoryx
20.1.5.Priame viazanie (šikmé, diagonálne, slučkové a čelné viazanie)
20.1.5.1.Potrebná sila upevnenia nie je primeranáx
Menej ako 2/3 potrebnej silyx
20.2.Vrchné viazanie
20.2.1.Dosiahnutie potrebnej upevňovacej sily
20.2.1.1.Potrebná upevňujúca sila upevnenia nie je primeranáx
Menej ako 2/3 potrebnej silyx
20.3.Použité prostriedky na upevnenie nákladu
20.3.1Nevhodnosť prostriedkov na upevnenie nákladux
Úplne nevhodné prostriedkyx
20.3.2.Chýbajúci/poškodený štítok (napríklad vlajočka/koncová časť popruhu), ale prostriedok je stále v dobrom stavex
Chýbajúci/poškodený štítok (napríklad vlajočka/koncová časť popruhu), ale prostriedok vykazuje značné opotrebeniex
20.3.3.Poškodený prostriedok na upevnenie nákladux
Vážne zhoršený stav prostriedku na upevnenie nákladu, nie je už vhodný na použitiex
20.3.4.Napínače viazacích prostriedkov nesprávne použitéx
Nefunkčné napínače viazacích prostriedkovx
20.3.5.Nesprávne použitie prostriedku na upevnenie nákladu (napríklad chýbajú chrániče hrán)x
Nefunkčné použitie prostriedkov na upevnenie nákladu (napríklad uzly)x
20.3.6.Neprimerané upevnenie prostriedkov na upevnenie nákladux
Menej ako 2/3 potrebnej silyx
20.4.Dodatočné príslušenstvo (napríklad protišmykové podložky, chrániče hrán, rohovníky)
20.4.1.Použitie nevhodného príslušenstvax
Použitie chybného alebo nefunkčného príslušenstvax
Použitie úplne nevhodného príslušenstvax
20.5.Preprava sypkého materiálu, ľahkého a voľne loženého materiálu
20.5.1.Náklad vo voľne loženom stave odviaty počas prevádzky vozidla na ceste môže odviesť pozornosť ďalších účastníkov cestnej premávkyx
Ohrozuje cestnú premávkux
20.5.2.Náklad vo voľne loženom stave nie je vhodne upevnenýx
Strata nákladu ohrozuje cestnú premávkux
20.5.3.Chýbajúce zakrytie ľahkého tovarux
Strata nákladu ohrozuje cestnú premávkux
20.6.Preprava guľatiny
20.6.1.Prepravovaný materiál (kmene) je čiastočne uvoľnenýx
20.6.2.Upevňovacie sily jednotiek nákladu nie sú primeranéx
Menej ako 2/3 potrebnej silyx
30.Náklad bez akéhokoľvek upevneniax

Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

PRVKY SYSTÉMU HODNOTENIA RIZIKOVOSTI DOPRAVNÉHO PODNIKU

(1) Systém hodnotenia rizikovosti dopravného podniku poskytuje základ pre cielený výber vozidiel prevádzkovaných dopravnými podnikmi s nízkym počtom záznamov týkajúcich sa dodržiavania požiadaviek na údržbu a technický stav vozidiel. Systém zohľadňuje výsledky technických kontrol pravidelných a cestných technických kontrol.

(2) Pri určovaní rizikovosti dotknutého dopravného podniku systém hodnotenia rizikovosti dopravného podniku zohľadňuje tieto parametre:

a) počet chýb,

b) závažnosť chýb,

c) počet cestných technických kontrol alebo technických kontrol pravidelných a dobrovoľných technických kontrol,

d) časový faktor.

(3) Chyby sú vážené podľa závažnosti prostredníctvom týchto koeficientov závažnosti:

a) nebezpečná chyba = 40,

b) vážna chyba = 10,

c) ľahká chyba = 1.

(4) Vývoj stavu vozidla dopravného podniku sa vyjadruje priradením menšej váhy „starším“ výsledkom kontrol (chybám) v porovnaní s „novšími“ výsledkami prostredníctvom týchto koeficientov:

a) Rok 1 = posledných 12 mesiacov = koeficient 3,

b) Rok 2 = mesiace 13 – 24 = koeficient 2,

c) Rok 3 = mesiace 25 – 36 = koeficient 1.

Tento vzorec sa uplatňuje len na výpočet celkovej rizikovosti.

(5) Rizikovosť sa vypočíta použitím týchto vzorcov:

a) vzorec na výpočet celkovej rizikovosti

kde

RR = hodnota celkovej rizikovosti,

DYi = celková hodnota porúch v roku 1, 2, 3,

DY1 = v roku 1,

# ... = počet ...,

DD = nebezpečných chýb,

MaD = vážnych chýb,

MiD = ľahkých chýb,

C = kontroly (cestné technické kontroly alebo technické kontroly pravidelné a dobrovoľné technické kontroly) v roku 1, 2, 3,

b) vzorec na výpočet ročnej rizikovosti:

kde

AR = hodnota ročnej rizikovosti,

#… = počet…,

DD = nebezpečných chýb,

MaD = vážnych chýb,

MiD = ľahkých chýb,

C = kontroly (cestné technické kontroly alebo technické kontroly pravidelné a dobrovoľné technické kontroly).

(6) Na posúdenie vývoja situácie dopravného podniku v priebehu rokov sa použije hodnota ročnej rizikovosti.

(7) Vozidlá dopravného podniku sa klasifikujú na základe celkovej rizikovosti podľa nasledujúceho rozloženia v jednotlivých dopravných podnikoch (vozidlách):

a) < 30 % nízka rizikovosť,

b) 30 % – 80 % stredná rizikovosť,

c) > 80 % vysoká rizikovosť.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

VZOR SPRÁVY O CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLE

Príloha č. 5 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

Štandardný vykazovací Formulár

I. Všeobecné požiadavky na formulár

(1) Štandardný vykazovací formulár sa vypracuje v počítačovo spracovateľnom formáte a odovzdá sa elektronicky prostredníctvom bežného kancelárskeho softvéru.

(2) Štandardný vykazovací formulár pozostáva z

a) jednej súhrnnej tabuľky všetkých počiatočných a podrobnejších cestných technických kontrol,

b) výsledkov podrobnejšej cestnej technickej kontroly pre každý štát evidencie spracovaných ako samostatná podrobná tabuľka s údajmi o skontrolovaných a zistených chybách v každej kategórii vozidiel.

II. Súhrnná tabuľka všetkých (počiatočných a podrobnejších) cestných technických kontrol

III. Výsledky podrobnejšej cestnej technickej kontroly

Príloha č. 6 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM SYSTÉME

(1) Údaje o vykonaných cestných technických kontrolách v Slovenskej republike

a) číslo správy o cestnej technickej kontrole,

b) miesto výkonu cestnej technickej kontroly,

c) dátum a čas výkonu cestnej technickej kontroly,

d) značka štátnej príslušnosti kontrolovaného vozidla,

e) evidenčné číslo kontrolovaného vozidla,

f) identifikačné číslo vozidla VIN,

g) kategória vozidla,

h) stav počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase cestnej technickej kontroly,

i) podnik vykonávajúci prepravu

1. názov,

2. adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,

3. kód štátu,

4. číslo licencie Spoločenstva,

j) držiteľ vozidla

1. ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

1a. názov,

1b. adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,

1c. kód štátu,

2. ak ide o fyzickú osobu

2a. meno,

2b. priezvisko,

2c. adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,

2d. kód štátu,

k) číslo osvedčenia o evidencii,

l) vodič vozidla

1. meno,

2. priezvisko,

3. kód štátu vodičského preukazu vodiča,

4. číslo vodičského preukazu vodiča,

m) kontrolné položky

1. identifikácia,

2. brzdové zariadenia,

3. riadenie, výhľad,

4. osvetľovacie zariadenie a elektrický systém,

5. nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie,

6. podvozok a jeho príslušenstvo,

7. ostatné vybavenie vrátane tachografu a zariadenia na obmedzenie rýchlosti,

8. zaťaženie životného prostredia vrátane emisií a úniku paliva alebo oleja,

9. doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórie M2 a M3,

10. upevnenie nákladu,

n) nevyhovujúce kontrolné položky podľa písmena m) vrátane označenia položky podľa príloh č. 1 a 2,

o) kódové označenie a opis zistenej chyby,

p) informácia o odstránení zistenej chyby,

q) výsledok cestnej technickej kontroly,

r) zákaz alebo obmedzenie používania vozidla s nebezpečnými chybami,

s) požiadavka na vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly,

t) rôzne/poznámky,

u) názov orgánu vykonávajúceho cestnú technickú kontrolu,

v) pracovník alebo technik cestnej technickej kontroly, ktorý vykonal kontrolu

1. meno,

2. priezvisko,

3. titul,

4. hodnosť policajta.

(2) Údaje o oznámených cestných technických kontrolách vykonaných v inom štáte sa vedú na základe oznámených údajov v rozsahu podľa odseku 1.

(3) Systém hodnotenia rizikovosti dopravného podniku sa vedie spôsobom podľa prílohy č. 3.

(4) Údaje o technikoch cestnej technickej kontroly sa vedú v rozsahu údajov uvádzaných v osvedčení technika cestnej technickej kontroly podľa § 100 ods. 7 zákona.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).

2) § 31 ods. 4 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.

4) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 30 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené