Vyhláška č. 36/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.02.2017
Účinnosť od 01.05.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. I bodu 23, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

OBSAH

36

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Banská Bystrica v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „pobočka colného úradu Banská Bystrica, Partizánska cesta 97“ nahrádzajú slovami „pobočka colného úradu Zvolen, nácestné stredisko, Balkán 53“.

2. V prílohe č. 5 pri Colnom úrade Banská Bystrica sa slová „pobočka colného úradu Banská Bystrica, Partizánska cesta 97“ nahrádzajú slovami „pobočka colného úradu Zvolen, nácestné stredisko, Balkán 53“.

3. V prílohe č. 6 časti A odseku 21 vyhlásenia Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice stĺpci A1 sa na konci pripája táto veta: „Pri colnom režime tranzit sa uvádza, ak je v čase podania colného vyhlásenia známe.“.

4. V prílohe č. 6 časti A odseku 25 vyhlásenia Druh dopravy na hranici stĺpci A1 sa na konci pripája táto veta: „Pri colnom režime tranzit sa vypĺňa, ak je v čase podania colného vyhlásenia známy.“.

5. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 sa druhá veta nahrádza týmto znením: „Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady a príslušný kód sa uvádzajú takto: „V0800 – X – Náklady na dopravu“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v eurách.“.

6. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 19 vypúšťajú slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009),“.

7. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 jedenástej vete sa vypúšťajú slová „alebo licencie Spoločenstva“.

8. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 dvanástej vete a trinástej vete sa nad slovom „predpisov“ odkaz „18)“ nahrádza odkazom „19)“.

9. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 sa za trinástu vetu vkladá nová štrnásta veta, ktorá znie: „Kódy 3PPP, 3PPN a 3PPO sa neuvádzajú pri colnom režime tranzit a pri preukazovaní colného statusu tovar Európskej únie.“.

10. V prílohe č. 6 časti A odseku 46 vyhlásenia Štatistická hodnota stĺpci A1 sa tretia veta nahrádza týmto znením: „Štatistická hodnota pri vývoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste výstupu z územia Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri vývoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste výstupu z územia tohto členského štátu.“.

11. V prílohe č. 6 časti A odseku 8 vyhlásenia Príjemca stĺpci A2 sa štvrtá veta nahrádza týmto znením: „Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, uvádza sa rodné číslo. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza sa identifikačné číslo pridelené colnými orgánmi.“.

12. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 sa štvrtá veta nahrádza týmto znením: „Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady sa uvádzajú takto: „D0620 – X – Náklady súvisiace s dovozom tovaru S“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.“.

13. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 sa za pätnástu vetu vkladajú nová šestnásta, sedemnásta a osemnásta veta, ktoré znejú: „Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, toto osvedčenie sa uvádza dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode EUR.1 a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi. Napríklad pri sprievodnom osvedčení EUR.1 obsahujúcom špecifický údaj – označenie „Derogácia – Rozhodnutie 2008/691/EC“ sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode EUR.1 a kód „U053“ pre osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi.“.

14. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 devätnástej vete kód 3ZCD znie:

„3ZCD - potvrdenie o poskytnutí záruky na colný dlh a iné platby,“.

15. V prílohe č. 6 časti A odseku 46 vyhlásenia Štatistická hodnota stĺpci A2 sa tretia veta nahrádza týmto znením: „Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie tohto členského štátu.“.

16. V prílohe č. 6 časti B sa pri údajových prvkoch Deklarant (3/17), Identifikačné číslo deklaranta (3/18), Zástupca (3/19) a Identifikačné číslo zástupcu (3/20) v druhej vete slovo „príjemcu“ nahrádza slovom „dovozcu“.

17. V prílohe č. 6 časti B stĺpci Údajový prvok sa za slová „Deklarant (3/17) Identifikačné číslo deklaranta (3/18) Zástupca (3/19) Identifikačné číslo zástupcu (3/20)“ vkladá údajový prvok, ktorý znie:

Kód statusu zástupcu (3/21)“.

18. V prílohe č. 6 časti B stĺpci Údajový prvok sa za slová „Opis tovaru (6/8) Druh nákladových kusov (6/9) Počet nákladových kusov (6/10) Prepravné označenia (6/11) Kód CUS (6/13)“ vkladá údajový prvok, ktorý znie:

Identifikačné číslo kontajnera (7/10)“.

19. V prílohe č. 6 časti B sa pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26), Colný úrad dohľadu (5/27) a Odpísanie (8/7) štvrtá veta nahrádza týmto znením: „Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady sa uvádzajú takto: „D0620 – X – Náklady súvisiace s dovozom tovaru S“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.“.

20. V prílohe č. 6 časti B sa pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26), Colný úrad dohľadu (5/27) a Odpísanie (8/7) v jedenástej vete slovo „príjemca“ nahrádza slovom „dovozca“.

21. V prílohe č. 6 časti B sa pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26), Colný úrad dohľadu (5/27) a Odpísanie (8/7) v sedemnástej vete vypúšťajú slová „3ZCD - potvrdenie o zabezpečení dovoznej platby,“.

22. V prílohe č. 6 časti B sa pri údajovom prvku Štatistická hodnota (8/6) tretia veta nahrádza týmto znením: „Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie tohto členského štátu.“.

23. V prílohe č. 7 časti Vysvetlivky pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa v písmene d) za kód T051 vkladá kód T052, ktorý znie:

„T052 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19aa ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z.,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. I bodu 23, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2017.


Peter Kažimír v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.