Oznámenie č. 353/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Platnosť od 30.12.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

353

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 6/2017 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk/sluzby/publikacie-periodika/vestnik-mzp-sr.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené