Vyhláška č. 325/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

Platnosť od 21.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Kamienka. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Kamienka a Hniezdne. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, na Obecnom úrade v Kamienke a na Obecnom úrade v Hniezdnom.

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach podľa § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 4.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


v z. Andrea Kalavská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2018 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÉHO MINERÁLNEHO ZDROJA V KAMIENKE

Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2018 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÉHO MINERÁLNEHO ZDROJA V KAMIENKE

Príloha č. 3 k vyhláške č. 325/2018 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÉHO MINERÁLNEHO ZDROJA V KAMIENKE

Ochranné pásmo L stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade katastrálnej mapy.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni územie výverovej oblasti prírodného minerálneho zdroja HK-1 aje určené uzavretým polygónom. Južná hranica ochranného pásma sa začína 50,5 m od začiatku južnej hranice parcely registra C KN číslo 1062/2 a vedie po južnej hranici tejto parcely v dĺžke 5,5 m. Ďalej pokračuje 5,5 m južnou hranicou parcely registra C KN číslo 1062/3. Na jej konci sa stáča severovýchodným smerom pod uhlom 115° v dĺžke 13,6 m cez parcelu registra C KN č. 1062/2 a v dĺžke 9,1 m cez parcelu registra C KN číslo 1062/1, kde sa východná hranica ochranného pásma končí. Severná hranica ochranného pásma vedie od konca východnej hranice pod uhlom 90° v dĺžke 11,4 m cez parcelu registra C KN číslo 1062/1. Polygón sa uzatvára západnou hranicou dlhou 25,9 m.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené na mapovom podklade katastrálnej mapy.

Južná hranica ochranného pásma II. stupňa sa začína z juhozápadnej strany lomovým bodom 1 pri sútoku Šivarnianskeho potoka s Čiernym potokom na pravom brehu Čierneho potoka. Týmto pravým brehom prechádza smerom na východ do lomového bodu 2 na vrstevnici 585,00 m n. m. a do lomového bodu 3 na vrstevnici 575,00 m n. m. Ďalej pokračuje po danej vrstevnici po lomový bod 4, od ktorého pokračuje mierne juhovýchodným smerom k lomovému bodu 5. Odtiaľ vedie severovýchodným smerom pod uhlom 128,5° do lomového bodu 6, ktorý sa dotýka vrstevnice 580,00 m n. m. Severovýchodná hranica ochranného pásma pokračuje juhovýchodným úbočím Nižnej hory k lomovému bodu 7 a odtiaľ smeruje na kótu 598,00 m n. m. Nižnej hory k lomovému bodu 8. Ďalej prechádza juhovýchodným úbočím Vyšnej hory do lomového bodu 9, ktorý je situovaný medzi vrstevnicami 605,00 m n. m. a 610,00 m n. m. Odtiaľ smeruje severozápadne na kótu 680,00 m n. m. Strážka do lomového bodu 10. Severná hranica ochranného pásma vedie do lomového bodu 11 cez vrstevnicu 705,00 m n. m. Hranica pokračuje až po najvyššie položené miesto ochranného pásma, ktoré sa nachádza v pramennej časti Šivarnianskeho potoka v oblasti Sosník na kóte 798,00 m n. m. v lomovom bode 12. Odtiaľ sa stáča juhozápadným smerom pod uhlom 119 ° na kótu 793,00 m n. m. v oblasti Sosník do najzápadnejšieho bodu 13. Západná hranica ochranného pásma mierne prechádza na juh na kótu 699,00 m n. m. do lomového bodu 14 a na kótu 631,00 m n. m. do lomového bodu 15 v lokalite nad Šivarnou. Odtiaľ vedie po vrstevnici 625,00 m n. m. do lomového bodu 16. Ďalej hranica prechádza oblasťou Pod Kýčerou k lomovému bodu 17, ktorý sa dotýka vrstevnici 610,00 m n. m.. Hranica ochranného pásma končí v počiatočnom bode 1.

Ochranné pásmo II. stupňa vytýčené lomovými bodmi 1 až 17 zameranými v „X" a „Y" súradniciach JTSK

Číslo bodu X (m) Y (m)
1 306962,95 1170776,43
2 306759,69 1170766,22
306305,20 1170668,10
4 306028,52 1170559,37
5 305744,60 1170621,10
6 305564,43 1170473,39
7 305760,63 1170160,28
8 306145,17 1169861,35
9 306491,47 1169594,61
10 307182,29 1169193,66
11 307456,02 1169042,88
12 308188,89 1168806,68
13 308477,25 1169073,39
14 308362,20 1169490,93
15 307912,93 1169812,83
16 307684,93 1170018,54
17 307420,68 1170297,68

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÉHO MINERÁLNEHO ZDROJA V KAMIENKE

Ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke sa ustanovujú na základe výsledkov odborného posudku s názvom: „Návrh ochranných pásiem (I. a II. stupňa) prírodného minerálneho zdroja HK-1 s názvom Danka v Kamienke a návrh zakázaných činností" (Malík P., 2016), ktorý vychádzal z výsledkov hydrogeologických prác realizovaných na účel uznania minerálnej vody za prírodnú minerálnu vodu zo zdroja HK-1 s názvom Danka v Kamienke (Varga et al., 2011; Petercová, 2015) a zo starších výsledkov získaných pri zostavovaní hydrogeologickej mapy Ľubovnianskej vrchoviny a Pienin (Jetel, 1999) a geologickej mapy Pienin, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny v mierke 1 : 50 000 (Nemčok et al., 1990).

Hydrogeologická štruktúra vysoko mineralizovanej prírodnej minerálnej vody so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov a vápnika patrí medzi otvorenú štruktúru, ktorá má svoju infiltračnú, akumulačnú a výverovú oblasť, pričom výverová oblasť je polozakrytá.

Výverovú oblasť hydrogeologickej štruktúry tvorí pásmo tektonicky porušených hornín v oblasti križovania podtatranského zlomového systému smeru VSV – ZJZ a priečnych zlomov smeru SZ – JV. Výstup minerálnej vody podmieňuje podtatranský systém zlomov, uklonených strmo (70° – 80°) k SZ, ktoré sa križujú so zlomami smeru SZ – JV. O ich priebehu vo výverovej oblasti prírodnej minerálnej vody svedčia smery toku Kamienky, Čierneho potoka a jeho ľavostranných prítokov v tejto oblasti. Prírodným minerálnym zdrojom vrt HK-1 s názvom Danka je odvodňovaná tektonicky porušená pieskovcová poloha v hĺbke od 98,0 m do 120,0 m.

Tranzitno-akumulačnú oblasť tvorí pieskovcová poloha v spodnej časti hutianskeho súvrstvia (šambronsé vrstvy). V širšom okolí skúmanej lokality vystupujú na povrch aj horniny staršieho borovského súvrstvia (ako geologické podložie hutianskeho súvrstvia) a mladšieho zubereckého súvrstvia v nadloží.

Infiltračná oblasť sa nachádza v širšej oblasti priebehu podtatranského zlomového systému smeru SZ - JV, odkiaľ je do akumulačnej oblasti privedená vďaka puklinovým zónam. Časť podzemných vôd chemického typu Mg-HC03, geneticky viazaná na dolomity mezozoika, prestupuje za asistencie CO2 po zlomoch do pieskovcového súvrstvia, kde sa mieša s vodami formujúcimi sa v predmetných pieskovcoch. Výsledkom ich miešania je Mg-HC03 typ vody. Na meteorický pôvod prírodnej minerálnej vody poukazuje aj jej izotopové zloženie. Obsah izotopov kyslíka δ18O notácii je v hodnote - 11,39 ‰, čo svedčí o infiltrácii „ľahkých" zrážok.

Prírodná minerálna voda z vrtu HK-1 s názvom Danka má obsah rozpustených tuhých látok od 3216,0 mg-l1 do 3674,0 mg-l1. Teplota vody sa pohybuje v intervale od 9,1 °C do 10,0 °C. Hodnoty pH sa pohybujú v rozmedzí od 5,2 do 5,5. Voda obsahuje pomerne vysokú koncentráciu oxidu uhličitého a to v rozmedzí od 3079,56 mg-l1 do 3149,96 mg-l1. Vysoký obsah horčíka túto vodu odlišuje od minerálnych vôd v okolí (Vyšné Ružbachy, Lacková) a podľa Gazdovej modifikácie Palmerovho klasifikačného systému sa klasifikuje ako voda základného výrazného magnézium-bikarbonátového typu.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 325/2018 Z. z.

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMACH

A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke sú zakázané tieto činnosti:

1. vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

2. používanie prostriedkov na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prípravkov registrovaných v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov,

3. spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,

4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré nie je v súlade so zákonom o odpadoch,

5. vykonávanie odvodňovacích a zavlažovacích prác, meliorácií, trhacích a výkopových prác,

6. budovanie studní a iných vodných zdrojov v kvartérnych sedimentoch, povoľovanie odberu a odoberanie z nich podzemných vôd bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný minerálny zdroj vypracovaného oprávnenou osobou, ktoré nie je v súlade s geologickým zákonom,

7. vykonávanie ťažby štrku a zeminy.

B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke sú zakázané tieto činnosti:

1. vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu, ktorá nie je v súlade s banským zákonom,

2. zriaďovanie skládok odpadov,

3. spaľovanie nebezpečných odpadov,

4. budovanie železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu s výnimkou miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

5. povoľovanie odberu a odoberania podzemnej vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1 bez kladného posúdenia vplyvu na prírodný minerálny zdroj vypracovaného oprávnenou osobou podľa geologického zákona.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.