Zákon č. 43/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

43

ZÁKON

z 1. februára 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 300/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a) postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní a platenia daní poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní,1)

b) povinnosti daňových subjektov poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie slúžiace na zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.“.

2. V § 4 ods. 2 sa slová „až 22“ nahrádzajú slovami „až 22g“.

3. Za § 22 sa vkladajú § 22a až 22g, ktoré vrátane nadpisu nad § 22a a nadpisov § 22a až 22g znejú:

„Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní v oblasti automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov

§ 22a

Vymedzenie pojmov

Na účely automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov sa rozumie

a) správou podľa jednotlivých štátov informácia o nadnárodnej skupine podnikov podľa jednotlivých štátov daňovej rezidencie základných subjektov,

b) medzinárodným dohovorom multilaterálny dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových otázkach, dvojstranná alebo viacstranná medzinárodná zmluva, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika a vytvára právny základ na výmenu daňových informácií medzi štátmi vrátane automatickej výmeny takýchto informácií,

c) dohodou dohoda príslušných orgánov obsahujúca požiadavku automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov, ktorú Slovenská republika uzatvorila so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi a ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru,

d) štátom dohody zmluvná strana medzinárodnej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná, s ktorou si príslušný orgán Slovenskej republiky automaticky vymieňa správy podľa jednotlivých štátov v súlade s podmienkami upravenými dohodou,

e) podnikom akákoľvek forma podnikania vykonávaná subjektom podľa § 2 písm. l),

f) skupinou súbor podnikov prepojených prostredníctvom vlastníctva alebo kontroly tak, že má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov v oblasti účtovníctva, alebo by táto povinnosť vznikla, ak by sa s podielmi na vlastnom imaní ktoréhokoľvek z podnikov obchodovalo na verejnej burze cenných papierov,

g) nadnárodnou skupinou podnikov skupina, ktorá zahŕňa aspoň dva podniky, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v rôznych štátoch, alebo ktorá zahŕňa podnik, ktorý je rezidentom na daňové účely v jednom štáte a v inom štáte podlieha dani v súvislosti s činnosťou tam vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne a ktorá nie je vylúčenou nadnárodnou skupinou podnikov,

h) vylúčenou nadnárodnou skupinou podnikov taká nadnárodná skupina podnikov, ktorá má počas finančného roka, ktorý bezprostredne predchádza oznamovanému finančnému roku, podľa konsolidovanej účtovnej závierky celkové konsolidované výnosy skupiny nižšie ako 750 000 000 eur,

i) základným subjektom

1. samostatná právnická osoba nadnárodnej skupiny podnikov, ktorá je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke tejto nadnárodnej skupiny podnikov alebo ktorá by do nej bola zahrnutá, ak by sa s podielmi na jej vlastnom imaní obchodovalo na verejnej burze cenných papierov,

2. samostatná právnická osoba nadnárodnej skupiny podnikov, ktorá nie je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke tejto nadnárodnej skupiny podnikov z dôvodu veľkosti alebo významnosti, alebo

3. stála prevádzkareň alebo organizačná zložka samostatnej právnickej osoby nadnárodnej skupiny podnikov uvedených v prvom bode alebo druhom bode, ak zriaďovateľ zostavuje pre takúto stálu prevádzkareň alebo organizačnú zložku individuálnu účtovnú závierku alebo samostatný finančný výkaz na účely účtovníctva alebo daňového výkazníctva, na regulačné účely alebo na účely vnútornej kontroly riadenia,

j) hlavným materským subjektom je základný subjekt, ktorý spĺňa tieto kritériá:

1. vlastní priamo alebo nepriamo taký podiel aspoň v jednom základnom subjekte, že podľa účtovných zásad všeobecne uplatňovaných v štáte jeho daňovej rezidencie má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku alebo by túto povinnosť mal, ak by sa s podielmi na jeho vlastnom imaní obchodovalo na verejnej burze cenných papierov v štáte jeho daňovej rezidencie,

2. neexistuje žiadny iný základný subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní podiel v základnom subjekte spĺňajúci podmienky uvedené v prvom bode,

k) náhradným materským subjektom základný subjekt, ktorý bol nadnárodnou skupinou podnikov určený, aby ako jediný zástupca hlavného materského subjektu podával v štáte svojej daňovej rezidencie správu podľa jednotlivých štátov v mene nadnárodnej skupiny podnikov, ak je splnená aspoň jedna z podmienok ustanovených v § 22c ods.1 písm. b),

l) oznamujúcim subjektom základný subjekt, ktorý je povinný podávať správu podľa jednotlivých štátov v mene nadnárodnej skupiny podnikov a ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, pričom oznamujúcim subjektom môže byť hlavný materský subjekt, náhradný materský subjekt alebo základný subjekt podľa § 22c ods. 1,

m) finančným rokom ročné účtovné obdobie, za ktoré hlavný materský subjekt zostavuje účtovnú závierku,

n) oznamovaným finančným rokom finančný rok, za ktorý sa podáva správa podľa jednotlivých štátov,

o) konsolidovanou účtovnou závierkou účtovná závierka nadnárodnej skupiny podnikov, v ktorej sa vykazuje majetok, záväzky, výnosy, náklady a peňažné toky hlavného materského subjektu a základných subjektov tak, ako keby zodpovedali jednému hospodárskemu celku,

p) systémovým zlyhaním, ak štát dohody

1. pozastaví automatickú výmenu správ podľa jednotlivých štátov z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v dohode, alebo

2. opakovane automaticky neposkytuje Slovenskej republike správy podľa jednotlivých štátov týkajúce sa nadnárodných skupín podnikov so základnými subjektmi, z ktorých aspoň jeden je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, pričom takéto správy podľa jednotlivých štátov má k dispozícii.

§ 22b

Rozsah a podmienky automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov

(1) Hlavný materský subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, základný subjekt po splnení podmienok ustanovených v § 22c alebo náhradný materský subjekt po splnení podmienok ustanovených v § 22d podáva príslušnému orgánu Slovenskej republiky správu podľa jednotlivých štátov. Správa podľa jednotlivých štátov sa podáva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 v lehote 12 mesiacov od posledného dňa oznamovaného finančného roka nadnárodnej skupiny podnikov.

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky

a) zasiela správy podľa jednotlivých štátov prijaté podľa odseku 1 prostredníctvom automatickej výmeny informácií príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu štátu dohody, v ktorom je základný subjekt rezidentom na daňové účely alebo v ktorom základný subjekt podlieha dani z príjmov v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne, a to v lehote 15 mesiacov od posledného dňa príslušného finančného roka nadnárodnej skupiny podnikov, ktorého sa správa podľa jednotlivých štátov týka,

b) prijíma správy podľa jednotlivých štátov od príslušného orgánu členského štátu a príslušného orgánu štátu dohody.

(3) Správa podľa jednotlivých štátov obsahuje tieto informácie o nadnárodnej skupine podnikov:

a) súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku a neuhradenej strate, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát daňovej rezidencie, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, pričom sa uvedie aj mena, v ktorej sú tieto sumy vyjadrené,

b) zoznam jednotlivých základných subjektov podľa štátu, v ktorom sú rezidentmi na daňové účely, štát daňovej rezidencie základného subjektu, štát, v ktorom má základný subjekt sídlo, ak sa odlišuje od štátu daňovej rezidencie a charakter hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu.

§ 22c

Povinnosť základného subjektu podávať správu podľa jednotlivých štátov

(1) Základný subjekt, ktorý nie je hlavným materským subjektom, podáva správu podľa jednotlivých štátov za oznamovaný finančný rok nadnárodnej skupiny podnikov, ktorej je súčasťou, ak je

a) rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a

b) splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

1. hlavný materský subjekt nie je povinný podávať správu podľa jednotlivých štátov v štáte, v ktorom je rezidentom na daňové účely,

2. štát, v ktorom je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové účely, má so Slovenskou republikou platný medzinárodný dohovor, ale v lehote ustanovenej v § 22b ods. 1 na podanie správy podľa jednotlivých štátov za oznamovaný finančný rok nemá platnú dohodu, alebo

3. došlo k systémovému zlyhaniu štátu, v ktorom je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové účely a príslušný orgán Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámil základnému subjektu.

(2) Základný subjekt uvedený v odseku 1 požiada svoj hlavný materský subjekt, aby mu poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohol splniť povinnosť podať správu podľa jednotlivých štátov. Ak základný subjekt nezíska od hlavného materského subjektu všetky požadované informácie na podanie správy podľa jednotlivých štátov za nadnárodnú skupinu podnikov, podá správu podľa jednotlivých štátov obsahujúcu všetky informácie, ktoré má k dispozícii, a oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky, že hlavný materský subjekt odmietol sprístupniť potrebné informácie; príslušný orgán Slovenskej republiky o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov a príslušné orgány štátov dohody.

(3) Ak existuje viac základných subjektov tej istej nadnárodnej skupiny podnikov, z ktorých aspoň jeden je rezidentom na daňové účely v členskom štáte, a ak je splnená aspoň jedna z podmienok ustanovených v odseku 1 písm. b), nadnárodná skupina podnikov môže poveriť tento základný subjekt, aby v lehote ustanovenej v § 22b ods. 1 podal správu podľa jednotlivých štátov a aby príslušnému orgánu Slovenskej republiky oznámil, že podaním správy podľa jednotlivých štátov je splnená požiadavka na podávanie správy podľa jednotlivých štátov za základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v členských štátoch alebo v štátoch dohody; príslušný orgán Slovenskej republiky zašle túto správu podľa jednotlivých štátov príslušným orgánom tých členských štátov alebo príslušným orgánom tých štátov dohody, o ktorých je podľa informácií v nej obsiahnutých zrejmé, že základný subjekt je rezidentom na daňové účely v týchto štátoch alebo v ktorých podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne.

(4) Ak základný subjekt nezíska všetky informácie potrebné na podanie správy podľa jednotlivých štátov, takýto základný subjekt nie je považovaný za oznamujúci subjekt, pričom nie je dotknutá povinnosť základného subjektu informovať príslušný orgán Slovenskej republiky, že hlavný materský subjekt neposkytol potrebné informácie podľa odseku 2.

§ 22d

Povinnosť náhradného materského subjektu podať správu podľa jednotlivých štátov

(1) Ak nadnárodná skupina podnikov, ktorej je základný subjekt súčasťou, v lehote ustanovenej v § 22b ods. 1 za príslušný finančný rok podá správu podľa jednotlivých štátov prostredníctvom náhradného materského subjektu a ak je splnená aspoň jedna z podmienok ustanovených v § 22c ods. 1 písm. b), základný subjekt nemá povinnosť podať správu podľa jednotlivých štátov podľa § 22c.

(2) Náhradný materský subjekt podáva správu podľa jednotlivých štátov príslušnému orgánu toho štátu, v ktorom je rezidentom na daňové účely, ak je náhradný materský subjekt rezidentom na daňové účely v inom ako členskom štáte a ak

a) tento štát, v ktorom je náhradný materský subjekt rezidentom na daňové účely,

1. vyžaduje podávanie správy podľa jednotlivých štátov,

2. má platnú dohodu, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika, ktorá umožní dodržanie lehoty na podanie správy podľa jednotlivých štátov za príslušný oznamovaný finančný rok ustanovenej v § 22b ods. 1, a

3. neoznámil príslušnému orgánu Slovenskej republiky systémové zlyhanie,

b) základný subjekt najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za oznamovaný finančný rok oznámil štátu, v ktorom je rezidentom na daňové účely, že je náhradným materským subjektom, a

c) príslušný orgán Slovenskej republiky prijal oznámenie podľa § 22e ods. 2.

§ 22e

Ostatné povinnosti základného subjektu

(1) Základný subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky, či je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom podľa § 22c, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie jeho daňového priznania k dani z príjmov za oznamovaný finančný rok.

(2) Ak základný subjekt nie je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom ani základným subjektom podľa § 22c, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu vrátane štátu, v ktorom je tento oznamujúci subjekt rezidentom na daňové účely, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie jeho daňového priznania k dani z príjmov za oznamovaný finančný rok.

(3) Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa nepodá, ak nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vznik povinnosti podať takéto oznámenie.

§ 22f

Ustanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov

(1) Oznamujúci subjekt je povinný doručiť správu podľa jednotlivých štátov príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami v lehote ustanovenej v § 22b ods. 1 vo formáte uverejnenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky; to platí aj pre základný subjekt uvedený v § 22c ods. 2, ak podáva správu podľa jednotlivých štátov v rozsahu podľa § 22c ods. 2 druhej vety.

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti a dosiahnuté výsledky automatickej výmeny informácií podľa odseku 1 a § 22a až 22e.

(3) Správca dane nesmie vykonať úpravy základu dane podľa osobitného predpisu23) iba na základe informácií zo správ podľa jednotlivých štátov.

(4) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo daňový úrad, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.1)

§ 22g

Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí

a) hlavný materský subjekt, náhradný materský subjekt alebo základný subjekt, ak nepodá správu podľa jednotlivých štátov podľa § 22b až 22d a § 22f,

b) základný subjekt uvedený v § 22c ods. 1, ak nepodá oznámenie podľa § 22c ods. 2 a 3,

c) základný subjekt, ak nepodá oznámenie podľa § 22e.

(2) Daňový úrad uloží za správny delikt podľa odseku 1

a) písm. a) pokutu do 10 000 eur, a to aj opakovane,

b) písm. b) a c) pokutu do 3 000 eur, a to aj opakovane.

(3) Na ukladanie pokút sa vzťahuje osobitný predpis.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017

(1) Hlavný materský subjekt podľa § 22b ods. 1 a náhradný materský subjekt podľa § 22d ods. 1 sú povinní prvýkrát podať správu podľa jednotlivých štátov príslušnému orgánu Slovenskej republiky po 28. februári 2017 za finančný rok nadnárodnej skupiny podnikov začínajúci počas kalendárneho roka 2016.

(2) Základný subjekt podľa § 22c ods. 1 je povinný prvýkrát podať správu podľa jednotlivých štátov po 28. februári 2017 za finančný rok nadnárodnej skupiny podnikov začínajúci počas kalendárneho roka 2017.

(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle po 28. februári 2017 správu podľa jednotlivých štátov prvýkrát za finančný rok začínajúci počas kalendárneho roka 2016 v lehote 18 mesiacov od posledného dňa príslušného finančného roka nadnárodnej skupiny podnikov.“.

5. V § 25 sa na konci pripájajú tieto slová: „č. 2“.

6. Pred doterajšiu prílohu k zákonu sa vkladá príloha č. 1, ktorá znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 442/2012 Z. z.

VZOR SPRÁVA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOV

Tabuľka 1: Prehľad rozdelenia príjmov, daní a ekonomických činností podľa jednotlivých štátov

Názov nadnárodnei skumny podnikov:
Finančný rok:
Použitá mena:
ŠtátVýnosyZisk alebo strata ured zdanenímZarjlatená daň z príjmuSplatná daň z príjmuZauísané základné imanieNerozdelený zisk a neuhradená strataPočet zamestnancovHmotný maietok iný ako ueňažné prostriedky a ueňažné ekvivalenty
Od nezávislej osobyOd závislej osobySpolu

Tabuľka 2: Zoznam všetkých základných subj ektov podľa j ednotlivých štátov

Názov nadnárodnej skupiny podnikov:
Finančný rok:
ŠtátNázov základného subjektu, ktorý je rezidentom na daňové účely v príslušnom štáteŠtát, podľa právneho poriadku ktorého je základný subjekt zriadený alebo zaregistrovaný, ak sa odlišuje od štátu daňovej rezidencieHlavná ekonomická činnosť
Výskum a vývojDržba alebo správa majetku duševného vlastníctvaNákup alebo obstarávanieVýrobaPredaj, marketing alebo distribúciaSprávne, riadiace alebo podporné službyPoskytovanie služieb nezávislým osobámFinancovanie v rámci skupinyRegulované finančné službyPoistenieDržba akcií alebo iných nástrojov vlastného imaniaNevyvíja činnosťIné
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Tabuľka 3: Doplňujúce informácie

Názov nadnárodnej skupiny podnikov:
Finančný rok:
Upresnite povahu činnosti základného subjektu, ak v tabuľke 2 je uvedená ako hlavná ekonomická činnosť možnosť „Iné"
Uveďte akékolvek ďalšie stručné informácie, ktoré vysvetľujú povinné informácie uvedené v správe podľa jednotlivých krajín.

Všeobecné vysvetlivky na vyplnenie správy podľa jednotlivých štátov

1. Oznamujúci subjekt uvádza údaje podľa § 22b ods. 3 v štruktúre a forme uvedenej vo vzore správy podľa jednotlivých štátov.

2. Organizačná zložka a stála prevádzkareň

Údaje týkajúce sa organizačnej zložky a stálej prevádzkarne sa vykazujú s odkazom na štát, v ktorom sa táto organizačná zložka alebo stála prevádzkareň nachádza, a nie s odkazom na štát daňovej rezidencie zriaďovateľa organizačnej zložky alebo stálej prevádzkarne. Údaje, ktoré sa týkajú organizačnej zložky alebo stálej prevádzkarne, sa nezahrnú do údajov, ktoré sa týkajú zriaďovateľa organizačnej zložky alebo stálej prevádzkarne.

3. Obdobie

Údaje sa uvádzajú za finančný rok nadnárodnej skupiny podnikov. Ak ide o základné subjekty zahrnuté do správy podľa jednotlivých štátov, oznamujúci subjekt pri vykazovaní informácií za tieto základné subjekty uvádza

a) informácie za finančný rok základných subjektov, ktorý sa končí v rovnaký deň ako finančný rok nadnárodnej skupiny podnikov, alebo za finančný rok, ktorý sa končí v období 12 mesiacov predchádzajúcich tomuto dňu, alebo

b) informácie týkajúce sa všetkých príslušných základných subjektov oznamované za finančný rok nadnárodnej skupiny podniku.

4. Zdroj údajov

Oznamujúci subjekt použije pri vykazovaní údajov každý rok ten istý zdroj údajov ako v predchádzajúcom roku. Oznamujúci subjekt môže použiť údaje z konsolidovanej účtovnej závierky, z individuálnej účtovnej závierky, z výkazov zostavených na regulačné účely alebo z interných manažérskych účtov. Nie je potrebné zosúladiť vykázané údaje týkajúce sa výnosov, zisku a daní s údajmi v konsolidovanej účtovnej závierke. Ak sa ako základ pre vykazovanie použije individuálna účtovná závierka, všetky sumy sa prevedú do funkčnej meny nadnárodnej skupiny podnikov s použitím priemerného výmenného kurzu za vykazovaný finančný rok, pričom tento kurz sa uvádza v časti „Doplňujúce informácie“. Nie je potrebné vykonať úpravy údajov z dôvodu rozdielnych účtovných postupov uplatňovaných v jednotlivých štátoch.

Oznamujúci subjekt uvádza v časti „Doplňujúce informácie“ stručný opis zdroja použitých údajov. Ak dôjde k zmene zdroja použitých údajov, oznamujúci subjekt uvádza v časti „Doplňujúce informácie“ dôvody tejto zmeny a jej dopady na vykazované údaje.

Osobitné vysvetlivky na vyplnenie správy podľa jednotlivých štátov

Osobitné vysvetlivky k tabuľke 1

1. Štát

V stĺpci označenom „Štát“ oznamujúci subjekt uvádza všetky štáty, v ktorých sú základné subjekty rezidentmi na daňové účely. Uvádzajú sa štáty a iné nesamostatné územia, ktoré majú daňovú autonómiu. Základné subjekty, ktoré nie sú rezidentmi na daňové účely v žiadnom štáte, sa uvádzajú na samostatnom riadku. Ak je základný subjekt rezidentom vo viac ako jednom štáte, na určenie štátu daňovej rezidencie sa uplatňuje rozhraničovacie pravidlo podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak takáto zmluva neexistuje, uvádza sa ten štát, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia základného subjektu. Miesto skutočného vedenia sa určuje v súlade s medzinárodne uznávanými pravidlami.

1.2. Výnosy

V troch stĺpcoch pod nadpisom „Výnosy“ oznamujúci subjekt uvádza tieto informácie:

a) súčet výnosov všetkých základných subjektov v príslušnom štáte z transakcií so závislými osobami,

b) súčet výnosov všetkých základných subjektov v príslušnom štáte z transakcií s nezávislými osobami,

c) súčet údajov uvedených v písmenách a) a b).

Výnosy zahŕňajú výnosy pochádzajúce z predaja majetku a zásob, zo služieb, licenčných poplatkov, úrokov, poistného, ako aj iné výnosy. Do výnosov sa nezahŕňajú platby prijaté od iných základných subjektov, ktoré sa v štáte platiteľa považujú za dividendy.

1.3. Zisk alebo strata pred zdanením

V piatom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza súčet ziskov alebo strát pred zdanením všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Zisk pred zdanením alebo strata zahŕňajú aj mimoriadne výnosy a mimoriadne náklady.

1.4. Zaplatená daň z príjmu na hotovostnom základe

V šiestom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza celkovú sumu dane z príjmu, ktorú v príslušnom finančnom roku skutočne zaplatili všetky základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Zaplatená daň z príjmu zahŕňa dane, ktoré základný subjekt vo forme platby odviedol v štáte svojej daňovej rezidencie a vo všetkých ostatných štátoch. Zaplatená daň z príjmu zahŕňa aj zrážkovú daň, ktorú odviedli iné subjekty v súvislosti s platbami základnému subjektu. To znamená, že ak spoločnosť A, ktorá je rezidentom na daňové účely v štáte A, má príjmy, ktorému plynú úroky zo štátu B, daň zrazenú v štáte B oznamuje spoločnosť A.

1.5. Splatná daň

V siedmom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza splatnú daň účtovanú ako náklad vzťahujúcu sa na zdaniteľné príjmy a daňové výdavky za všetky základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Uvádza sa tu iba daň splatná za príslušný finančný rok, pričom sa neuvádza odložená daň ani rezerva na neisté daňové povinnosti.

1.6. Zapísané základné imanie

V ôsmom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza súčet zapísaného základného imania všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Vo vzťahu k stálym prevádzkarňam sa uvádza základné imanie zriaďovateľa, ak nie je v štáte, v ktorom sa stála prevádzkareň nachádza, na regulačné účely ustanovená požiadavka základného imania stálej prevádzkarne.

1.7. Nerozdelený zisk a neuhradená strata

V deviatom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza sumu nerozdeleného zisku a neuhradenej straty za bežné obdobie za všetky základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte ku koncu príslušného roka. Ak ide o stále prevádzkarne, tieto informácie uvádza zriaďovateľ stálej prevádzkarne.

1.8. Počet zamestnancov

V desiatom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza celkový počet zamestnancov prepočítaných na báze ekvivalentu plného pracovného úväzku za všetky základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Počet zamestnancov sa môže uviesť ako stav ku koncu roka, na báze priemernej zamestnanosti za daný rok alebo na inej báze. Na tento účel možno vykazovať ako zamestnancov aj pracovníkov vykonávajúcich činnosti na základe inej ako pracovnej zmluvy, ak sa podieľajú na bežných prevádzkových činnostiach základného subjektu. Pripúšťa sa primerané zaokrúhľovanie alebo primeraný odhad počtu zamestnancov za predpokladu, že takéto zaokrúhľovanie alebo odhad podstatným spôsobom nenarúšajú pomerné zastúpenie zamestnancov v rôznych daňových jurisdikciách. Informácie sa vykazujú konzistentným spôsobom, a to v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ako aj vo vzťahoch medzi jednotlivými základnými subjektmi.

1.9. Hmotný majetok iný ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

V jedenástom stĺpci oznamujúci subjekt uvádza súčet čistých účtovných hodnôt (netto hodnôt) hmotného majetku všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Majetok patriaci stálym prevádzkarňam sa vykazuje v štáte, v ktorom sa stála prevádzkareň nachádza. Hmotný majetok na tento účel nezahŕňa peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty, nehmotný majetok ani finančný majetok.

2. Osobitné vysvetlivky k tabuľke 2

2.1. Základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte

Oznamujúci subjekt uvádza, podľa štátu daňovej rezidencie a podľa názvu právneho subjektu, všetky základné subjekty, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnom štáte. Pri stálej prevádzkarni sa uvádza štát, v ktorom sa táto stála prevádzkareň nachádza. Uvádza sa aj zriaďovateľ stálej prevádzkarne.

2.2. Štát, podľa právneho poriadku ktorého je základný subjekt zriadený alebo zaregistrovaný, ak sa líši od štátu daňovej rezidencie.

Oznamujúci subjekt uvádza názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého je základný subjekt zriadený alebo zaregistrovaný, ak sa odlišuje od štátu daňovej rezidencie.

2.3. Hlavná ekonomická činnosť

Oznamujúci subjekt určuje charakter hlavnej ekonomickej činnosti, ktorú vykonáva základný subjekt v príslušnom štáte, a to zaškrtnutím jedného alebo viacerých príslušných políčok.“.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.

7. Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Smernica Rady (EÚ) 2016/881 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 146, 3. 6. 2016).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.